Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo

Ғылыми конференциялар жинақтары - 2023 жыл

konfer2023
konfer2023

«М.О. ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ Қ. МҰХАМЕДХАНОВ: АБАЙТАНУДАҒЫ
ЗЕРТТЕУ МҰРАТТАРЫ»: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
материалдары / жауапты редактор Д.Қонаев, А.Қалиева (жауапты шығарушы), Ш.М. Әмірбаева (құрастырушы). – Алматы: М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, 2023. – 288 бет

ISBN 978-601-08-3646-4

 

zakikonf2023

«ОТАНДЫҚ ӘДЕБИЕТТАНУДАҒЫ АКАДЕМИК ЗӘКИ
АХМЕТОВ ДӘУІРІ: ТАРИХ, ТЕОРИЯ, ӘДІСНАМА»: әдебиеттанушы-ғалым, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы Зәки Ахметовтың 95 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары / жауапты редактор А.Қалиева, Н. Мағазбеков
(жауапты шығарушы, құрастырушы). – Алматы: «Литера-М» ЖШС,
2023. – 176 бет.


ISBN 978-601-7026-40-0

Едіге Тұрсыновтың ғылыми мұрасы қазіргі гуманитарлық ғылымдардың әдіснамалық контексінде: Е.Д.Тұрсыновтың туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. 

– Научное наследие Едыге Турсунова в контексте методологических проблем современной гуманитарной науки: Материалы Международной научно-теоретической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Е.Д. Турсунова. 

– Scientific heritage of Edyge Tursunov in the context of methodological issues of modern humanities: Materials of the International scientific and theoretical conference dedicated to the 80th anniversary of the birth of E.D. Tursunov. – Алматы, 2023. – 366 б.

ISBN 978-601-230-124-3