Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

ТЕАТРТАНУ

kundak

Бағыбек Құндақбаев
Мұхтар Әуезов
және театр
Алматы, 1997

sahna

Қазақстан халқының сахна өнері
Сценическое искусство народа Казахстана
Алматы, 2014

Қазақ сахнасының шеберлері –Алматы: Принт-экспресс, 2017.

Қазақстанның заманауи театр үрдісіндегі фестивальдің халықаралық байланыс ретіндегі ролі. – Алматы: Принт-Экпресс, 2017.

ХХІ ғасырдағы қазақ театры: дәстүр және инновация. – Алматы: Принт-Экспресс, 2017.

Воспевая прекрасное – вечные духовные ценности. Материалы международной научно-практической конференции, приуроченной к 85-летию член-коресспондента НАН РК, доктора искусствоведения, профессора С.А.Кузембай. – Алматы, 2022.