Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

Өнертану бойынша іргелі еңбектер

sarun2

Ұлы даланың көне сарындары
Музыкалық фольклор
Үш томдық
Алматы, 2020

Қазақ өнерінің тарихы
Үш томдық

Алматы, 2007

sapar

Ахмет Жұбанов
Ән-күй сапары
Алматы, 1976

Ахмет Жұбанов
Замана бұлбұлдары
Алматы, 1963

Қазақстан хареографиясының тарихы
Оқулық
Алматы, 2005

kui

Ақселеу Сейдімбек
Қазақтың күй өнері
Алматы, 1992

koloner

Халел Арғынбаев
Қазақ халқының қолөнері
Алматы, 1987

kazt

А. Қазтуғанова
Жаһандық дәуірдегі күй өнерінің даму үдерісі:
Монография.
Алматы: Brand book, 2020

seit

Сейіт Кенжеахметұлы
Қазақтың салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары
Алматы, 1994

inv

Мүмкіндегі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны. –Алматы: Принт-Экспресс, 2017.

Б.Құндақбаев және бүгінгі өнертанудың өзекті мәселелері. – Алматы, Құс жолы, 2012.​

Культурная парадигма «Мәңгілік Ел» и глобализация искусства Казахстана. Коллективная монография. – Aлмaты: Press Co, 2020.

Историческая значимость Ассамблеи народа Казахстана в межэтнической культурной интеграции. –Алматы: Әдебиет әлемі, 2017.

Жастардың ұлттық сана-сезімін қалыптастырудағы көркемөнердің рөлі: Ұжымдық монография = Роль искусства в модернизации общественного сознания – Алматы: Press Co,, 2020.

Шалгынбай Ж. Казахская культура: Средневековье – ХVIII – начало ХХ вв. Энциклопедия ученых. – Алматы, 2017.

Искусства казахов в аспекте общетюркских культурных традиции.
– Алматы: Принт-экспресс, 2017.

Культурный полилог. – Алматы: Evo Press.2014.

Астана: от геополитического статуса к культурному разнообразию. –Алматы: Evo Press, 2014.

Искусство казахов зарубежья: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное искусттво. 2-книга. –Алматы: Evo Press, 2014.