Алтын қор цифрлық ресурстары

auezovinstitute.kz
Тел.: 8 (727) 272 74 11 e-mail: info@litart.kz
logo
epub100

Электрондық ресурстардың каталогы

ИНСТИТУТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЕҢБЕКТЕРІ
ДИССЕРТАЦИЯЛАР

Әдебиеттану

Нұрғалиев, Р. Н.
Мұхтар Әуезовтың трагедиялары. : Филол. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. / ғылыми жетекші Б. К. Кенжебаев; С. М. Киров атын. ҚазМУ; Алматы. - Алматы, 1967.

Қабдолов, Зейнолла
Қазақ әдебиеттануының теориялық проблемалары : Филол. ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. / С. М. Киров атынд. ҚазМУ ; Алматы. - Алматы, 1970.

Сыздықов, Керімбек
Мұхтар Әуезовтің еңбектеріндегі әдебиеттану мәселелері: Филол. ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. / ғылыми кеңесші: З. Ахметов; әл-Фараби атын. ҚазМҰУ ; Алматы. - Алматы, 1997.

Байтанаев, Әбіш М.О.Әуезовтің "Абай жолы" эпопеясындағы шеберлігі : Филол. ғылымд. д-ры ғылыми дәрежесін алу үшін дайынд. дис. / С. М. Киров атынд. ҚазМУ, Қазақ әдебиеті каф. -Алматы, 1970.

Мұхажанова, Раушан Мұратқанқызы М. О. Әуезов өмірі мен шығармашылығының Семей кезеңі : Филол. ғылымд. канд. ғылыми дәрежесін алу үшін жазылған дис. / ғылыми жетекші А. Еспенбетов; ҚР білім ж/е ғылым м-гі, Шәкәрім атын. Семей мем. ун-ті ; Семей. -Алматы, 2003.

Султан, Ертай. Қазіргі романның трансформациясы: филос. д-ры (PhD) - 6D021400 - Әдебиеттану маман... дис.: [28.02.2018] / Е. Султан ; ғыл. кеңесшілер: С. С. Қирабаев, А. Ч. Чаморро ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ, М. О. Әуезов атын. Әдеб. және өнер ин-ты. - Алматы, 2018.