• (727) 272 74 11
 • info@litart.kz

  Книги

  Публикации Института литературы и искусства 

                                                                          им. Мухтара Ауэзова

   

  Елорда – ұлттың рухани жаңғыру астанасы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Электорнды басылым / Құраст. Д.Әмірбекова. – Алматы: «Print_express» баспасы, 2018 ж., 154 б.

   

  Жинаққа Астана қаласының 20 жылдық мерейтойына арналған әдебиеттанушы, өнертану мамандардың ғылыми мақалалары енді. «Елорда – ұлттың рухани жаңғыру астанасы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары ретінде дайындалған жинақ Астана қаласының жаһандық деңгейдегі геосаяси мәртебесін айқындау, рухани-эстетикалық жаңғырудың заманауи моделі ретіндегі мәдени-көркемдік ролін пайымдау бойынша өзекті ғылыми мәселелерді талқылауға арналған ой-тұжырымдарды қамтиды.

  Конференция материалдарының жинағы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, оқытушылар мен әдебиеттанушы, өнертанушы ғалымдарға және жалпы оқырмандарға арналған.

   

   

  Қалижанов У. Өнегелі өмір / ред. басқ. Ғ.М. Мұтанов. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. Ш. 137. – 363 б., сур.

  Бұл кітап Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қырғызстан Республикасы Ш. Айтматов атындағы академия­сының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, еліміздің ғылым және журналистика саласын дамытуға айрықша үлес қосқан танымал тұлға, жазушы, филология ғылымдарының докторы У.Қ. Қалижановтың 70 жылдық мерейтойына орай шығарылып отыр. Кітапта ғалым-публицистің ғылыми-зерттеу еңбектері, сұхбаттарымен қатар мұрағат құжаттары, фотосуреттері және замандастары мен әріптестерінің, шәкірттерінің ыстық лебізге толы естелік-эсселері топтастырылған.

  Ұстаздарға, студенттер қауымы мен ғылыми ізденушілерге және көпшілік оқырманға арналған.

   

   

   

  Уәлихан Қалижанов. Қазақ әдебиеті және рухани жаңғыру: Зерттеулер, мақалалар мен әдеби портреттер.Алматы: «Баянжүрек», 2018. – 552 бет.

  Жинаққа Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы Уәлихан Қалижанұлы Қалижановтың қазақ және орыс тіліндегі ғылыми мақалалары, зерттеулері мен әдеби портреттері енгізіліп отыр.

  Оқырман отандық әдебиеттанудың күрделі мәселелері мен қазақ сөз өнерін қалыптастырушы әр дәуірдегі туындыгерлердің шығармашылығын ғылыми- теориялық тұрғыда талдап көрсеткен ауқымды тарауларды оқи алады. «Елдік пен ерлік мұраттары», «Замана үні», «Алаш интеллигенциясы және ұлттық идея», «Посткеңестік кеңістіктегі қазақ әдебиеті мен әдебиеттануының даму жағдайы: қайта қалыптасу мен өрлеу жолдары», «Түркі әлемінің ұлы тұлғалары», т.б. аталатын сериялар топтамасынан ғылыми жұртшылыққа маңызды саналатын түркі жұртына және бүгінгі қазақ еліне ортақ тұлғалардың шығармашылығына арналған мақалалар қалың оқырманның қызығушылығын туғызары анық.

  Кітап әдебиет тарихын зерттеушілер мен жоғары оқу орындарының филолог мамандарына, магистранттар мен PhDдокторанттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

  Уәлихан Қалижанов. Тағдырымдағы тұлғалар: Эсселер мен естеліктер, этюдтер. – Алматы: «Баянжүрек», 2018. – 384 бет.

  Жинаққа Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы Уәлихан Қалижанұлы Қалижановтың эссе, естеліктер мен этюдтері енгізіліп отыр.

  Көпшілік оқырман Қазақстаннын саяси, қоғамдық, журналистика салалары мен әдебиеттану ғылымында автормен бірге қызмет атқарған, өзі дәріс тыңдаған ұлағатты ұстаздары жайында рухани танымдық бағыттағы эссе-естеліктері, этюдтері мен теориялық талдауға негізделген ғылыми рецензияларын, мақалаларын оқи алады. Бүгінгі қазақ әдебиеттануының, журналистикасының басты өкілдері саналатын Б.Кенжебаев, З.Қабдолов, Т.Кәкішев, С.Бердіқұлов, С.Шаймерденов, С.Қирабаев, М.Жолдасбеков, З.Ахметов, Ө.Оралбаев сынды әдебиеттанушылар мен ардагер журналистердің эссеге, естелікке айналған өмірінің үзік сәтгері мен парасатты пайымдары жас ұрпақка үлгі болары сөзсіз.

  Кітап филология ғылымдарын зерттеушілер мен жоғары оқу орындарының гуманитария мамандарына, магистранттар мен PhD докторанттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

  Мировой литературный процесс: контент, направления, тренды. Учебное пособие. – Алматы: Ғылым ордасы, 2017. – 202 с.

  В учебном пособии в контексте новой системы литературных ценностей разграничиваются понятия «мировая литература» и «global literature», анализируется парадигма художественности текста, раскрывается роль художественного перевода в современном мире. В мировом литературном процессе представлены постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, натурализм, соцреализм как дискурсы современной литературы. Новый тип писательско-читательского взаимодействия и интенсивного читательского соучастия в литературе (живое слово, интернет-коммуникация и сетевой резонанс) способствует активному бытованию сетевой, массовой, «толстожурнальной литературы» и т.д.

  Учебное пособие адресовано филологам-литературоведам, студентам и магистрантам, PhD докторантам, специалистам гуманитарных наук и широкому кругу читателей.

   

   

  Абай Кунанбаев в мировом литературоведении. Коллективная монография. Алматы: Fылым ордасы, 2017. 205 с.

  В коллективной монографии рассматривается отражение творчества великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева в мировом литературоведении. Произведен анализ рецепции творчества Абая Кунанбаева в дальнем зарубежье, художественный перевод его поэзии на языки народов мира. Уделено особое внимание оценке российскими литераторами наследия Абая Кунанбаева, исследованиям в тюркоязычных странах ближнего зарубежья.

  Книга адресована студентам, магистрантам, преподавателям гуманитарных факультетов вузов Казахстана и широкому кругу читателей.

   

   Адам жөне табиғат. Қазақ әдебиетінің антологиясы / Құрастырушылар: А.Т.Қалиасқарова, Е.Сұлтан. – Алматы: Service Press, 2017. – 360 б.

  «Адам және табиғат» деп аталатын қазақ әдебиетінің антологиясына XIX ғасыр мен XX ғасырдың бірінші жартысы аралығындағы қазақ ақындары мен жазушыларының туған жер мен табиғатты жырлайтын, экологиялық апатты ескертетін, адамның ішкі жан дүниесіне үңілетін, кейіпкерлердің ішкі тазаруын көрсететін шығармалары енді. Қазақ авторларының поэтикалық және прозалық мүралары үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде берілген.

     

  Человек и природа. Антология казахской литературы

  / Составители: А.Т.Калиаскарова, Е.Султан. – Алматы: Service Press, 2017. – 360 с.

  В Антологию казахской литературы «Человек и природа» включены произведения казахских писателей и иозтов XIX – первой иоловины XX веков, в которых они воспевают родную землю и природу, предостерегают от экологической катастрофы, обращаются к внутреннему миру человека, показывая внутреннее очищение героев. Поэтическое и нрозаическое наследие казахских авторов представлено на трех языках – казахском, русском, английском.

   

   

  Әдебиеттану, фольклортану мен өнертанудың өзекті мәселелері. Ғылыми жинақ. – Алматы: «Print Express», 2017. – 200 бет.

   

  Соңғы жылдары гуманитарлық ғылым саласы қарқынды дамып келеді. Еліміздің рухани көркем мәдениетін зерттеп-зерделеудегі әдіснамалар жаңғырып, заманауи сипат алып келеді. Ұсынылып отырған ғылыми жинаққа М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ғалымдарының қазіргі әдебиет пен өнерге қатысты іргелі зерттеулерінің жекелеген мәселелерге қатысты тараулары енді.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен оқытушыларға, жоғары оқу орындарыныңстуденттері мен магистранттарына, докторанттарға және көпшілік қауымға арналған.

   

   

   

  Қазақ фольклортануының тарихы: ХVШ-ХХІ ғасырдың басы. Ұжымдық монография. – Алматы: «Service Press», 2017. 552 б.

  Ұжымдық еңбекте қазақ фольклортану ғылымының пайда болу, даму кезеңдерінің бірнеше ғасырлық тарихы тұтас қамтылып, ол саяси және идеологиялық ұстанымнан арылған ғылыми заңдылықтар негізінде, жүйелі әрі кешенді адекватты түрде зерттеліп, жаңаша сипаттамасы ұсынылды. Фольклортану аясындағы фольклор мәтінтануының қалыптасу тарихы жүйеленіп, ұлттық фольклортану ғылымының негізін салушы, қалыптастырушы бірнеше толқын ғалымдардың еңбектері жаңаша ғылыми пайымдаулар негізінде сараланып, олардың ғылыми концепциялық тұғырнамасы, фольклортану ғылымына қосқан үлесі зерделенді.

  Монография әдебиеттану, фольклортану, мәдениеттану мамандарына, сондай-ақ ЖОО-ның магистранттары мен PhD докторанттарына және фольклорға қызығатын жалпы көпшілік қауымға арналады.

   

   

  М.О.Әуезовтің шығармашылық мұрасындағы белгісіз материалдарды зерттеу, жүйелеу, жариялау.Ұжымдық монография. Алматы:«Print Express», 2017. 554 бет.

  Еліміз егемендік алғаннан кейін тарихымыздың, әдебиетіміздің талай ақтаңдақтары ашылып, халық рухани тұрғыдан анық ілгерілу жолына түсті. Осы жолда ұлтымыздың ұлы тұлғасы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын тануда жаңа мүмкіндіктер ашылды.

  Бұл монографияда жазушының өмірі мен шығармашылығына байланысты белгісіз, бұрын жарияланбаған деректер қарастырылды. Сондай-ақ, М.О.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының аудармасына қатысты мәселелері, әдеби байланыстар саласындағы қызметтері зерттелді.

   

   

   

  ТМД елдері ғалымдарының М.О.Әуезовтің шығармашылық мұрасын зерттеу мәселелері. Ұжымдық монография. – Алматы: «Service Express», 2017. – 384 бет.

  Ұжымдық монографияда академик-жазушы М.О.Әуезов шығармашығының өзекті мәселелері оның шыгармашылық мұрасын зерттеген жақын шетелдер ғалымдарының еңбектері негізінде зерттеліп, ұлы жазушы-ғалымның ТМД халықтарының әдебиетіне байланысты ой-пікірлері мен тұжырымдары қазіргі әдебиеттану мәселелерімен тығыз байланыста, сонымен бірге М.О.Әуезовтің шығармашылық қолтаңбасы мәселесі, қазақ әдебиетінің тарихы, әдеби байланыстар мәселелері жазушының басқа халықтардың көрнекті жазушыларымен, мәдениет қайраткерлерімен жазысқан хаттары негізінде алғаш рет қарастырылады.

   

   

   

   

  Қолжазба қорларындағы батырлық жырлардың жиналу тарихы.Монография. Алматы:«Әдебиет Әлемі» 2017. – 336 бет.

  Ұжымдық еңбекте «Ғылым ордасы» Ғылыми кітапханасы мен М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қорларындағы қолжазбаларда, сирек басылымдарда жинақталған батырлықжырлардың жиналу және жариялану тарихы қарастырылды.

  Жинақ фольклортанушы, мәтінтанушы, деректанушы, мәдениеттанушы ғалымдарға және жалпы оқырман қауымға арналады, жоғары оқу орны филология факультеттерінің студенттеріне, магистрлер мен PhD докторанттарына оқу құралы ретінде пайдалануға болады.

   

   

   

  Қожамқұли-бек Балхи. Тарих-и Қыпшақи / Сөзбе-сөз аударған Ю.Пилтан, әдеби өңдеп, редакциялық жұмыстарын жүргізіп, қосымшаларын жазғандар: Т.Әлбеков, Н.Елесбай, А.Оралбек. – Ал­маты: Принт, 2017. – 800 б.

  Қазақ тарихының ілкі кезеңдерін, ұлт болып қалыптасу, даму үрдістерін терең ашып, нақты деректерімен айғақтап беретін ғылыми еңбектер көп емес. Парсы тілінен алғаш тікелей аударылып отырған тарихшы Қожамқұли-бек Балхидың (XVIII ғ. басы) «Тарих-и Қыпшақи» атты еңбегі аз да болса осы олқылықтардың орнын толтырады деген ойдамыз. Кітапта Оңтүстік Азия, Таяу ІІІығыс, Еуропа елдерінің, әсіресе Орта Азия мен Қазақстанның тарихы жан-жақты баяндалады.

  Еңбек тарихшы, шығыстанушы, әдебиеттанушы ғалымдарға, студентгерге, магистранттар мен PhD докторанттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

  Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. 11-ші том. – Алматы: «Әдебиет әлемі», 2017. – 412 б.

  Топтаманың 11-томына 364 тарихи аңыздың (VІ-ХІХ ғғ.) қолжазбалары қамтылып, кездескен жағдайда олардың нұсқалары мен версиялары қатар берілді. Тарихи аңыздардың халық арасында өте көп таралып, ел жадында мол сақталғаны баршаға мәлім. Ал біз көрсеткен саналым тек еліміздің сирек қорларында сақталған қолжазба мәтіндердің ғана көрсеткіші.

  Еңбек фольклортанушы, әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарындағы филология факультеттерінің студенттеріне, магистрлері мен PhD) докторанттарына арналған.

   

   

   

   

  Қазақ текстологиясы: эпостық жырларды мерзімдеу (датировка) мәселелері.Ұжымдық монография. Алматы: «Әдебиет Әлемі», 2017. 416 бет.

  Ұжымдық монографияда қазақ фольклортануы мен текстологиясы саласында арнайы зерттелмеген эпостық жырларды мерзімдеу (датировка) мәселелері қарастырылады.

  Кітап фольклортанушыларға, әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, докторанттарына (PhD) арналған.

   

   

   

   

  Еуразия түркілері: әдеби-мәдени сұхбат (XIX - XX ғғ.). Алматы: «Әдебиет әлемі», 2017. 280 б.

  Монография түркітанушыларға, мәдениеттанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттарға, қазақ әдебиетіне қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналады. Ұжымдық еңбекте ХІХ-ХХ ғасырлардағы Еуразия түркілерінің әдеби- мәдени және қоғамдық-әлеуметтік өмірі әр қырынан қарастырылады. Мұнда қазақ, татар халықтарының арасында кеңінен өрістеген рухани ықпалдастық мәселелері тың деректер негізінде дәйектелген. Сондай-ақ кітапта Ішкі Бөкей Ордасының билеушісі, қазақтың соңғы ханы Жәңгір Бөкейханұлының көпшілікке беймәлім ағартушылық, ғалымдық қайраткерлігі туралы көптеген тарихи мәліметтер ұшырасады. Соңғы бөлімде XX ғасыр басындағы «Алаш» және «Миллэт» қозғалыстарының ұлттық сананы қалыптастырудағы рөлі, «жәдитшіл» әдебиеттің ағартушылыққа қосқан үлесі нақты мысалдар арқылы тұжырымдалады.

   

   

  Идея «Мәңгілік Ел» в казахской музыке. Коллективная монография. –Алматы: «Әдебиет Әлемі» 2017.384 стр.

  В основу концепции настоящей монографии составляет исследование актуальных проблем, раскрывающие духовно-нравственную, мировозренческую, историко-­политическую значимость судьбоносной национальной идеи «Мәңгілік Ел». Данный замысел коллективом авторов реализуется многоаспектно, на научно-теоретическом уровне, объектом которого предстают наилучшие парадигмы казахского традиционного фольклора и современного композиторского творчества. В книге доминантная идея «Мәңгілік Ел» впервые разрабатывается на стыке культурологии, поэзии, прозы, этномузыкознания и музыковедения, рассматриваясь в тематике, во многих видах, формах и жанрах казахской музыки.

  Данное издание выполнено на двух (казахском и русском) языках. Монография предназначена студентам, магистрантам, докторантам музыкально-художественных высших учебных заведений, культурологам, учащимся специализированных колледжей и школ, а также всем тем, кто интересуется судьбой национальной духовности и вопросами современного музыкального искусства.

   

  Историческая значимость Ассамблеи народа Казахстана в межэтнической культурной интеграции. Научная монография. – Алматы, «Әдебиет Әлемі» 2017. 456 стр.

  Данная книга содержит научные разделы видных ученых и сотрудников отдела музыковедения ИЛИ им.М.О.Ауэзова КН МОН РК, посвященные различным аспектам музыкального искусства этносов, проживающих на территории Независимого Казахстана. В монографии подробно изучается творчество отдельных исполнителей, коллективов и композиторов. Произведения рассматриваются в связи с музыкально­теоретическими характеристиками фольклора, а также современной казахской музыки. Представляет научный интерес содержательная информация о деятельности этно­культурных центров, национальных музыкальных театров, вокально-инструментальных и эстрадных ансамблей.

  Книга предназначается специалистам в области музыкознания, культуры, студентам музыкальных училищ и ВУЗов, а также тем, кто интересуется современным состоянием многонациональной музыкальной культуры Казахстана.

   

  Интеграционные процессы в музыкальной культуре тюркоязычных народов. Монография. Алматы, «Әдебиет Әлемі», 2017.196+12 с.

  Данная коллективная монография, изданная в рамках НИР «Интеграционные процессы в музыкальной культуре тюркоязычных народов», посвящена изучению процессов интеграции в искусстве тюркских народов на примере их эпического и песенно-инструментального наследия. Разностороннее научное осмысление исконно содержащихся в культуре указанных народов разных аспектов интеграции позволили в полном объеме раскрыть цели и задачи, которые были выдвинуты изначально. Вместе с тем, проведенные исследования, которые нашли отражение в настоящей монографии, призваны восполнить пробелы в изучении музыки пратюркских этносов на современном этапе, а также привлечь внимание ученых других стран с тюркоязычным населением к насущным проблемам музыкальной тюркологии.

  Материалы книги могут быть использованы в научной, педагогической и исполнительской практике, а также в качестве учебного пособия для студентов консерватории, музыкальных факультетов ВУЗов по искусству, педагогических ВУЗов и музыкальных колледжей.

   

  КАСИМОВА З.М. Интеграционные процессы в музыкальной культуре тюркоязычных народов (на материале свадебных песен). Монография. Алматы, «Әдебиет Әлемі» 2017. 238 с.

  В монографии комплексно исследуются свадебно-обрядовые песни тюркских народов различной группы. Рассмотрен этнографический обзор свадебного цикла тюркоязычных народов, в такой же хронологии определены музыкально-поэтические жанры, сопровождающие все его ритуалы с выявлением тождественных и специфичных, а также проведен музыкально-теоретический анализ, который подвел к мысли о том, что несмотря на идентичность вербального языка, в музыке этносов единой языковой группы аналогичные жанры имеют индивидуальные характеристики, соответствующие национальной специфике. Все это привело к научной и практической достоверности научных положений, сформулированных в монографии. Материалы книги могут быть использованы в научной, педагогической и исполнительской практике, а также в качестве учебного пособия для студентов консерватории, музыкальных факультетов педагогических вузов и музыкальных колледжей.

   

  Синтез искусств в художественной культуре Казахстана ХХ-ХХІ веков. – Алматы: ИЛИ МОН РК, 2017. 328 с., вкл. 32 с.

  В книге «Синтез искусств в художественной культуре Казахстана XX-XXI веков» раскрывается художественный феномен взаимодействия пластических искусств, и в этом контексте воссоздана картина развития монументального искусства, архитектуры, искусства книги, декоративно­прикладного искусства, дизайна, визуальных практик художников театра, кино и актуального искусства.

  Книга позволяет расширить и углубить знания об истории искусства Казахстана и способствует эффективному приобщению широкой общественности к ценностям национальной культуры.

   

   

   

  Изобразительное искусство Казахстана в контексте мирового художественного процесса. Алматы: ИЛИ МОН РК, 2017. 312 с.. вкл. 17 с.

  В коллективной монографии художественная школа Казахстана представлена как часть мирового культурного процесса. В исследовании раскрыты этапы и особенности процесса взаимодействия общемировых и национальных духовных ценностей в изо­бразительном искусстве Казахстана, определен вклад казахских мастеров в развитие мирового художественного процесса. Выявлены и исследованы основные направления мирового изобразительного искусства, получившие наиболее активное развитие и самобытную интерпретацию на почве казахского изобразительного искусства, определе­ны отличительные особенности сложившихся стилей и художественных практик. Ис­следование будет способствовать интеграции и конкурентоспособности изобразитель­ного искусства Казахстана в современном общемировом культурном процессе.

   

   

  Казахский традиционный орнамент в современном изобразительном искусстве Казахстана. – Алматы: ИЛИ МОН РК, 2017. – 280 с., вкл. 16 с.

  В коллективной монографии исследовано воздействие казахского орнамента как феномена нематериального культурного наследия на систему формотворчества современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства Казахстана. В книге исследованы разные подходы к транс­формации орнаментальных форм в художественной культуре Казахстана, изучены орнаментальные принципы и приемы, их значение для современ­ного изобразительного искусства, осмыслены способы преломления моти­вов и семантики орнаментальных форм в живописи, скульптуре, графике и декоративно-прикладном искусстве Казахстана. Раскрыты значение и роль казахского орнамента в отечественном изобразительном искусстве, как сложного, многозначного явления преемственности культурной традиции.

   

   

   

          

       «Искусство казахов в аспекте общетюркских культурных традиций». Ұжымдық монография. –Алматы: ЖШС «Print Express баспасы және полиграфиясы», 2017. – 418 б. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Жұмасейітова Г.Т.

   

          Бұл ұжымдық монографияда қазақтардың бейнелеу, музыка және театр өнерінде көркем бейнелер мен символдардың даралығы мен әмбебаптық дәстүр жалғастығы, көркемөнердегі жалпытүркілік ортақ әлемінің көркем келбеті, бірлігі мен өзіндік ерекшеліктері айқындалды. 

   

   

   

   

     

      «Қазақ сахнасының шеберлері: Шығармашылық портреттер». - Алматы: ЖШС «Print Express баспасы және полиграфиясы», 2017. – 324 б. илл. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Мұқан А.О.

   

        Бұл кітапта қазақ мәдениетінің маңызды саласы театр және кино өнеріндегі танымал тұлғаларының өнері жан-жақты зерделеніп, олардың отандық мәдениеттегі алатын орны, өзіндік суреткерлік ерекшелігі ашып көрсетіледі. Көрерменнің көңілін жаулаған талантты актерлер мен режиссерлердің шығармашылығын дәріптеп ұрпақ жадында сақтауға ықпал ету бұл кітаптың басты мақсаты.

   

   

   

   

  «ХХІ ғасырдағы қазақ театры: дәстр және инновация». Ұжымдық монография. – Алматы; Принт-экспрес. 2017 ж. 340 бет. қосымша, кестелер, илл. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Мұқан А.О.

   

          ХХІ ғасырдағы Қазақстан театрларындағы жүзеге асып жатқан инновациялық жобалар, сахна өнерінің бүгінгі келбетін ашатын стилистикалық даму бағыт-бағдары мен ерекшеліктері, жетістіктерін әлемдік өркениетке жанасатын көркемдік келбеті қарастырылады. Тәуелсіз Қазақстанның театр сахналарында соны әлемдік озық тәжірибені енгізген сахналық қойылымдары, көрерменнің көңілінен шыққан драма, қуыршақ, опера және балет өнеріндегі инновациялық ізденістер сарапталады.

   

   

   

   

       «Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны». (Алматы: ЖШС «Print Express баспасы және полиграфиясы»,Ұжымдық моногрфия. – Алматы, 2017. –194 б. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Еркебай А.С.

   

        «Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны» ұжымдық монографиясы Қазақстан өнеріндегі мүмкіндігі шектеулі азаматтардың шығармашылығына арналған. Бұл тақырып бұрын мүлдем қарастырылмаған тың зерттеу нысаны ретінде құнды. Мүмкіндігі шектеулі болса да қоғамда тең құқылы әрекет етуге, шығармашылықпен айналысуға толыққанды мүмкіндікке ие жандардың жетістіктері, өзіндік өзекті проблемаларына да назар аудартады.

   

   

   

   

      «Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі Фестивалдің халықаралық байланыс ретіндегі рөлі». – Ұжымдық монография. – Алматы, баспасы “Print-Express”, 2017. – 350 б. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Еркебай А.С.

   

      «Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі Фестивалдің халықаралық байланыс ретіндегі рөлі» ұжымдық монографиясы қазақ театрын шетелдерге танытатын, сахна өнерінің дамуына ерекше үлес қосатын халықаралық, республикалық деңгейдегі театр фестивальдерінің тарихы мен қалыптасуын, басты тенденциялары мен ізденіс жолдарын, бағыт-бағдары мен театр өнерін дамытуға тигізетін әсерін айқындауға арналған.

   

   

   

   

  Кузембай С.А. Казахская музыка: национальная идея «Мәңгілік Ел» (избранные труды С.А.Кузембай к 80-летию). – Алматы: «Ғылым ордасы», 2017. – 480

  Монография посвящена исследованию историко-теоретических проблем претворения в казахском музыкально-поэтическом творчестве национальной идеи «Мәңгілік Ел». В результате изучения фактологических, исторических и музыкальных материалов подтверждается национальная почвенность этой судьбоносной идеи, основы которой заложены были в каменных изваяниях великого кагана Культегина (VII в.). Данная тематика, впервые изучаемая в казахском музыковедении, несомненно, откроет новые страницы в истории духовной культуры «Мәңгілік Ел» – Вечного народа.

  Данная книга дана на двух (казахском и русском) языках. Монография предназначена студентам, магистрантам, докторантам музыкально-художественных высших учебных заведений, культурологам, учащимся специализированных колледжей и школ, а также всем тем, кто интересуется судьбой национальной духовности и вопросами современного музыкального искусства.

   

  Қалижанов У. Замана сөзі: зерттеулер, мақалалар мен эсселер. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2016. – 244 бет.

  Бұл кітапқа филология ғылымдарынын докторы, ҚР ҰҒА-ның мүше-корреспонденті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері Уәлихан Қалижанұлы Қалижановтың тарих, әдебиет жайындағы зерттеулері, ел тұтастығын қорғаған батырлар мен би- шешендер, ұлт мәдениетінің кемелденуіне үлес қосқан қайраткер тұлғалар туралы тың көзқарастағы әдеби, ғылыми-танымдық бағыттағы мақалалары еніп отыр. Сонымен қатар, кітапқа орысша жазылған мақалалар, зерттеулер мен эсселер де енгізілді.

   

   

   

   

  Казахско-американскиелитературные связи: современное состояние и перспективы.Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016.272 с.

  Исследование современного литературного процесса включает раскрытие казахско-американского литературного сотрудничества в контексте сопоставлений, сравнений, контактных и типологических взаимосвязей, Разделы коллекгивной монографии носят обобщенно-теоретический и историографический характер или обращены к конкретному материалу и посвящены рассмотрению художественных произведений казахстанских и американских авторов, новых художественных переводов. Проблема генезиса и традиций в литературе путешествий, имагологический дискурс художественного текста, эволюция жанровых форм от путевого очерка до современного политического текста, гипертекст и геопоэтика, взаимодействие культур в художественном переводеконцептуальные идеи книги, адресованной специалистам-гуманитариям, преподавателям вузов и широкому кругу читателей.

   

   

  Мировой литературный процесс XXI века. – Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016. – 312 с.

  Исследование современного мирового литературного процесса включает раскрытие его тематического многообразия, основных направлений развития национальных литератур, ведущих дискурсов поэзии и прозы, новых форм художественного выражения личности автора и мира. Авторами разделов монографии – отечественными и зарубежными литературоведами мировой литературный процесс анализируется как многоуровневая, многофункциональная литературная система, с возрастающим влиянием медийной литературы. Постреализм, неомифологизм, сохранение национальной идентичности, экзистенциально осмысленная несвобода бытия, мотивы отчуждения и одиночества раскрываются на основе анализа художественных произведений, ставших заметным явлением в словесности.

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам гуманитарных наук и широкому кругу читателей.

   

   

  Творчество Абая Кунанбаева в зарубежной рецепции / сост. А.К. Машакова, С.С. Корабай, А.Т. Калиаскарова. – Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016. – 464 с.

  В сборник включены статьи авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья, посвященные творчеству великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева за период с 1941 по 2016 годы. Представленный рецептивный материал наглядно демонстрирует мировую популярность творчества Абая, а вместе с тем и всей казахской литературы. Ряд статей впервые переведен на русский язык. Сборник продолжает серию «Международные связи казахской литературы».

  Книга предназначена ученым-абаеведам, специалистам-гуманитариям, преподавателям, докторантам PhD, магистрантам, студентам и широкому кругу читателей.

   

   

  Тәуелсіздік дәуірі ұлттық құндылықтар дәуірі.Респуб. ғыл.-тәж. конф. мат. жинағы. / Құраст. А.Ахметова. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2016. – 144 б.

  Жинаққа Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ұлттық әдебиет пен өнердің ширек ғасырдағы өсу жолы мен жетістіктерін саралаған «Тәуелсіздік дәуірі – ұлттық құндылықтар дәуірі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары топтастырылды. Бүгінгі көркем әдебиет пен өнердің даму үрдістері мен перспективаларын нақты зерделеуге бағытталған ғылыми жиынның тұжырымдары негізінде көркем мәдениеттің көкейкесті мәселелері анықталып, жалпы ахуалына баға беріледі.

  Конференция материалдарының жинағы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, оқытушылар мен әдебиеттанушы ғалымдарға және жалпы оқырманға арналған.

   

   XIV ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ: ХІҮ халықар. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016. – 228 бет.

  Жинаққа 2016 жылдың 29 қыркүйегінде өткен дәстүрлі «Әуезов оқулары» атты ХІҮ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары топтастырылды. Жинақ материалдарында қазіргі әуезовтанудың өзекті мәселелері және жалпы әдебиеттану, фольклортану, өнертану ғылымдарының сан алуан теориялық мәселелері зерделенеді.

   

   

   

   

   

  «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, халық әдебиеті мен өнеріндегі орны, құжаттық дерекнамасы» атты Халық. ғыл.-теор. конф. мат. / Құраст.: П.Әуесбаев; Н.Мүрсәлімова. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2016. – 256 б.

  Жинаққа 2016 жылдың 23 маусымында өткен «1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, халық әдебиетіндегі орны, құжаттық дерекнамасы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары топтастырылды.

   

   

   

   

   

  Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Қазақ фольклорының тарихилығы. 1-том. Монография. – Алматы: ТОО «НВ Принт», 2016. 1-том. – 340 бет.

   Ұлттық тарихымыздың түрлі себептермен хатқа түспеген қатпарлары толық аршылып, айқындалмаған жағдайда, фольклорлық мұралардың құжаттық мәні еселей өседі. Ол нақты оқиғалардың жекелеген эпизодтарын ғана емес, қазақ халқының, оны құрайтын ру-тайпалардын басынан өткен ірі-ірі тарихи кезеңдерді, ұлт болып қалыптасу, даму үрдістерін, генетикалық тегін, шежірелік жылнамасын т.б. айқындап беретін дереккөзі болып табылады. Сондықтан халық әдебиетінің деректілік сипатына аса зор мән беріп, Қазақстанның жаңа тарихын жазуда жан-жақты пайдалану – фольклортанушы, әдебиеттанушы, тарихшы-этнограф, деректанушы ғалымдардың алдындағы күрделі мәселелердің бірі. Қалың оқырманға ұсынылып отырған ұжымдық монография 1993 жылы басылым көрген «Қазақ фольклорының тарихилығы» жинағынан кейінгі екінші толымды еңбек. Зерттеуде қаһармандық, тарихи жырлардағы, аңыздардағы тарих көріністері сараланып, ғылыми талданып, тұжырымды ой-пікірлер жасалады.

   

  Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Ауыз әдебиетінің тарихилығы. 2-том. Монография. – Алматы: 2016. – 268 бет.

  Қазақ халқы, оны құраушы ру-тайпалардың дені көшпенді өмір-салтын ұстанып қелгендіктен, оның бүкіл руханияты ұрпақтан-ұрпаққа сөз өнері, ауыз әдебиеті арқылы жетті. Оны жеткізуші би-шешендер, ақын-жыраулар, әнші-жыршылар, сал-серілер т.б. қазақ қоғамында айырықша рөл атқарды. Жадта сақталып, ауыздан-ауызға таралған бұл әдебиет XX ғасырдың бел ортасына дейін жетті. Ал өміршең айтыс жанры XXI ғасырда да қайта жаңғырып, халықтың зор сұранысына ие екендігі баршаға мәлім. Ұсынылып отырған еңбек 2016 жылы басылым көрген «Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Қазақ фольклорының тарихилығы» атты ұжымдық монографияның жалғасы ретінде дайындалды. Зерттеуде авторлық ауыз әдебиетін жеткізуші тұлғалардың шығармашылығы тарихи мәліметтер, сенімді дерекнамалық негізде талданып, ғылыми зерделеніп, ой елегінен өткізілді.

   

   

  Мир Олжаса Сулейменова / Сост.: А.К. Машакова, А.Т. Калиаскарова. – Караганда, 2015. – 188 с.

  Сборник статей, рецензий, откликов и Предисловий к изданным в странах дальнего зарубежья книгам О. Сулейменова и интервью с поэтом продолжает серию «Международные связи казахской литературы». Сборник «Мир Олжаса Сулейменова» посвящается 80-летию со дня рождения известного общественного и государственного деятеля, поэта, публициста, ученого-лингвиста и раскрывает картину восприятия его творчества в Германии, Польше, Монголии, США, Франции и в Республике Корея.

    

   

   

   

   

  ҚАЛИЖАНОВ У. Ұлт рухы. Зерттеулер  мен мақалалар.Қарағанды: 2015. – 360 бет.

  Бұл кітапқа ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы Уәлихан Қалижановтың соңғы жылдары жазған ғылыми мақалалары, зерттеулері мен әдеби портреттер енгізіліп отыр.

  Оқырман Шоқан Уәлиханов, Жүсіпбек Аймауытов, Мәлік Ғабдуллин, Зейнолла Қабдолов, Айқын Нұрқатов, Олжас Сүлейменов, Тұманбай Молдағалиев, Мұрат Әуезов, Сейіт Қасқабасов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қадір Жүсіпұлы (омбылық қазақ ақыны), Хусто Хорке Падрон (испан ақыны) т.б. шығармашылығына арналған қызықты деректер таба алады.

  Кітап әдебиет тарихын зерттеушілер мен жоғары оқу орындарының филолог мамандарына, магистранттар мен PhD докторанттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

   Мұқан А.О.Театр туралы толғамдар. Зерттеулер және мақалалар. Алматы, 2015. 358 бет.

  Бұл кітапқа автордың әр жылдардағы зерттеулері мен мақалалары, қазақ театрының бүгінгі тыныс-тіршілігін, шығармашылық келбетін сипаттап жазған, театртанушылық көзқарастарынан тұратын материалдары топтастырылған. Ғалымның соңғы кездері зерттеу нысаны болған қазақ театры, оның әр алуан түрлері мен қырлары, жетістіктері мен әттеген-айлары жаңа заман талабы мен тәуелсіз елдік тұрғыдан сараланады.

  Кітап театртанушы, өнертанушы ғалымдар мен ізденушілерге, докторанттар мен магистранттарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен қазақ сахна өнерінің бүгінгі келбетіне қызығушылық танытатын барша өнерсүйер қауымға арналған.

   

   

  Мусагулова Г.Ж. Художественно-стилевые тенденции в музыке современного Казахстана: Сборник очерков. Научное издание. – Алматы, 2015. – 324 с.

  В книге кандидата искусствоведения, доцента Мусагуловой Г.Ж. исследуются актуальные проблемы музыковедческой науки на современном этапе. Представленное издание является результатом исследования ученого-музыковеда в различных областях, включающих как традиционное, так и профессиональное музыкальное искусство.

  Материалы книги могут быть использованы в научной, педагогической и исполнительской практике, а также в качестве учебного пособия для студентов консерваторий, музыкальных факультетов педагогических вузов и музыкальных колледжей.

   

   

  Ізгілік жаршысы (Белгілі ұйғыр ақыны Жамшит Розахуновтың 65 жасқа толған мерейтойына арналған конференция материалдары) / Құраст.: А.Қалиасқарова. – Алматы: М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, 2015. – 185 б.

  Жинаққа белгілі ұйғыр ақыны Жамшит Розахуновтың 65 жасқа толуына арнап 2015 жылы Алматыда өткен Республикалық конференцияның материалдары енгізілді. Кітап қалың оқырман қауымға, әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, докторанттарына арналған.  

   

   

   

   

  Тәуелсіз Қазақстандағы ұйғыр әдебиеті. Ғылыми-практикалық конференция материалдары (20 ақпан, 2014 жыл). – Алматы: М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, 2015. – 200 б.

  Жинақта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының «Қазіргі кезендегі Қазақстан халықтары әдебиеті» жобасы аясында ұйғыр ақын-жазушыларының мерейтойларына арналған (Зия Самадиге – 100 жыл, Рабик Исмаиловқа – 80 жыл, Маһмут Абдрахмановқа – 80 жыл, Әхмәтжан Һашириге – 75 жыл) «Тәуелсіз Қазакстандағы ұйғыр әдебиеті» атты ғылыми-практикалык конференция материалдары қамтылды.

  2015 жылы атап өтілетін Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл толуына арналған бұл жинақ авторлары Қазақстандағы қазіргі ұйғыр әдебиетінің даму ерекшеліктері, қазақ-ұйғыр әдеби байланыстары, ұйғыр поэзиясы, прозасы және драматургиясының өзекті мәселелері туралы жан-жақты сөз қозғайды.

   

  Калижанов У.К. В потоке времени. Статьи, исследования, эссе. – Алматы, 2014. – 388 с.   

  Пытливое перо исследователя и страстность публициста характерны для творчества писателя и ученого Уалихана Калижанова. Настоящий сборник его трудов состоит из трех частей, включающих отклики и осмысление обращений Лидера нации Нурсултана Назарбаева по первоочерным задачам строительства и укрепления независимости страны и ее вхождения в число развитых государств мира.

  Вторую часть книги составляют исследования глубоких истоков и сегодняшнего состояния современной казахстанской литературы, ее многообразия и творческого развития, а также раскрытие путей практической реализации богатейшего культурного наследия народа. И завершают сборник осмысления автором творчества и роли в науке и литературе известных ученых литературоведов и ведущих писателей Казахстана. Большой интерес среди них представляют исследования феномена знаковой фигуры советской культуры Джамбула Джабаева и не освещавшегося ранее ленинградского периода студенческой жизни Мухтара Ауэзова.

   

   

  Әзібаева Б.У. Қазақ эпосының сюжеттері-Сюжеты казахского эпоса: Монография. – Алматы: Service Press, 2014. – 576 б. – Қазақша, орысша.

  Монографияда қазақ эпосының сюжеттік-мотивтік қорының маңызды өлшемдерінің тұтас панорамалық көрінісі ұсынылып отыр. Қарастырылған сюжеттер мен мотивтер ұлтымыздың эпикалық дәстүрі аясында жасалған. Олардың бәрі әлемдік эпосқа тән. Мұндай ғылыми зерттеу алғаш рет жүзеге асырылды. Монографиялық еңбек мамандарға және фольклор мен фольклортану мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырмандарға арналады.

  В монографии представлена панорамная картина константных параметров сюжетно-мотивного фонда казахского эпоса. Рассмотренные сюжеты и мотивы разрабатываются самобытно, в рамках казахской эпической традиции. Но все они принадлежат мировому эпосу. Такая работа проделана впервые. Предназначена специалистам и всем, кто интересуется вопросами фольклора и фольклористики.  

        

   

   Современная литература народа Казахстана. Коллективная монография / Под ред. С.В. Ананьевой. – Алматы: Evo Press, 2014. – 488 с.

  Современная литература народа Казахстана представляет собой эстети­ко-культурный и художественный феномен, развивающийся в уникальной социоисторической, цивилизационной ситуации. Важнейшей особенно­стью и характерной составляющей разножанрового и тематически богато­го современного литературного процесса республики является обогащение национальных культур и литератур традициями казахской литературы. Русская, уйгурская, корейская, немецкая, белорусская, татарская, курдская, уз­бекская литературы рассматриваются в аспекте влияния на формирование, содержательность и вектор идентичности, укрепление межнационального согласия, толерантности народа Казахстана. Сложившееся в республике поликультурное пространство с единой духовной основой способствует их по­ступательному и динамичному развитию. Исследование современного литературного процесса направлено на пропаганду казахстанской модели межэтнической толерантности, межкультурного и межрелигиозного сотрудничества, общественного согласия и общечеловеческих ценностей.

   

   

   

  Литература народа Казахстана. Коллективная монография. Издание второе,  дополненное. – Алматы: КАЗакпарат, 2014. – 380 с.

  В монографии «Литература народа Казахстана» впервые в сравнительно-сопоставительном плане исследуются наиболее важные литературные процессы, основные этапы развития литератур данного региона. Литература народа Казахстана – явление уникальное и многогранное, своеобразный творческий феномен, включающий казахскую, русскую, уйгурскую, курдскую, немецкую, татарскую, корейскую, узбекскую литературы. Авторы разделов, специалисты в области изучения национальных литератур, обобщают ведущие тенденции и закономерности литературного развития, его качественно новые идейно-­художественные этапы и проблематику (тема политических репрессий, большой и малой родины, судьба художника на стыке эпох и т.д.). В определенной мере соблюдена хронологическая последовательность в изложении материала, освещены вопросы стадиальности литературного процесса, имагологический дискурс и исторический контекст, выявлено значение творческой личности художника в процессе взаимоузнавания культур и литератур.

  Книга предназначена студентам, магистрантам, докторантам, преподавателям филологических и гуманитарных факультетов вузов, научным сотрудникам, представителям этно-культурных объединений АНК, любителям и ценителям литературы.

   

   

  Қазақстан халқының сахна өнері. Сценическое искусство народа Казахстана. – Алматы: Evo Press, 2014. – 520 б. + 32 суретпен.

  Бұл ұжымдық монография көптеген этностардың отаны – тәуелсіз Қазақстанды мекен еткен диаспоралардың кәсіби театрларының тарихы мен даму үрдісін, өзіндік бағыт-бағдарын айқындауға арналған. Біртұтас қазақ сахна өнерінің құрамдас бөлігі болған орыс, ұйғыр, кәріс, неміс, өзбек кәсіби театрларының кешегісі мен бүгінгі келбеті, бағыт-бағдары мен өзіндік ерекшеліктері, еліміздің мәдени өміріндегі кезеңдік жетістіктері әлемдік өркениетке қосылар үлесі кәсіби театртанушылық тұрғыда қарастырылып, шығармашылық белестеріне сараптамалар жасалды. Қазақстан театр өнерінің дамуына озіндік ұлттық бояу, қайталанбас үн, соны сахналық формасымен жаңалық әкелген қойылымдардағы режиссерлерлік ой-тұжырым, актерлік ойын трактовкасы айқындалып, заман талабына сай жаңашыл принциптері сараланды.

  Кітап Қазақстан сахна өнеріндегі заманауи үдеріске қызығушылық танытатын театр мамандарымен бірге жас зерттеушілерге, қалың оқырман қауымға арналған.

   

   

   

   

  Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана. – Алматы: Evo Press, 2014. – 506 с., вкл. 32 с.

  Коллективная монография «Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана»  первое комплексное исследование художественных практик мастеров различных национальных диаспор Казахстана. Авторы статей прослеживают значимые достижения изобразительного искусства этносов Казахстана на различных этапах ХХ-начала XXI века в обширном социокультурном контексте. Творчество мастеров разных наци­ональностей изучается с позиции материальной и духовной культуры дан­ного народа, основных вех его истории.

  Данная книга предназначена для искусствоведов, культурологов, историков, студентов и магистрантов, а так же широкого круга почитателей ху­дожественной культуры многонационального Казахстана.

   

   

   

   

  Музыкальное искусство народа Казахстана. Научная монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 488 с., вкл. 32 с.

  Данная книга содержит научные очерки, посвященные различным аспектам в музыкальном искусстве многонациональных диаспор, проживающих на территории Независимого Казахстана. В монографии подробно изучается творчество композиторов и ярчайших представителей исследу­емых народов, рассматривается деятельность национальных музыкальных театров, вокально-инструментальных и эстрадных ансамблей. В представ­ленное издание вошли содержательные очерки сотрудников отдела музыко­ведения ИЛИ им. М.О. Ауэзова КН МОН РК.

  Книга предназначается для специалистов в области музыкознания, культуры, студентов музыкальных училищ и ВУЗов, а также для тех, кто интересуется, современным состоянием многонациональной музыкальной культуры Казахстана.

   


   

  Қазақстандағы қазіргі заман фольклоры. – Алматы: Evo Press, 2014. – 422 б.

  Ұжымдық еңбекте авторлардың 2012-2013 жылдары Қазақстанның әр аймақтарына жасалған ғылыми экспедиция материалдарының негізінде қазақ халқының, сонымен қатар елімізде тұрып жатқан түрлі диаспоралар фольклорының қазіргі жай-күйі, сақталуы мен өзара ықпалдастығы ғылыми тұрғыда сипатталып, сараланды.

  Монография фольклортанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға және де фольклорға қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналады.

   


   

   

  Қазіргі әдебиеттегі жалпыадамдық құндылықтар. – Алматы: Evo Press, 2014. – 708 б.

  Ұсынылып отырған ұжымдық монография тәуелсіздік дәуірдегі қазақ және Қазақстанды мекен еткен этностар әдебиетіндегі ұлттық және жалпыадамдық парадигманы зерттеуге арналған. Зерттеушілер жалпыадамдық құндылықтарды көрсету үшін алдымен қаламгерлер қаламына тән ұлттық ерекшеліктерге баса назар аударған. Әдебиеттегі мәңгілік категориялар поэзиялық, прозалық, драматургиялық, көркем публицистикалық шығармалар негізінде зерттеу нысанына алынған.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне, аспиранттар мен магистранттарға, филология факультетінің студенттеріне, сондай-ақ әдебиетсүйер көпшілік қауымға арналған.

   

    

  «Астана: от геополитического статуса к куль­турному разнообразию». Очерки. – Алматы, 2014. – 428 с.

  Научное издание «Астана: от геополитического статуса к куль­турному разнообразию» посвящено исследованию художественной жизни Астаны посредством анализа развития изобразительного, сценического и музыкального искусства. В книге освещены наибо­лее значимые памятники, события и имена, сыгравшие важное зна­чение в культурной жизни молодой столицы. Научное издание пред­назначено искусствоведам, культурологам, студентам творческих вузов, а так же широкому кругу читателей, интересующихся Казах­станом и его национальным искусством.

   

   

   

   

  Көне түркі әдебиетінің типологиясы. – Алматы: Evo Press, 2014. – 416 б.

  Монография түркітанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттарға, түркі әдебиетіне қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналған. Ұжымдық еңбекте түркі халықтарының көне, орта ғасыр және ұлттық қалыптасу дәуірлерінде туған әдеби мұраларының жанрлық, тақырыптық, образдық жүйесіндегі типологиялық ерекшеліктері анықталады. Қазақ әдебиетіндегі «түркі ренессансы», «қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті» сынды кезеңдік ұғымдардың мәні тарихи-салыстырмалы, әдеби-ғылыми тұрғыдан дәйектеледі.

   

   

   

   

  Шет елдердегі қазақ әдебиеті: ұжымдық монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 592 б.

  Еңбекте шет елдердегі қазақ әдебиетінің бай тарихы егжей-тегжейлі зерттеледі, диаспоралық қазақ әдебиеті туындылары біртұтас ұлттық әдебиет қазынасы ретінде қарастырылып, Қытай мен Моңғолиядағы көрнекті қазақ ақындары мен жазушылары шығармаларының көркемді стилдік, жанрлық ерекшеліктері, шығармашылық дәстүр мен сабақтасты мәселелері жан-жақты пайымдалады.

   

   

   

   

   

   

  М.О.Әуезов шығармашылығының тәуелсіздік кезеңінде зерттелуі. – Алматы: Evo Press, 2014. – 544 б.

  Еліміз егемендік алғалы бері тарихымыздың, әдебиетіміздің белгісіз болып келген ақтаңдақтары ашылып, ұлтымыздың ұлы тұлғасы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын тануда жаңа мүмкіндіктер ашылды. Тәуелсіздік кезеңінде суреткердің 50 томдық толық академиялық жинағы (1997-2011), М. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежіресі, Мұхтар Әуезов энциклопедиясы сияқты іргелі зерттеулер мен көптеген ғылыми еңбектер жарияланды. Жиырма бес жыл шамасында әуезовтану саласы жаңа деңгейге көтерілді.

  Кітап осы жылдардағы әуезовтанудың даму сипатын танытып, М. Әуезов шығармашылығы туралы жазылған ғылыми монографиялар, ұжымдық жинақтар, шығармашылық өмірбаян, жазушының адами тұлғасына қатысты жарияланымдар жүйелі түрде қарастырылып, әдеби, ғылыми баға беріледі. Ұжымдық еңбек әдебиет зерттеушілеріне, жоғары оқу орындарының студенттеріне, М. Әуезов шығармашылығын тереңдей білгісі келген оқырман қауымға арналған.

   

   

  М.О.Әуезовтің шығармашылық өмірбаяны: ұжымдық монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 524 б.

  Бұл кітапқа қазақ әдебиетінің классигі, ұлы жазушы М.Әуезовтің шығармашылық өмірі мен қоғамдық қызметін жүйелі түрде қарастырып, кеңінен сөз еткен бірқатар жаңа зерттеулер енді. Өткен ғасырдың түрлі оқиғалары мен қоғамдық жағдайларын бастан өткерген жазушы өмірінің қилы кезеңдері ғылыми сараптан өткізіліп, құжат, архив деректері арқылы әр қырынан жан-жақты көрсетіледі. Қаламгер шығармашылығы түрлі кезендегі еңбектерінің жазылу тарихы арқылы толық көрініс тапқан деуге болады.

  Кітап әдебиет зерттеушілеріне, студенттерге, оқытушы-ұстаздарға және көпшілік оқырман қауымға арналған.

   


   

   

  Шетелдегі қазақ фольклоры: монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 452 б.

  Ұжымдық еңбекте авторлардың 2012-2013 жылдары Ресей, Монғо­лия, Өзбекстан, Қытайға жасаған ғылыми экспедиция материалдарының негізінде шетелдегі қазақ фольклорының сақталуы, қазіргі жай-күйі ғылы­ми тұрғыда сипатталып, сараланды.

  Монография фольклортанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттарға, PhD докторанттарға, фольклорға қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналады.


   

   

   

    Фольклорлық мұралар: жиналу, жариялану тарихы. Монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 468 б.

  Ұжымдық еңбекте «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы мен М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қорларындағы қолжазбаларда, сирек басылымдарда жинақталған ертегілердің, аңыздардың, хикаяттардың, ауызекі әңгімелердің, жұмбақтардың, балалар фольклорының, көне эпостардың, «Қырымның қырық батыры» жырлар циклының жиналу және жариялану тарихы қарастырылды.

  Жинақ фольклортанушы, мәтінтанушы, деректанушы, мәдениеттанушы ғалымдарға, жоғары оқу орны филология факультеттерінің студенттеріне, магистрлер мен PhD доктаранттарына, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

  Хамраев Т.А. Уйгурская поэзия независимого Казахстана. Социо-культурный дискурс: Монография. – Алматы, 2014. – 256 с.

  В монографии «Уйгурская поэзия независимого Казахстана» рассмотрены вопросы социокультурного дискурса, исторически подвергаемого диффузии в эволюционном развитии национальной словесности в связи с переходом на новый уровень общественно-политических взаимоотношений в стране. Определены основные этапы ее формирования, качественно-количественные ее характеристики, ведущие направления и методы познания окружающей действительности. Социо-культурный дискурс также объясняет причины конъюгативного пополнения художественных смыслов в условиях быстроменяющегося времени и дискретности рецепции мира.

  Книга адресована литературоведам-филологам, специалистам гуманитарного направления науки и широкому кругу читателей.

   

  Машакова А.К. Казахская литература в современной зарубежной рецепции: Монография. – Алматы, 2014. – 236 с.

  В монографии рассматривается процесс рецепции творчества казахских писателей и поэтов в дальнем зарубежье в период независимости Казахстана. В книге представлено восприятие современными зарубежными литературоведами и критиками творчества Махамбета Утемисова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Олжаса Сулейменова и Мухтара Шаханова. Произведен анализ рецепции казахской литературы периода независимости с целого ряда иностранных языков (французского, немецкого, венгерского, китайского, монгольского, турецкого, фарси и урду языков).

  Книга адресована студентам, магистрантам, преподавателям гуманитарных факультетов вузов Казахстана и широкому кругу читателей.

   

   

   Ананьева С.В. Морис Симашко. Опыт филологического прочтения. – Караганда: ИП «Ли Ю.Ю.» ЖК, 2013. – 220 с.

  Интеллектуально-насыщенная, философски-исповедальная проза неповторимого мастера художественного слова, писателя, переводчика, публициста, известного общественного деятеля М. Симашко анализируется в монографии как яркая составная часть магистрального историко-литературного процесса XX века. Идеи культурной дистанции и культурного трансферта позволяли писателю свободно преодолевать границы между языками, культурными системами, традициями, мировыми цивилизациями. Творчество писателя рассматривается в контексте полилога столетий, эпох, цивилизаций и культур, в ракурсе автобиографической памяти, концептов Родины, памяти и Великого Шелкового пути, пути через века и цивилизации.

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам-гуманитариям и широкому кругу читателей.

   

   

  Пірәлі Г. «Мұхтар Әуезов Ленинградта». – Алматы: «Елтаным», 2015. – 152 бет. («Мухтар Ауэзов в Ленинграде». – Алматы: «Елтаным», 2015. – 152 с.)

  М.О.Ауэзов прожил в Ленинграде с 1923г. по 1928г. во время студенчества. Здесь началась его настоящая литературная слава, здесь он создал свои наиболее значительные произведения: «Қараш-Қараш оқиғасы», «Қилы заман», пьесы «Қарагөз», «Хан Кене», «Әдебиет тарихы».

  Петроград, который после 1-го года его учебы стал Ленинградом – это город, который М.Ауэзов очень любил. Здесь же он создал семью. Здесь же он сотворил свои знаменитые классические произведения. В этом городе он познакомился с выдающимися русскими учеными - академиками, профессорами, литературоведами, писателями, поэтами и т.д.

   

    Пірәлі Г. «Мұхтар Әуезовтің кітапханасы» («Библиотека Мухтара Ауэзова»). – Қарағанды: «Литера» ЖШС баспасы, 2015. – 575 б.

  Книги действительно были всегдашними друзьями Мухтара Омархановича Ауэзова, друзьями всей его жизни, почти с колыбели и до самой могилы. Страсть к чтению,и к книге начала развиваться у Ауэзова с шестого года его жизни; начав с рукописной книги Абая, дед Ауэз заставлял внука выучить все стихотворения Абая Кунанбая.

  «Библиотека Мухтара Омархановича Ауэзова» в казахском литературоведении, даже библиографии и книговедении впервые исследуется, систематизируется, и публикуются. Книга состоит из передисловия, списка книг, которые читал и в которых делал пометки великий писатель М.О.Ауэзов, а также из фотоснимков его библиотеки.

  Пірәлі Г. Автограф. – Алматы: «Елтаным», 2015. – 182 б. («Автограф». – Алматы: «Елтаным», 2015. – 182 с.)

  В книге представлены фотографии обложки и титульного листа книги, дается полное библиографическое описание книги, приводятся тексты автографов, в конце книги предлагаются краткие сведения об авторах представленных книг.

  Автографы М.О.Ауэзова в истории казахского литературоведения исследуются впервые, а также систематизируются и публикуются. В книге представлены и автографы самого писателя своим родным, близким, друзьям, современникам, писателям и т.д.

   

   

   

  ПІРӘЛІ Г. «Қазіргі Мұхтартану». 1-кітап. – Алматы: «Елтаным», 2014. – 320 б.

  Мұхтар Әуезовтің әдеби, ғылыми, тарихи мұралары әр кезеңнің көркемдік талаптарына сай танылып, талданып, зерделенуі заңды. Осы мақсатты ұстанған «Қазіргі Мұхтартану » атты монография екі кітаптан тұрады.

  І-кітапта жазушының қаламгерлік қарымы, суреткерлік шеберлігі, шығармашылық өмірбаяны бүгінгі тәуелсіз ой-сана тұрғысынан талданады. Қаламгердің бұрындары әдеби айналымға түспеген зерттеулері, көркем шығармалары мен публицистикалық мақалалары, эпистолярлық мұралары, жолжазбаларындағы ұлттық идея, діл мен тіл, әдебиет пен мәдениет, өнер мен өркениет   мәселелері қоғамның рухани-эстетикалық дамуымен тығыз бірлікте қарастырылады. Мұнда тәуелсіздік тұсындағы мұхтартанудың даму сипаттары мен өзекті мәселелеріндегі жаңаша көзқарастарды жүйелеу, сараптау басты назарға алынған.

   

    ПІРӘЛІ Г. «Қазіргі Мұхтартану». ІІ-кітап. – Алматы: «Елтаным», 2014. – 224 б.

  «Қазіргі Мұхтартану» атты монографиялық еңбектің екінші кітабында әдебиетіміз бен өнеріміздің, жалпы ұлттық руханиятымыздың жаңару процестері ұлы суреткеріміз Мұхтар Әуезовтің шығармалары негізінде зерттеліп, қазақ әдебиеттану ғылымының бүгінгі тынысы, оның ішінде мұхтартану мәселесінің өзекті мәселелері зерделенеді.

  М.Әуезовтің шығармашылығын әр қырынан талдаған мұхтартанушы ғалымдардың (А.Нұрқатов, З.Қабдолов, Б.Құндақбаев, Р.Нұрғали, К.Сыздық, М.Мырзахметұлы, Б.Майтанов, С.Қирабаев, Т.Жұртбай, т.б.) зерттеулеріндегі жазушының шығармашылық-тұлғалық болмысын біртұтас тануға мүмкіндік беретін ғылыми танымдар мен көркемдік-эстетикалық ізденістер жаңаша көзқараспен талданады.

    

   


   

   

  Искусство казахов зарубежья: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное искусство. 2-книга. Научная монография.  - Алматы: Evo Press, 2014. - 528 с.

  В коллективной монографии исследован богатейший и многообразный комплекс изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального и театрального искусства казахов дальнего и ближнего зарубежья в широком историко-культурном и социальном аспектах. Самобытная культура каза­хов Монголии, Китая, России и Узбекистана изучена путем выявления памятников искусства, сохранившихся театральных традиций и уникальных фольклорных танцев казахов, хронологизации и систематизации этого обширного материала, в искусствоведческом осмыслении открытых раритетов, а также в анализе современного состояния культуры Казахстана, как единого многогранного феномена.

   

   

  Шетел қазақтарының өнері: музыка мәдениеті. 1-кітап. Ұжымдық монография. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 424 б.

  Монографияда Ресей, Өзбекстан, Моңғолия, Қытай мемлекеттеріндегі қазақтардың музыка мәдениеті ғылыми-теориялық тұрғыдан қарастырылады. Тарауларда мамандардың бұрын-соңды музыкатану саласында арнайы, кешенді зерттеу нысанына алынбаған, яғни ғылыми экспедицияларда өздері жазып алған, жүйелеп нотаға түсірген тың материалдары алғаш рет зерттеу нысанына алынып отыр. Сонымен қатар алыс және жақын шетелдегі қандастарымыздың бүгінгі өнері, Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларындағы қазақ композиторлары мен АҚШ-тағы кәсіби орындаушылар мен музыкатанушылар шығармашылықтарына да назар аударылады.

   

   

   

   

   

   

  КЛАССИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  Изданы 34 томов многотомной серии «Классические исследования», подготовленных Институтом литературы и искусства имени М.О.Ауэзова Комитета науки Министерства образования и науки РК. Серия издается в рамках Государственной целевой программы «Ғылыми қазына» («Научное наследие»).

  В 2011 году Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан утверждена целевая программа «Ғылыми қазына» на 2012-2014 гг. Основная цель этой серии – издать серию классических  фундаментальных научно-исследовательских трудов в области казахской фольклористики, литературоведения и искусствоведения с научными комментариями. 

  Ранее изданные, являющиеся библиографической редкостью, научные труды по казахской  фольклористике, литературоведению и искусствоведению сейчас востребованы среди исследователей, студентов, магистрантов, PhDдокторантов.  Так как научные размышления, выводы, достижения старшего поколения не вошли в современные учебники может прерваться преемственность научной мысли. В связи с этим, Институт литературы и искусства имени М.О.Ауэзова, учитывая потребности молодых ученых и будущих исследователей, предпринял издание классических трудов, изданных в ХІХ-ХХвв., но не утративших своей значимости и сегодня. На современном этапе важным является ориентация на научные исследования духовного наследия Казахстана, проводимые по-новому, с учетом развития общества в условиях суверенного государства.   

  В 1-й том вошли выступления, доклады, статьи казахских писателей Габита Мусрепова и Габидена Мустафина, написанные в разные годы. В творческом наследии двух ярких представителей казахской литературы особое место занимают не только художественные творения, но и статьи, посвященные насущным проблемам развития национальной литературы. Литературно-критические статьи, вошедшие в данный том, затрагивают самые актуальные вопросы того времени и считаются литературной летописью прошлых лет. Это статьи о развитии отдельных литературных родов или жанров, литературные портреты некоторых мастеров слова. Также в том вошли труды, где осуществляется обширный критический обзор литературы определенного периода.   

  Во 2-й том вошла книга академика Ахмета Жубанова «Жизнь и творчество казахских композиторов», написанная в 1942 году  о  выдающихся казахских кюйши и композиторах, чьими песнями и кюями одухотворялась Великая степь. За этот труд ему без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора искусствоведения. В  книге встречаются интересные факты из жизни казахского народа, а также редкие сведения о талантливых народных композиторах. 

  В 3-й том вошли труды ученых И.Жансугурова, З.Ахметова, А.Маргулана, С.Каскабасова, О.Нурмагамбетовой, К.Мухамедханова, Р.Сыздыковой, М.Гумаровой, Ш.Ахметова, М.Жармухамедова, Б.Азибаевой, К.Сыдиыкова, У.Субханбердиной, в которых рассматриваются актуальные проблемы текстологии и пути их решения.  В них всесторонне  представлены процесс и опыт издания сказок, героических и любовных эпосов, дастанов, айтысов и их вариантов, сохранившихся до наших дней в рукописных фондах, проанализована тектология произведений Абая.

  В 4-й том вошли монографии Ш.К. Сатпаевой «Казахско-европейские литературные связи ХIХ и первой половины ХХ века» и К.Ш. Кереевой-Канафиевой «Русско-казахские литературные отношения (вторая половина ХIХ – первое десятилетие ХХ в.)», являющиеся фундаментальной, классической частью отечественного сравнительного литературоведения. На основе типологического и сравнительного изучения литератур раскрыты основные категории компаративистики (литература путешествий, рецепция, имагология, художественный перевод и т.д.). Ш.К. Сатпаева  исследует разнообразный спектр казахско-европейских литературных связей ХIIIIХ веков и советского периода, материалы зарубежной критики о казахской литературе. К.Ш. Кереева-Канафиева в историко-литературном плане раскрывает содержание и формы русско-казахских литературных отношений, роль и значение художественного перевода, эволюцию и расширение диапазона отражения казахской тематики  в творчестве русских писателей и публицистов ХIХ – начала ХХ веков.

  5-й том состоит из трудов видных ученых, внесших большой вклад в развитие ауэзоведения. В том вошла монография Лейли Мухтаровны Ауэзовой «Исторические основы эпопеи М.О.Ауэзова «Путь Абая» (изданная на казахском языке в 1977 году под названием «М.О.Әуезов творчествосында Қазақстан тарихының проблемалары»). Кроме того, в томе представлена  книга «Белые пятна в мухтароведении» Керимбека Сыздыкова.  

  В 6-й том вошли написанные в 60-70-е годы ХХ века труды Б.Кенжебаева, Х.Суйиншалиева, М.Жолдасбекова, А.Кыраубаевой по древней эпохе истории  казахской литературы. В этих трудах исследованы с научной точки зрения генезис древнего литературного наследия, ареалы его развития и распространения, сюжетно-типологические и художественные особенности.

  7-й том включает в себя монографическое исследование «Казахская литература ХХ века» видного казахского писателя, ученого-литературоведа, академика Академии наук Казахстана Сабита Муканова. В этой книге ученый-литературовед впервые исследовал творчество видных казахских поэтов и писателей начала ХХ века А.Байтурсынова, М.Дулатова, Ж.Аймаутова, М.Жумабаева, Г.Карашева, С.Торайгырова, Б.Кулеева и М.Ауэзова. Автор  объективно оценил их вклад в национальную поэзию. 

  В 8-й том вошли статьи известных отечественных деятелей культуры начала ХХ века: С.Сейфуллина, М.Малдыбаева, М.Дулатулы, С.Садуакасулы, О.Бекова, М.Ауэзова, Ж.Шанина, И.Жансугурова, Г.Тогжанова, Б.Майлина, Т.Жургенова, Г.Мусрепова, Е.Исмаилова, Ш.Хусаинова, Ы.Дуйсенбаева, Н.Н.Львова и В.Л.Мессмана. Впервые в одной книге собраны ценные сведения о становлении национального сценического искусства, его направлениях, драматургии, режиссуре, репертуаре, исполнительском мастерстве.

  В 9-й том вошли научные статьи о литературоведении деятелей Алаша А.Байтурсынулы, А.Бокейхана, Х.Досмухамедулы. В книге представлена обширная информация по истории, теории литературы и устному народному творчеству. 

  В 10-й том вошли статьи и монографии известных ученых Е.Шнейдера, Е.Микульской, А.Жубанова, Н.Б.Нурмухаммедова, И.Рыбаковой, Е.Вандровской, У.Джанибекова, представляющие разные вехи казахского искусствознания. Их труды отражают разные научные направления и специфические жанры искусствознания, разные этапы развития отечественной искусствоведческой мысли. Собранные в хронологическом порядке научные материалы отражают своеобразие искусствоведческих методов и интерпретационных подходов каждого автора и общую динамику развития искусствоведческой науки Казахстана. 

  11-й том включает в себя избранные фольклористические труды М.О.Ауэзова, посвященные как отдельным фольклорным жанрам, так и конкретным эпическим памятникам. В него вошли следующие работы ученого: «Сказки», «Козы Корпеш – Баян сулу», «Кыз Жибек», «Казахское народное творчество и его поэтическая среда», «Казахский эпос и дореволюционный фольклор», «Киргизский героический эпос «Манас», «Создать народный вариант «Манаса». 

  В 12-й том вошли труды выдающегося казахского ученого-географа, этнографа, основоположника казахской фольклористики Ч.Ч. Валиханова, крупнейшего русского тюрколога, «выдающегося представителя академического востоковедения» В.В.Радлова, неутомимого собирателя и исследователя фольклора и этнографии народов Центральной Азии и Сибири, географа и  путешественника  Г.Н.Потанина. Ч.Ч. Валиханов – основоположник казахской фольклористики, автор первых научных исследований и статей по фольклору и этнографии. В.В.Радлов и Г.Н.Потанин не только осуществляли историко-этнографические научные исследования, но и собирали, исследовали и ввели в научный оборот огромные пласты текстового материала по казахскому фольклору, создав фактологическую базу казахской фольклористики. 

  13-й том. «Указатель книг, журнальных и газетных статей и заметок о киргизах» А.Е.Алекторова, изданный в 1900 году в Казани, впервые переиздается в Казахстане в 13-м томе. В «Указателе…» наиболее полно представлены опубликованные в XVIII-XIX вв. на казахском, русском и иностранных языках сведения по истории, экономике, хозяйственной жизни, науке и культуре казахского народа. Он объединяет более 3 000 географических, исторических и эко­номических трудов, очерков, статей, рецензий, откликов с точным ука­занием места публикации, биографическими дан­ными авторов, биографо-библиографическими примечаниями и справками о серийных и периодических изданиях. Аннотации к публикациям в российской печати – своеобразная антология публицистики ХIХ – начала ХХ вв. Труды А.Е.Алекторова по истории, этнографии, фольклору, лингвистике, экономике, просвещению особо ценны сегодня заложенными в них идеями исторической общности славянских и тюркских народов, духовного родства и взаимного интереса.

  14-й том «Ранние предпосылки казахского музыкознания» объединяет научные статьи, очерки и труды о казахской традиционной музыке русских и зарубежных ученых, фольклористов, ориенталистов, этнографов А.Е. Затаевича, В.М.Беляева, Б.В.Асафьева, А.Эйхгорна, А.Бимбоэса, Р.Роллана, А.Янушкевича, Б.Г.Ерзаковича и П.Аравина, освещающих тематическое и жанровое многообразие народного творчества, красоту и своеобразие мелоса.  Русские и зарубежные ученые отмечали в своих исследованиях повседневное функционирование музыки во всех сферах жизнедеятельности народа, раскрывали ее роль в нравственно-воспитательном, образовательном процессах, развитость семейно-бытового, свадебного, ритуального, любовно-лирического и других видов и жанров фольклора. В большинстве трудов особое внимание уделено синкретическому искусству баксы (казахских шаманов), указано на непременное присутствие музыки при исполнении эпических сказаний, выражено восхищение по поводу высокого профессионализма в певческом и инструментальном исполнительстве.

  15-й том «Теория литературы» включает научно-теоретические исследования признанных и авторитетных ученых-теоретиков казахской литературы К.Жумалиева «Теория литературы», академиков НАН РК З.Кабдолова «Литературная система Ахана», «Феномен», «Искусство слова» и З.Ахметова «Теория стиха». Поэтическая образность, соотношение художественной и исторической правды, художественное мастерство, раскрытие человеческих судеб и характеров в казахской литературе, вопросы казахского поэтического языка в аспекте развития казахского литературно-художественного творчества – фундаментальные проблемы издаваемых трудов, комплексно и широко освещаемых литературоведами-теоретиками. На обширном фактическом материале их авторами прослежены общие закономерности языка казахской прозы и поэзии, его образная выразительность, интонационные особенности казахской поэтической речи. 

  16-й том «Фольклор и исследования о литературе» состоит из трудов видных казахских ученых-литературоведов, фольклористов А.Коныратбаева и академика НАН РК Р.Бердибая. Автор более 300 научных статей А.Коныратбаев изучал казахский эпос, поэтическое творчество Абая и Навои, занимался проблемами фольклористики, тюркологии, истории казахской литературы, литературной критики. В том включены главы монографии «Историзм казахского фольклора» и разделы исследования «Романтизм Абая». Проблемам культурного и богатейшего эпического наследия казахского народа, фольклору, теоретическим проблемам казахского романа, исследованию сюжета казахского романа, поэтики и типологии казахского фольклора посвящены труды Р.Бердибая. В  16-й томе публикуются главы монографий «Казахский эпос» (1982) и «Исторический роман» (1997). 

  В 17-й том «Исследования по древнетюркской литературе» вошли научные труды К.Омиралиева, Н.Келимбетова, А.Егеубаева, созданные в 80-90 гг. ХХ века. В книгах всесторонне отражен генезис древних памятников литературы, прослежено их развитие, выявлены регионы распространения, раскрыты сюжетно-типологические и художественные особенности.   К.Омиралиев в монографии «Литературные памятники тюрков VIII-XIIв.в.» (1985) всесторонне анализирует тематические, жанрово-стилистические, языковые особенности литературных памятников VIII-XIIвв. Труды Н.Келимбетова посвящены преемственности художественных традиций древнетюркской литературы и поэзии жырау, раскрытию типологии содержания древнетюркских героических поэм с казахским богатырским эпосом, стилевой схожести. В данный том включен раздел «Связь между древнетюркскими героическими поэмами и казахскими богатырскими эпосами» монографии Н.Келимбетова «Преемственность художественных традиций» (2000). Научные труды А.Егеубаева посвящены анализу  письменных памятников «Диуани лугат-ит-турк», «Хибатул хакайык», «Диуани хикмет». В монографии «Художественная концепция казахской литературы древнего периода» (1999) ученый исследует произведения тюркских народов, дошедшие до нас в устном и письменном виде.

  18-й том. Научные монографии З.А. Ахметова «Роман-эпопея «Путь Абая» Мухтара Ауэзова» и Е.В.Лизуновой «Мастерство Мухтара Ауэзова»  публикуются в 18-ом томе «Художественное мастерство М.О.Ауэзова». Книги, раскрывающие жизненный путь писателя и его творческую лабораторию, написаны ясным и образным языком, оригинальны по композиции. Е.В. Лизунова, выявляя особенности творческого  пути писателя, многогранные аспекты его художественного мастерства, убедительно доказывает, что творчество М.О.Ауэзова – одно из вершин мировой культуры.  М.Ауэзов в культуру и литературу родного народа вошел стремительно и ярко, обладая художественным дарованием необыкновенной силы. Богатство содержания романа-эпопеи «Путь Абая» предопределили, по мнению З.А.Ахметова, глубокое знание ее автором истории, проникновение в суть изображаемых явлений, зоркость зрения прозаика и сила его творческого воображения. Биографические сведения о писателе, объективный анализ романа-эпопеи «Путь Абая» дополнены сопоставлением текстов ранних изданий, черновых вариантов, впервые привлекаемых к анализу для воссоздания наиболее полной картины творческого пути М.О. Ауэзова, подлинного гуманиста и летописца истории родного народа.   

  19-й том. Диалог Востока и Запада оказывает разновекторное и многоаспектное влияние на литературный процесс евразийских государств.  19-й том «Евразийство и диалог литератур» включает монографию Ш.К.Сатпаевой и исследования Г.К.Бельгера, Ш.Р.Елеукенова, Н.С.Ровенского по евразийской тематике. В монографии Ш.К.Сатпаевой «Казахская литература и Восток» (Из истории литературных связей) изучены бытование восточных сюжетов в казахском народном творчестве (дастаны), в поэмах Абая, всесторонне проанализированы наиболее характерные проблемы сравнительного литературоведения - мировые сюжеты, интертекстуальность, рецепция образа «другого», проблемы художественного перевода, литература путешествий и др. Г. Бельгер в очерке-эссе «Гёте и Абай» исследует философско-эстетическое созвучие их мировосприятия и творчества. Тюркская и славянская культуры испокон веков развиваются в тесном общении, сохраняя и свою самобытность. Это прослеживается в статьях  Ш.Р. Елеукенова «Евразийский талисман» и Н.С. Ровенского «Евразийская основа славяно-тюркского дуализма в русской литературе», «Единое русско-казахское поле. О казахских повестях В.И. Даля», авторы которых впервые в историко-литературном аспекте рассматривают проблему евразийства в единстве с психологией творчества. 

  В 20-й том «Литература – зеркало эпохи» вошли исследования известных ученых-литературоведов, докторов филологических наук, профессоров М.Базарбаева и Т.Какишева. С новых исторических позиций авторами книг и статей всесторонне исследованы национальные особенности и традиции казахской поэзии и пути ее развития. М.Базарбаев рассматривает жизнь и творчество Шакарима в контексте эпохи и развития литературы. Обстоятельно и ярко пишет литературовед о лиро-эпических произведениях М.Жумабаева и его художественно-эстетических поисках, о казахской поэзии начала ХХ в. и поэзии К.Аманжолова, литературе периода Великой Отечественной войны. Проблемам традиции и новаторства в казахском литературоведении посвящена его работа «Национальная традиция, содержание и форма». Т.Какишев, раскрывая творческий путь С.Сейфуллина и М.Жумабаева,  впервые вводит в научный оборот архивные документы, факты из периодики и т.д.    

  21-й том составляют избранные труды академика НАН РК С.Кирабаева. В книге собраны новейшие исследования, научные статьи, в которых литературный процесс анализируется с позиций  независимости, раскрывается общественно-политическая, просветительская и литературно-публицистическая деятельность А.Байтурсынова, М.Дулатова, А.Бокейханова. В статьях «Независимость и герои национально-освободительного движения», «Национальная идея в казахском романе 1940-50 гг. и национальный характер», «Национальный дух в казахской советской поэзии», «Национальное воспитание и казахская литература» рассматривается отражение национальной идеи в художественной литературе. В статьях «Абай – классик казахской литературы», «Из истории абаеведческой науки» разносторонне исследовано творчество Абая и некоторые актуальные вопросы современного абаеведения. В широком плане рассмотрены эпохальные проблемы развития литературы, жанровая специфика. Включены литературные портреты «Магжан – поэт национальный», «Султанмахмут Торайгыров», «Спандияр Кубеев», «Жусипбек Аймаутов», «Сакен Сейфуллин», «Сабит Муканов» и др. 

  22-й том «Избранное. Искусствознание Казахстана» включает монографические и обзорные статьи, проблемные, теоретические  и историографические материалы представителей 3-х поколений искусствоведов республики – Ш. Валихана и М. Габитовой, Р. Копбосиновой и Х. Аргынбаева, Б. Байжигитова и Л. Уразбековой, посвященные достижениям и этапам формирования изобразительного искусства  второй половины ХХ века. Труды дают разностороннее представление об этапах истории отечественной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и архитектуры Казахстана. Они своеобразны по стилю, по компаративистским  принципам анализа художественных полотен и скульптурных композиций, декоративного искусства республики, проблемам творческого содружества художников и архитекторов. Статьи публикуются по республиканским и московским изданиям.

  В 23-м томе «Развитие казахского театроведения» опубликованы разделы монографий и статьи первых казахов, получивших высшее театроведческое образование в Москве. Исследования К.Куандыкова, Б.Кундакбайулы, К.Мухамеджанова посвящены вопросам формирования профессионального театра в Казахстане, актуальным проблемам его становления. Особое внимание уделяется вопросам режиссуры и актерского мастерства, драматургии. Работы доктора искусствоведения, посвятившего более 50-ти лет изучению национального театрального искусства,  Б.Кундакбайулы охватывают огромный период: от истоков театра до первого десятилетия ХХIвека. Им проведена большая исследовательская работа по уточнению рождения казахского театра и выявлен вклад в развитие национального театра М.Ауэзова, Ж.Аймауытова и др.  Известный писатель,  драматург и театровед К.Мухамеджанов – один из немногих, кто уделял большое внимание развитию национальной драматургии и воспитанию молодых драматургов. Вопросы развития регионального театра, притока молодежи в зрительный зал были в центре исследовательских работ  театрального критика К.Куандыкова.  

   24-й том. Предлагаемый вниманию читателей том «М.Габдуллин. Исследования по фольклору» включен главный научный труд ученого – учебник по фольклору для студентов высших учебных заведений «Казахское народное устно-поэтическое творчество» («Қазақ халық ауыз әдебиеті»). Работа увидела свет в 1958 г., переиздавалась в 1964, 1974 и 1996 гг.Учебник представляет собой, по существу, первое монографическоеисследование казахского фольклора, в котором жанры и внутрижанровыеразновидности   его   были  рассмотрены   в   совокупности,   системно, комплексно   и   многоуровнево.   Автор   представляет   национальный фольклор как целостный единый организм, возникший в глубокой древности, неразрывно связанный с народными обычаями, обрядами и верованиями, с традиционным укладом жизни и типом хозяйствования, архаическими миропредставлениями наших предков, как историческое явление,   изменяющееся   во   времени   и   обусловленное   конкретно-исторической действительностью.

  В 25-й том «Қазақтың жыраулық поэзиясы» включены научно-исследовательские труды талантливых литературоведов С.Сейфуллина, А.Дербисалина, К.Сыдиыкулы, М.Магауина исследовавших поэзию   казахских жырау XIV-XVIII веков. В исследованиях, созданных отечественными данными учеными в 30-80 годах ХХ века, всесторонно проанализированы идейные и поэтические аспекты исторических песен акынов и жырау в период Казахского ханства.В их числе особенно тщательно рассматриваются произведения Сыпыра жырау, Асан   Кайгы, Казтугана, Шалкииза, Жиембета, Умбетея, Актамберды,Бухар жырау и.т.

  В 26-м томе «Казахская культура и этнография в Российской библиографии ХІХ-ХХ вв.» собраны библиографические указатели известных ученых, представляющие разные сведения по фольклору и этнографии казахского народа. Собранные в хронологическом порядке материалы являются ценным источником для ученых-гуманитариев, преподавателей вузов, студентов и магистрантов. Книга адресована   широкому   кругу   читателей,   представителям культурной   и   научнойобщественности.

  В 27-й том «Русский фольклор и литературные связи России и Казахстана» включены   монография   М.И.Фетисова   «Литературные   связи   России и Казахстана (30-50-е годы XIX века)» и ряд научных статей М.М.Багизбаевой. Предисловия к ее книгам «Фольклор семиреченских казаков», «Русский фольклор Казахстана» и тексты образцов русского фольклора семиреченских казаков. Процесс развития русско-казахских взаимоотношений в области литературы и культуры в первой половине XIX века прослеживается в переиздаваемой монографии М.И.Фетисова на примере творчества А.С.Пушкина, В.А.Ушакова, В.И.Даля, А.Н.Плещеева и взаимоотношений Чокана Валиханова с русскими писателями и учеными. Исследованию   фольклора   русских   жителей   Казахстана,   творчеству   писателя Н.И.Новикова посвящены статьи М.М.Багизбаевой «Фольклор семиреченских казаков», «Свадебный обряд семиреченских казаков», «Русский фольклор Восточного Казахстана», «Об устном творчестве русских поселенцев озера Маркаколь (на материале поселений Урунхайки и Алексеевки Восточно-Казахстанской области)», «Пословицы и поговорки в творчестве Н.И.Новикова», «Идейное содержание пословиц и поговорок в произведениях Н.И.Новикова», «Своеобразие художественного мастерства Н.И.Новикова – писателя».

  28-й том «Абай және әдеби дәстүр» включает в себя исследования видных казахских ученых-литературоведов, доктора филологических наук Муратбека Божеева, члена-корреспондента АН Казахстана, доктора филологических наук, профессора Исхака Дюсенбаева и члена-корреспондента АН Казахстана, доктора филологических наук Ануара Дербисалина. Все они работали в Институте литературы и искусства им. М.О.Ауэзова, внесли большой вклад в исследование истории казахской литературы.

  В 29-й том «Мұхтар Әуезов шығармаларының көркемдік поэтикасы» вошли монографии двух крупных казахских ученых-филологов – Айкына Нуркатова «Мұхтар Әуезов» и Рымгали Нургалиева «Мұхтар Әуезов және Алаш», посвященных исследованию творческого наследия великого казахского писателя, ученого и общественного деятеля Мухтара Омархановича Ауэзова. Крупные   монографии   А.Нуркатова   и   Р.Нургали   по   изучению творческого   наследия   М.Ауэзова   нисколько   не   потеряли   своей актуальности и значимости и явились большим вкладом в историю отечественного ауэзоведения. По новым исследовательским находкам, по глубине научных выводов в процессе работы – эти книги занимают особое место в трудном деле изучения богатейшего творческого и научного наследия великого казахского писателя и ученого Мухтара Омархановича Ауэзова.

  В 30-й том собраны научные труды известных ученых Т.Нуртазина, М.Каратаева, Х.Адибаева. В книге собраны материалы по вопросам изучения отдельных мастеров художественного слова Б.Майлина, И.Жансугурова, М.Ауэзова, Г.Мусрепова. Труды «Бейімбет Майлиннің творчествосы» («Творчество Беимбета Майлина») Т.Нуртазина, «Қазақ поэзиясының құлагері» («Кулагер казахской поэзии») и «Әлемге әйгілі эпопея» («Всемирно известная эпопея») М.Каратаева, «Талант, талғам, тағдыр» («Талант, вкус, судьба») Х.Адибаева по сути являются первыми научными изысканиями по исследованию творчества данных поэтов и писателей. Авторами научных исследований сделана попытка изучить творческое наследие поэтов и писателей всесторонне – начиная с первых художественных шагов до художественных исканий в самых разнообразных жанрах литературы.

  В 31-й том собраны научные труды известных ученых С.Ордалиева, Н.Габдуллина, Н.Нургали. Книга охватывает основные труды ученых по вопросам истории становления и развития казахской драматургии. Материалы отражают высокую степень изученности проблемы жанрового развития национальной драматургии. Дана научно объективная оценка художественному своеобразию отдельных драматических произведений. Монографические исследования, не утратившие актуальности и сегодня, изданы с целью объединить и систематизировать научные знания о казахской драматургии. Данный научный труд пользуется большим спросом в образовательном процессе при изучении поэтики драмы.

  В 32-м томе «Ұлт зиялылары қазақ музыкасы туралы» («Великие деятели Казахстана о музыке») рассматриваются взгляды великих ученых, известных деятелей культуры и композиторов Казахстана на актуальные вопросы и проблемы отечественной музыки, и музыкознания. «Ұлт зиялылары қазақ музыкасы туралы» – несомненный важный вклад, направленный на ознакомление, и пропаганду духовных ценностей казахского народа.Книга представляет собой сборник научных очерков и статей, таких талантливых и гениальных мыслителей Казахстана как Ш.Уалиханова, А.Байтурсынова, С.Торайгырова, М.Ауезова, Қ.Жубанова, С.Муканова, Г.Мусрепова, Е.Брусиловского, А.Жубанова, Л.Хамиди, К.Жумалиева, П.Аравина, С.Кирабаева, К.Кужамьярова, Г.Жубановой, Б.Сарыбаева, Е.Рахмадиева и др. Сборник научных статей, очерков и трудов «Ұлт зиялылары музыка туралы», содержит музыкальную, художественную содержательность данных исследований и затрагивает иные аспекты познания: историю Казахстана, истоки национальных культур, их самобытность и бытование в жизненной и духовной сфере народа. Авторам избранных публикаций присущ яркий талант, широта и глубина мысли, высокая образованность и масштабность замыслов. Все они входят в когорту основоположников, каждый по-своему, особой чертой своего таланта обогатил родную словесность, язык, и духовность. Многогранность их творческого гения – наше бесценное наследие.

  В 33-й том «Избранные труды по театроведению» вошли статьи и разделы книг известных театроведов и ученых-практиков, представляющих развитие театрального искусства второй половины ХХ века, в том числе работы Сарыновой Л.П. «Балетное искусство Казахстана», Богатенковой Л.И. «Современное казахское сценическое искусство», «Театр: поиски и надежды» и «Услышать и понять человека», Всеволодской-Голушкевич О.В. «Баксы ойыны» и Абирова Д.Т. «История казахского танца». Данная книга, являясь логическим продолжением предыдущих двух томов, отражает развитие театроведческой мысли Казахстана 70-90 годов прошлого столетия, взгляд практиков-исследователей на проблемы национальной драмы, русских театров страны, актерское искусство, вопросы хореографического искусства и собственные суждения на происхождение казахского народного танца. Их исследования посвящены разным видам, жанрам и периодам развития театрального искусства, что позволило прочертить общую динамику развития театроведческой науки Казахстана указанного периода.

  В 34-й том «Литературоведение и литературная критика (1960-1990 гг.)» вошли исследования признанных литературоведов и критиков: Мырзабека Дуйсенова, Толегена Токбергенова,   Аскара   Сулейменова,   Сагата   Ашимбаева,   Зейноллы Сериккалиұлы, Сайлаубека Жумабека, Бакытжана Майтанова. В этих трудах рассматривается проблема литературной критики в контексте казахского   литературно-художественного   процесса   1960-90   годов. В этот том вошли самые востребованные классические филологические тексты этого периода. В этих статьях исследуется проблема литературной критики в художественно-эстетическом контексте.

   

  «Ұлы дала тұлғалары»      

  В серии «Ұлы дала тұлғалары» («Личности великой степи»),  издаваемой в рамках целевой программы «Ғылыми қазына», Институтом  изданы книги «Абай», «Жамбыл», «Абылхан Кастеев», «Құрманғазы», «Күләш»

   

      Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. – Алматы: «Әдебиет әлемі»,2013. – 500 б.

        Кітапқа ұлы ақын, ойшыл Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы кемеңгер тұлғасы мен ақындық таланты туралы қазақтың белгілі ғалымдары мен қоғам қайраткерлерінің зерттеулері мен мақалалары еніп отыр.

  Книга «Абай» открывается статьей Президента РК Н.А.Назарбаева «Слово об Абае»  к  150-летию великого поэта. Том включает девять разделов: «Биография Абая», «Поэзия Абая», «Поэтическое мастерство Абая», «Слова-назидания Абая», «Абай-хаким», «Духовный мир Абая», «Поэтическая школа Абая», «Язык произведений Абая», «Абай и мировая литература», в которых опубликованы  исследование М.О.Ауэзова «Жизнь и творчество Абая», являющееся первой научной биографией поэта, статьи А.Букейханова, А.Байтурсынова, М.Дулатова,  К.Жубанова, С.Муканова, Г.Мусрепова, К.Мухамедханова, С.Кирабаева, З.Ахметова, Г.Есима и многих других. Завершается том подытоживающей статьей У.Калижанова «Человек-загадка».

   

   

           Қалижанов У.

  ЖАМБЫЛ. – Алматы: «Әдебиет Әлемі», 2013. – 392 бет.

  Жамбыл Жабаев ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмірге келіп, бір ғасыр өмір сүрген дала Гомері – жырау, жыршы, айтыскер, қайраткер. Ол қазақ ауыз әдебиетінің ірі өкілі. Жамбыл – айтыстың саяси-әлеуметтік мәнін көтерген дара ақын. Бұл кітапқа «Ғылыми қазына» бағдарламасының «Ұлы дала тұлғалары» сериясы аясында ұлы Жамбылдың ғұмырнамалық және шығармаларының әдеби-көркемдік әлемі туралы зерттеу енгізіліп отыр. Кітап   жасөспірімдерден   бастап   қалың   оқырман   қауымға   арналған. Оқиғалары қызық, тілі тартымды, ғылыми-көпшілікке арналған зерделі дүние.

  Феноменальное и многогранное творчество Жамбыла Жабаева,  уникальный импровизаторский дар, имеющие глубокие корни в народно-поэтическом искусстве и теснейшим образом связанные с жизнью и историей казахского народа, впервые в художественной форме раскрыты и обобщены в книге У.Калижанова «Жамбыл». В произведениях эпического акына, названного Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым ярко и образно «Жырдың қызыл жолбарысы» («Огненный тигр поэзии»), воплощены общечеловеческие духовные ценности.  Изложение материала в научно-популярном издании дается в свободной форме, что позволяет всесторонне раскрыть обаяние личности великого мудреца, акына, жырау и продемонстрировать, как он, будучи представителем устной поэзии, вышел за ее рамки, расширив изобразительные возможности и раздвинув ее границы. Новое издание представляет особую ценность введением в научный оборот редких архивных материалов, неопубликованных ранее; новыми сведениями о жизни и творчестве поэта на основе обобщения крупных научных трудов в области жамбыловедения, иллюстративными материалами.

   

             Ергалиева Р.А., Шарипова Д.С.

  АБЫЛХАН КАСТЕЕВ.– Алматы: «Әдебиет әлемі», – 2014. – 292+24 с.

  Книга из серии «Жизнь замечательных людей» посвящена жизни и творчеству основоположника национальной школы изобразительного искусства Казахстана, незаурядной личности, талантливому художнику – Абылхану Кастееву. Книга включает две основные главы, где исследуются главные вехи творчества Абылхана Кастеева, раскрываются особенности его личности и судьбы. Также вниманию читателя представлена краткая подборка выдержек из хрестоматийных материалов о Кастееве – художнике и человеке.

  Данная книга будет интересна и полезна всем интересующимся культурой Казахстана ХХ века, специалистам гуманитарного профиля, историкам, искусствоведам, культурологам, представителям творческих профессий, а также школьникам, студентам и самому широкому кругу читателей.

   

           Жұбанов А.К., Күзембай С.Ә, Сахарбаева К.С..

  Құрманғазы. – Алматы, «Әдебиет Әлемі», 2014. – 308 бет.

  Бұл кітап қазақ халқының кемеңгер перзенті, классик күйшісі, асқан шебер орындаушы, тұнба музыкант, ұлтымыздың ұлы мақтанышы, күй атасы – Құрманғазы Сағырбайұлының өмірі мен шығармашылығына арналады.

  Еңбектің бірінші тарауына марқұм академик А.Жұбановтың Құрманғазы баба туралы жазған өмірбаяндық зерттеуі беріліп отыр. Екінші тарауда ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, өнертану ғылымдарының докторы, профессор С.Ә.Күзембайдың мақалалары мен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері К.С.Сахарбаеваның «Қазақ күй өнері және кемеңгер Құрманғазы» тақырыбындағы еңбектері ұсынылды. Кітапта сирек басылымдар мен мерзімдік жарияланымдар жаңаша көзқараспен сарапталып, тың деректер жүйеленді.

  Бұл еңбек ғылым, білім саласындағы мамандарға және жалпы көпшілік қауымға арналады.

          Мұқан А., Ләтиева С., Бегімбетова Ғ.

           КҮЛӘШ. – Алматы: «Әдебиет әлемі», 2014. – 364+16 б.

  Күләш Байсейітова ХХ ғасырдағы қазақ халқының мақтан тұтқан талантты әнші-орындаушы, актрисасы. Ұлттық сахна өнерінің күрделі жанры драма, опера сахнасында елеулі жетістіктерге жетіп қазақ өнерінің атын бүкілодақтық аренаға алып шыққан бірегей өнерпазы.

  Бұл кітапқа «Ғылыми қазына» бағдарламасының «Ұлы дала тұлғалары» сериясы аясында көзінің тірісінде «қазақ Бұлбұлы» атанған Күләш Байсейітованың ғұмырнамалық және шығармашылық келбеті, сахнада сомдаған образдарының көркемдік келбеті туралы зерттеулер енгізіліп отыр.

  Кітап жасөспірімдерден бастап қалың оқырман қауымға, ғылыми-көпшілікке арналған зерделі дүние.

   

   


      Қалижанов У. Ойкөз: Әдеби зерттеулер мен портреттер. – Алматы: «Тау-самал» баспасы, 2012. – 424 б.

  Филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері Уәлихан Қалижановтың «Ойкөз» жинағына әдеби зерттеулері мен әдеби портреттері енгізілген. Кітапта қазақ әдебиеті тарихының күнгейі мен көлеңкесі, тарихи тұлғалар туралы тың деректер ғылыми айналымға қосылып отыр.

  Қазақ әдебиетінің классиктері мен соңғы буын өкілдерінің ұлттық құндылықтарға құрылған әңгімелері талданады. Ғалым әрі жазушы-публицист ретінде заман мен уақыт, қазақ тарихында қалған ұлтымыздың ұлы тұлғалары туралы ғылыми-танымдық эсселері көркемдігімен,  соны деректерімен оқырманды баурап алады.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдарға, сондай-ақ әдебиет сүйер көпшілік қауымға арналған.

   

   

                                                                     

       Қалиева А. Көркем әдебиет: шығармашылық тұлға және психологизм. Монография.  – Алматы: Сейітжанова ИП, 2012. – 200 б.

   Кітап көркем психологизмнің өнер адамын сомдаудағы белсенді амал-тәсілдерін зерделеуге арналған. Қазақ әдебиетіндегі Мұхтар Әуезов бейнесі негізінде тарихи әрі шығармашылық тұлғаны бейнелеудің өзіндік ерекшеліктері, деректілік және психологизм, түптұлға мен жанр арақатынасы мәселелері жан-жақты қарастырылған. Сонымен бірге М.Әуезов пен И.Буниннің көркем туындылары мысалында автор шығармашылық тұлғасының көрініс табуы, автобиографизм, псевдобиографизм, лиризм және психологизм сияқты мәнді аспектілері бойынша да теориялық талдаулар жүргізілген. Зерттеу еңбегі шығармашылық тұлға категориясына байланысты пәнаралық мол мағлұматтарды қамтиды.

  Монография ЖОО-ның филолог студенттеріне, магистранттар мен PhD докторанттарға, оқытушылар мен әдебиеттанушыларға және жалпы әдебиетсүйер қауымға арналады.

   

   

   

  Шөмішбай Сариев. Қазақ лирикасы: көркемдік ізденістер және ұлт тәуелсіздігі.Ғылыми зерттеулерсын мақалалар.

  – Алматы: «Тау-Самал» баспасы, 2012. – 336 бет.

   Бұл ғылыми еңбекте 1960-70-ші жылдардағы Қазақ лирикасы, Мұхтар Әуезов: «Жыл келгендей жаңалық сеземіз» деп бағалаған лирик ақындар Тұманбай Молдағалиев, Сағи Жиенбаев, Қадыр Мырзалиев ЖұмекенНәжімеденов және де Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергеновсынды ақындардың шығармашылығын зерттеп ғылыми айналымға ендірген. Сонымен қатар Тәуелсіздік кезеңдегі ақындардың лирикалары талданып, дәуіріне лайық ғылыми баға берілген.

  Кітапқа енген ғылыми еңбектердің бәрі дерлік кезінде ғылымижинақтарда, баспасөз беттерінде жарияланған зерттеу еңбектері

   

   

   

   

    Корабай С.С.Казахская сатира начала XX века: Монография.

    Алматы: ИД «Жибекжолы», 2012. – 132 с.

   В настоящем исследовании дана попытка диалектически рассмотреть проблемы сатиры в казахской литературе начала XX века. Автор в историко-литературном и типологическом планах исследуетразвитие сатиры и юмора в произведениях видныхпредставителей поэтической школы Абая, а также продолжателей сатирической традиции Абая М.-Ж. Копеева, Г. Карашева, А. Байтурсынова, М. Дулатова, С. Торайгырова и др., обобщает опыт их сатирического отражения действительности.

   

   

   


   

  Тәуелсіздік кезеңінде жарияланған көркем шығармалардың текстологиясы. – Алматы: "Тіл" оқу-әдістемелік орталығының баспасы, 2012. –184 бет.

   Ұжымдық монографияда тәуелсіздік кезеңінде жарық көрген қоғамдық маңызы зор әр түрлі типтегі фольклор және әдебиет шығармаларының басылымдарына мәтінтанулықталдаулар жүргізіліп, эдициялық текстология қағидаларының сақталу-сақталмауы зерттеу нысанына алынды; ғылыми басылымды дайындаудың негізгі қағидалары мен шарттары ұсынылды.

  Басылым филологтарға, кітап дайындаушы мамандарға, жоғары оқу орындарыныңстуденттеріне, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

   

   

    Қосан С. Балқы Базар жырау (ақындық дәстүр, жанр, поэтика). Монография.  – Алматы: Сейітжанова ИП, 2012. – 200 б.

  Зерттеу еңбекте XIX ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген аса талантты қазақ ақыны әрі Бұхардан соңғы  жыраулық поэзияның санаулы саңлақтарының бірі, Сыр сүлейлерінің ардақты ұстазы Балқы Базар Оңдасұлының өмірі мен шығармашылығы ғылыми тұрғыдан алғаш рет қарастырылып отыр.Монографияда айтулы жыр жүйрігінің өнер өлкесіндегі ұстаздарыүзеңгілестері мен шәкірттері хақында тың деректер келтірілген, жырау туындыларының жанрлық, стильдік сипаттарымен қатар мәтіндік ерекшеліктері де кеңінен қамтылған. Кітаптың тілі жатық, дереккөздері бай. 

  Ғылыми еңбек әдебиеттанушы, ғалымдарға, ЖОО филология факультеттерінің студенттері мен магистранттарға, сондай-ақ Балқы Базар мұрасын қадірлейтін барша қазақ оқырманына арналады.

   

   

   

  Жыраулар поэзиясындағы тәуелсіздік сарындары/ Жауаптышығарушысы: Б.С.Тоекина. – Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелікорталығының баспасы, 2012. – 408 бет.

    «Жыраулар поэзиясындағы тәуелсіздік сарындары» атты ұжымдық монографияда ежелгі сақ-ғұн, Орта ғасыр дәуірлерінен  бергі әдеби жәдігерлер мен Қазақ хандығы тұсындағы жыр-толғаулардағы ерлік сарындары, ел мен жерді қорғау, кісілік пенар-намысұлт-азаттықтақырыптарыжан-жақты зерттелген. Кітап көпшілік оқырманға, студенттерге, магистрлерге, докторанттарға және әдебиеттанушы қауымға арналған. 

   

   

    

   


      Тәуелсіздік және фольклор.  – Алматы: "Тіл" оқу-әдістемелік орталығының баспасы, 2012. – 400 бет.

   Тәуелсіздік идеясының тарихи тамырын тереңнен қарастыратын бұл ұжымдық монографияда қазақ халқының ру-тайпалық қоғам кезіндегі және жеке мемлекет болып өмір сүрген дәуіріндегі, сондай-ақ басқа жұртқа бодан болған тұсындағы ел бірлігі мен жер тұтастығы, жалпы егемендікті сақтау үшін жүргізген күресін бейнелейтін фольклор үлгілері зерттеледі. Халықтың азаттық, бостандық, тәуелсіздік жайлы түрлі тарихи дәуірге тән көзқарастары әр алуан фольклорлық туындылар мен жанрлар негізінде қарастырылып, жан-жақты ашылады.

  Кітап фольклортанушыларға, әдебиеттанушыларға және халқымыздың рухани мәдениетін сүйетін һәм оның тәуелсіздік жолындағы күрес тарихын терең білгісі келетін жалпы қауымға арналады.

   

   

   

  Нургали К.Р., Ананьева С.В., Бейсенбаева А.С.  Николай Ровенский: критик, литературовед. – Астана, 2012. – 181 

   Разнообразное по жанру и богатое по тематике и проблематике литературно-критическое наследие Н. Ровенского, его идейно-эстетическая
  программа – в центре внимания авторов книги. Критика как искусство интерпретации занимает в трудах Н. Ровенского определяющее место. Ее
  главные черты – содержательность, открыто заявленная гражданская позиция, искренность, активность познающей мысли. Литературоведческое и критическое наследие Н. Ровенского является закономерным звеном в истории литературы Казахстана и критики второй половины XX века.

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам гуманитариям и широкому кругу читателей.

   

   

   

   

   

  ШӘРІПОВ Ә.   ӘДЕБИЕТТІҢ СЫРЛЫ ӘЛЕМІ: таңдамалы зерттеулер.  – Алматы: «Құс Жолы» 2012. – 384 бет.

  Жинаққа филология ғылымдарының докторы Әди Шәріповтің таңдаулы зерттеулері еніп отыр. Ғалым зерттеуіне негіз болған ұлт әдебиетінің көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы туралы портреттік тараулар XX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеттану ғылымына қосылған үлес болып табылмақ. Жамбыл Жабаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Жұмағали Саин, Сырбай Мәуленов туралы монографиялық зерттеулері қай дәуірде де өз құнын жоғалтпайтыны анық. Солардың ішінде Жұмағали Саин мен Сырбай Мәуленовтың әр дәуірде жазған шығармалары түгел қамтылып, көркемдік-эстетикалық қасиеттері жан-жақты зерттеліп, талдаулар жасалып, ақындардың өмірі мен шығармашылығының портреті жасалған.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен ізденушілер, аспиранттар мен жоғары оқу орындарының студенттеріне және ұлт әдебиеті мен тарихын білгісі келетін әдебиет сүйер қауымға арналған.

   

   

   

   

   

  Майтанов Б. Тәуелсіздік – күрес мұраты: зерттеулер мен мақалалар

   

     (60 жылдық мерейтойына арналған)

       – Алматы: «Құс жолы», 2012. – 490 бет.

   

   

  Еңбекке Б.Майтановтың соңғы жылдарда жазылған ғылыми зерттеулері енгізіліп отыр. Кітаптың алғашқы бөлімінде әдебиеттанушы ғалымның Абай және Мұхтар Әуезов шығармалары төңірегіндегі жаңашыл көзқарастағы тың зерттеулері, естелік мақалалары топтастырылып берілген. Екінші бөлім жекелеген қаламгерлер шығармашылығы негізінде бүгінгі қазақ прозасының көркемдік деңгейін зерделейтін ғылыми мақалаларды қамтиды. Кітаптың үшінші бөлімінде ұлттық поэзияның беталыс-бағдары жоніндегі толымды ғылыми пайымдар орын алған. Зерделі ғалымдар, білікті ұстаздар жайлы естелік, эссе, шығармашылық портрет жанрларындағы автордың соңғы уақытта жазылған өзекжарды ой- толғамдары еңбектің соңғы бөлімінде жинақталып беріліп отыр.

  Еңбек әдебиеттанушы ғалымдар мен оқытушыларға, филолог студенттер мен магистранттарға, докторанттарға және әдебиетсүйер жалпы оқырман қауымға арналады.

   

   

  «Бағыбек Құндақбайұлы  және бүгінгі өнертанудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.

  – Алматы: «ҚұсЖолы» 2012. – 276 бет.

   

  Жинақта көрнекті театртанушы, өнертану ғылымдарының докторы, профессор Бағыбек Құндақбайұлының 85 жасқа толуына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді. Мұнда Қазақстанның, Өзбекстанның белгілі театртанушы-ғалымдарының баяндамалары орын алды. 

  Конференция материалдары театртанушы және әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, докторанттар мен магистранттарға, жалпы сахна өнеріне қызығушылық білдіруші қауымға арналған.

   

   

   

   

   

   

           Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы. 9-кітап.  – Алматы: «Тіл» баспасы, 2012.  – 360 бет.

   

  Еңбекте ХІV-ХІХ ғасырларда Алтын Орда, Ноғайлы және Қазақ хандықтарының мемлекеттік тұтастығын қорғаған тарихи тұлғалар мен сыртқы жауларға қарсы күрестерде танылып, халық жадында сақталған батырларға қатысты жырлардың қолжазбалары қамтылған.

  Жинақ фольклортанушы, әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарындағы филология факультеттерінің студенттеріне, магистрлер мен РҺD докторанттарына арналған.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Қазақ әдебиетінің Бас сардары, ғалым-ұстаз:

  С. С. Қирабаевтың 85 жылдық мерейтойына арналған ғылыми, әдеби-танымдық мақалалар жинағы.

  Құрастырғандар: филол. ғ.д., проф Т.С. Тебегенов,

  филол. ғ.д., проф Б. Әбдіғазиұлы.

   

  Алматы: «Құс жолы», 2012 - 480 б.

  Жинақта қазақ әдебиеттану ғылымының аса көрнекті кайраткері, ҚР ҰҒА-ның академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор, ғалым-ұстаз, сардар сыншы Серік Смайылұлы Қирабаевтың 85 жылдық мерейтойына арналып, шығармашылығына байланысты әр жылдары ғылыми жинақтарда. журналдарда, газеттерде жарық көрген мақалалар іріктеліп топтастырылған.

  Кітап орта мектеп, арнаулы орта, жоғары оқу орындары ұстаздарына, ғылыми-зерттеу мекемелерінің қызметкерлеріне, студенттерге, магистранттарға, РҺD докторанттарына. сонымен бірге филология ғылымы саласындағы мамандарға, жалпы оқырмандарға арналған.

   

   

   

   

  Күзембай С.Ә.

  Ұлттық музыкатану ғылымының өзекті мәселелері:

  таңдамалы зерттеулер мен мақалалар 

  (75-жылдық мерейтойына арналған).

   

  Алматы: «Құс жолы», 2012. 

               408+16 түрлі-түсті фотосуретті жапсырма бет.

   

   

   

   

  Белгілі отандық музыкатанушы, өнертану докторы, профессор Сара Әділгерейқызы Күзембайдың 75 жылдық мерейтойына арналған бұл жинақка шет ел ғалымдары мен қазақтың көрнекгі мәдениет өкілдерінің кұттықтаулары мен лебіздері топтастырылып отыр. Сонымен қатар ғалымның әр жылдары жарық көрген таңдаулы зерттемелері мен кұнды ғылыми очерктері енді. Кітап музыка зерттеуші мамандарға, мәдениеттанушыларға, этнографтарға, жоғарғы оқу орындарының студенттеріне және жалпы оқырман кауымға арналады.

   

   

   

   

  ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ӘДЕБИЕТ ПЕН ӨНЕРДІҢ ДАМУ ҮРДІСІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

   

  Алматы: ИД "CREDOS", 2011. - 456 бет. 

   

   

   

   

   

  Жинақта Қазақстан Республикасы. Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай өткізілген халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары топтастырылған. Кітаптан отандық және бірқатар шетелдік ғалымдардың казіргі әдебиеттанудың, фольклористика мен өнертанудың келелі мәселелерін талдау мен зерттеуге арналған теориялық мақалаларымен танысуға болады.

   

   

   

   

   

   

   

  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТТАНУЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ 

  Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 2011. - 528 бет. 

   

   

   

   

   

    «Қазіргі қазақ әдебиеттануындағы Тәуелсіздік идеясы» атты ғылыми ұжымдық монографияда тұңғыш рет Тәуелсіздік және Алаш әдебиеттануы, совет әдебиеттануындағы азаматтық-отаншылдық концепт, қазіргі абайтанудағы ұлттық рух, қазақ әдебиеті тарихы туралы еңбектердегі ұлттық идея, Тәуелсіздік пен тарихи шындықтың қазіргі әдеби сындағы зерттелуі және қазіргі әдебиеттанудағы теориялық ізденістер сараланып, жаңаша зерделенді.

    Кітап жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттерге, ұлт әдебиеті мен тарихын қадірлейтін жалпы оқырманға арналған.

   

   

   

   

   

   

  ХХ ҒАСЫР ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫНЫҢ КӨРКЕМ ШЕШІМІ

   

  Алматы: Арда, 2011.- 608 бет.

   

   

   

   

   

   

   

  Ұжымдык монографияда XX ғасыр қазақ әдебиетіндегі тәуелсіздік идеясының көркем шешімі қарастырылған. Зерттеушілер өткен ғасыр әдебиетіндегі көркемдік құбылыстарды жіті бақылай отырып, ұлттық әдебиеттің ғасыр басындағы, кеңестік дәуір тұсындағы және еліміз егемендік алған алғашқы он жыл ішіндегі бет алысын бағамдау арқылы азаттық, тәуелсіздік жолындағы күрестерді бейнелеген шығармалар жөнінде пайымдаулар ұсынған. Көркем әдебиеттің халық өмірімен бірлікте дамитындығы ұлттық әдебиеттегі тәуелсіздік, азаттық идеясы негізінде тұжырымдалған.

     Ұжымдык монография жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, окытушылар мен әдебиеттанушы ғалымдарға және жалпы әдебиет сүйер көпшілікке арналған.

   

   

   

   

   

  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

  И КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

   

   

   

  Алматы: Арда, 2011. — 256 с.

   

   

   

   

   

   

  На примере расширяющихся международных контактов в области литературы исследованы актуальные проблемы современной компаративистики. Дана широкая картина развития новой казахской литературы. Обобщены зарубежная рецепция казахской литературы, отражение темы Казахстана в мировом литературном процессе, компаративистская парадигма казахско-арабских литературных контактов. За период Независимости поэзия великого Абая переведена на немецкий, корейский и белорусский языки, что представляет особый интерес в аспекте сравнительного литературоведения. Онтологически переосмыслены художественные достижения, эволюционные этапы развития казахской литературы и современная литературная критика в Китае.

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам гуманитарных наук и широкому кругу читателей.

   

   

   

   

   

   

  М. ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ

  Алматы, «SignetРгіnt»2011 – 432 бет

   

   

   

   

   

     Бұл кітапта қазақ әдебиетінің классигі, драматург-жазушы М. Әуезовтің көркем туындыларындағы ұлттық идея, тәуелсіздік тақырыбы тарихи жағдай, қоғамдық оқиғаларға қатысты ғылыми тұрғыда сараптала отырып талдап көрсетілді. Тәуелсіздік жайындағы көркем шығармаларымен бірге қаламгердің әдебиет жайындағы зерттеу мақалалары мен түрлі мәселелерге арналған баспасөз бетіндегі пікірлері өз құндылығы жөнінен бүгінгі күнмен үндес екендігіне назар аударылды. Зерттеу еңбектегі келтірілген дерек, талдаулар суреткердің қоғамдық көзқарасы мен шығармашылық бейнесін, өзіндік шеберлік қырларын таныта түседі. Ұжымдық монографияда осы тақырыптың бейнеленуі қаламгердің прозалық, драмалық шығармаларымен бірге ғылыми еңбектерін саралай отырып қарастырылды. Әр тарапта зертгелген мақалалар үш бөлімге топтастырылып берілді.

   

     Кітап әдебиет зерттеушілеріне, жоғарғы оқу орнында оқитын студенттерге және жалпы әдебиет сүйер ғылыми көпшілікке арналған.

   

    

   

   

   

  ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ АБАЙ МҰРАСЫ:

  респуб. ғыл.-теор. конф. материалдары / Құраст. филол. ғ. к. Д.Мұхамадиев.

  Алматы: ИД "СREDOS", 2011.-243 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Жинаққа 2011 жылдың 26 мамырында М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдыгына орай ұйымдастырған "Тәуелсіздік және Абай мұрасы" атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді.

   

   

   

   

   

   

  Қирабаев С.

  ҰЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ: 

  Әдебиеттік зерттеулер, сын мақалалар, естеліктер

   

  Алматы: «Жібек жолы» БҮ, 2011.-596 бет.

   

   

   

  КітапҚазақстанТәуелсіздігінің 20 жылдығынаарналғанМұндасаналығұмырынәдебиеттануғылымынаарнағанбелгіліәдебиетзерттеуші-ғалымсыншыМемлекеттіксыйлықтыңлауреатыакадемикСерікҚирабаевтыңсоңғыжылдарыжазылғанеңбектерітоптастырылғанАвторқазақәдебиетінебүгінгікүнтұрғысынанбағабереотырыпұлттәуелсіздігібостандығыегемендігітуралыой қозғайдыҒалымзерттеулеріұлттықәдебиеттанудыңтабысыретіндетанылсасынмақалаларықазіргіәдебисынныңбағытынайқындайды.

  КітаптөртбөлімнентұрадыБіріншібөлімдеЕлбасыАстанатуралытолғамдартоптастырылыпекіншібөлімдеәдебиеттанушылықзерттеулерберілгенҮшіншібөлімніңмазмұнығалымныңсынмақалаларыменашылсатөртіншібөлімдезамандастарытуралыестеліктерұсынылған.

  Жинақәдебиеттанушығалымдарменқазақәдебиетіпәнініңмұғалімдерінеаспиранттарменмагистранттарғафилологияфакультетініңстуденттеріменжоғарысыныпоқушыларынасондай-ақ әдебиетсүйеркөпшілікқауымғаарналған.

   
   

   

  ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ  ЖӘНЕ ТЕАТР ӨНЕРІ

   

   

  Алматы: Ргіnt Ехргеss, 2011. - 416 бет., 16 ж. б.

   

   

   

   

   

   

   

  Оқырман назарына ұсынылып отырған бұл ұжымдық монография қазақ театр өнеріндегі тәуелсіздік идеясы мәселелеріне арналған. Театр өнеріндегі елеулі туындыларда халықтың, мемлекеттің өзіндік қайталанбас жолын табуға, азаттығын баянды етуге ұмтылған ізденістері мен идеялық көзқарастарын республиканың театртанушы ғалымдары жан-жақты зерделеп ой елегінен өткізеді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойы қарсаңында қолға алынған бұл өзекті тақырып пен көтерілген мәселе келешекте де жалғасын табады деп білеміз.

  Кітап театртану, мәдениеттану саласының мамандарына, қазақ өнерінің тарихы мен теориялық мәселелерін оқып үйренетін жоғары оқу орындарының магистранттары мен студенттеріне және жалпы оқырман жұртшылықка арналған.

   

   

   

   

   

   

  ДӘСТҮРЛІ МУЗЫКА МЕН КОМПОЗИТОРЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТАҒЫ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ

   

   

   

  Алматы: «Print Express», 2011.-564 б.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ғылыми монографияда қазақтың дәстүрлі ән, күй және жыр өнеріндегі, сонымен қатар, XX ғасырда пайда болған еуропалық үлгідегі композиторлық жазба шығармашылықтағы тәуелсіздік идеясының бейнеленуі жан-жақты тарихи-теориялық тұрғыдан қарастырылады. Орыс және қазақ тілінде жазылған көлемді еңбекте аталмыш мазмұндағы туындылар зерттеу нысанына айналған. Бұл күрделі және өзекті мәселелерді саралау барысында жұмыс екі бөлімге жіктеліп. оның біріншісінде –дәстүрлі музыка түрлері — эпос, дәстүрлі ән, күй өнерлерінде, ал екіншісінде кәсіби жазба мәдениетінің негізгі жанрларындағы (опера, симфония, кантата, оратория) шығармалар талданып, ондағы азаттық идеясының тарихи оқиғалармен байланыста әрі қандай ерекше сипаттағы мәнерлеу әдістерімен бейнеленгені сарапталған.

  Басылым өнертанушы, мәдениеттанушы және этнограф мамандарға, музыкалық және педагогикалық жоғары және орта оқу орындарының студенттері, магистрант, докторанттарына, сондай-ақ ұлттық енердің тарихи және теориялық негіздеріне қызығушылық білдіретін оқырмандарға арналған.


   

   

   

   

   

   

   

   

  XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚӘДЕБИЕТІ

   

  (2001—2011 жж.).

  Алматы: «Арда», 2011.-640 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ұжымдык монографияда XXI ғасырдағы қазақ әдебиетінің даму үрдістері, жанрлық-стильдік толысу жолдары қарастырылған. Авторлар қауымы жаңа дәуірдегі қоғамдық жағдайда өрбіген көркемдік құбылыс- тарды жіті бақылай отырып, ұлттық әдебиеттің беталысына зер салады. Сонымен бірге 2000-жылдары ұлттық әдеби үдеріске белсене атсалыс- қан, езіндік қолтаңбасымен, айрықша қаламгерлік ізденістерімен қазақ сөз өнерінің дамуына үлес косқан ақын-жазушылардың шығармашылық портреттері беріліп отыр.

  Ұжымдық монография жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, окытушылар мен әдебиеттанушы ғалымдарға және жалпы әдебиетсүйер көпшілікке арналған.

   


   

   

   

   

  ТӘУЕЛСІЗДІКИДЕЯСЫН ЖЫРЛАЙТЫН ҚАЗАҚ ЭПОСТАРЫНЫҢ ҚОЛЖАЗБА НҰСҚАЛАРЫ:

  сюжеттік ерекшеліктері және зерттеу, сақтау, жариялау мәселелері. 

   

  Монография. - Алматы: ИД "СКЕБОЗ", 2011 ж. -324 бет.

   

   

   

   

   

  Еңбекте ХІV-ХІХ ғасырларда Алтын Орда, Ноғайлы және Қазақ хандығының мемлекеттік тұтастығын қорғаған тарихи тұлғалар Қобыланды, Ер Тарғын, Едіге, Ер Сайын, "Қырымның қырық батыры" жырлар циклына енген батырлар, Қарасай, Қази, Көрұғлы, Абылай, Қабанбай, Арқалық, Ағыбай, Жанқожа секілді батырлар туралы жырлардың қолжазба нұсқаларының сюжеттік ерекшеліктері және жиналу, сақталу, жариялану мәселелері қарастырылады.

  Жинақ фольклортанушы, әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарындағы филология факультеттерінің студенттеріне, магистрлері мен РҺD докторанттарына арналған.

   

   

   

   

  ИДЕЯ НЕЗАВИСИМОСТИ  В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАН

   

  Алматы: ИЛИ МОИ РК, 2011. - 420 е., вкл. 20 с.

   

   

  Книга посвящена изучению отражения идеи независимости на разных эта­пах и уровнях развития художественной культуры Казахстана. Особое внимание уделено художественным стратегиям национальной идентичности, выявляю­щим идеи государственности, исторических корней и преемственности куль­турного опыта.

  Данная книга рассчитана на художников, искусствоведов, культурологов, студентов художественных вузов и всех интересующихся изобразительным ис­кусством Казахстана нового и новейшего времени.

   

   

   

   

   

   

   Ергалиева Р.А.

  ЭТНИЧЕСКОЕ И ЭПИЧЕСКОЕ В ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

   

   

                  Алматы: ИД «Жибек жолы», 2011 - 432 с.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   В книге на материале живописи и скульптуры Казахстана XX века исследовано претворение традиционных принципов мышления и художественного восприятия казахского народа в современных видах искусства. Эпическое начало осмыслено как константный этнический код традиционного сознания.Висследовании проведен анализ преемственных связей изобразительного искусства с национальной духовной традицией казахов. Определена специфика этнических координат, сформировавших уникальное лицо художественной школы Казахстана. Работа предназначена для искусствоведов, культурологов, художников, широкого круга читателей, интересующихся изобразительным искусством Казахстана.

   
   
        Труспекова Х.Х.    АВАНГАРДНЫЕ ИДЕИ ХХ ВЕКА В ЖИВОПИСИ  И АКТУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

   

  Формирование и становление профессионального изобразительного искусства Казахстана связано с событиями начала XX века, с развитием советской художественной школы. Одновременно оно совпадает с периодом кризиса европейскою классического наследия, где авангардные идеи играли ведущую роль в модернизации всей европейской культуры. Искусство мирового авангарда осваивается казахскими мастерами соответственно историческим событиям, пути продвижения имели свою специфику выражения. Автор книги предлагает освещение вопроса в соответствии с хронологией проникновения и осмысления авангардных идей в пространстве казахского изобразительного искусства. В фокусе внимания живопись и контепорари-арт, частично декоративно-прикладное и монументальное искусство.

  Книга адресована художникам, искусствоведам, широкому кругу чи­тателей, всем интересующимся изобразительным искусством Казахстана

   

   

   

      М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. 50 жыл.

  Алматы, «Арда», 2011. — 472 бет. 

   

   Институт литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. 50 лет.

   

   Алматы: Арда, 2011. - 472 с.

   

   

  Бұл кітапта М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының құрылу, қалыптасу, даму тарихы баяндалады. Институттың 50 жылда аткарған жұмысы, фольклортану, әдебиеттану және өнертану ғылымы бойынша шығарған еңбектері туралы айтылады. Сонымен қатар институтта қызмет істеген ғалымдар жайында қысқаша мағлұмат келтіріледі.

  В книге прослежена история создания, становления, раз¬вития Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова, представлен краткий обзор фундаментальных научных исследований ученых Института за 50 лет в области отечественной фольклористики, литературоведения и искусствознания. Так же предложена сжатая информация о деятельности ведущих учёных Института разных поколений и исторических периодов.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ


   Алматы «Арда» 2011 — 312с.

   

   

   

  Книга посвящена ХХ-летию Независимости Республики Казахстан. В ней показаны основные вехи развития Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова в годы Независимости и представлены творческие биографии ведущих ученых Института за двадцать лет суверенного развития Казахстана.

  Все статьи представлены в авторской редакции.

   

   

   

   

   

   

   

  «Тәуелсіздік және Жамбыл шығармашылығы»:
  Халықар- ғыл.-теор. конф. материалдары / Құраст. А.Ж.Зекенова.

  Алматы: «СREDOS», 2011. - 260 бет 

   

   

  Жинаққа Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдығы мен жыр алыбы Жамбыл Жабаевтын туғанына 165 жыл толуына байланысты 2011 жылдың 14 сәуірінде М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты мен Республикалық кітап музейі ұйымддстырған "Тәуелсіздік және Жамбыл шығармашылығы" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді.

   

   

   

   

   


   «Қазіргі әдебиеттану, өнертану және фольклортанудын өзекті мәселелері»:
  Хал-қ ғыл. теор. конф. материалдары, 27-28 қыркүйек 2011 жыл.


  Алматы: "СREDOS" БҮ, 2011.472 бет. - казақша, орысша.

   

  Жинақка Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жыл және М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының кұрылғанына 50 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары енгізілді. Материалдар жинағына отандық және Түркия, Ресей, Қырғыз Республикасы, Татарстан, Өзбекстан, Башкұртстан елдерінің белгілі ғалымдарының әдебиеттану, өнертану және фольклортанудың өзекті мәселелері жөніндегі ғылыми мақалалары енгізілді.

     Жинақ материалдары әдебиеттанушы ғалымдар мен оқытушыларға, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарға, докторанттарға және әдебиет тарихына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

   

   

   

   

   


  Мұқан А.О. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ опера театры.Алматы: «Тіл» оқу- әдістемелік орталығының баспаханасы», 2011. - 200 бет.      

   

  Бұл монография қазақ өнері мен мәдениетіндегі елеулі құбылыстардың бірі - тәуелсіздік кезеңіндегі музыкалық театрдың дамуымен шығармашылық келбетін анықтау мәселелеріне арналған. Сахна өнерінің күрделі жанры опера театры өнеріндегі елеулі туындыларда халықтың, мемлекеттің өзіндік қайталанбас жолын табуға, азаттығын баянды етуге ұмтылған ізденістері мен идеялық көзқарастары республиканың асқан бел-белестерімен үштастыра зерделеніп ой елегінен өткізеді. Қазақстан тәуелсіздігінің жиырма жылдық мерейтойы қарсаңында қолға алынған бұл өзекті тақырып пен көтерілген мәселелер отандық опера театрларының бүгінгі бағыт-бағдарын бағамдауға мүмкіндік береді.

  Кітап өнертану, мәдениеттану саласының мамандарына, қазақ өнерінің тарихы мен теориялық мәселелерін оқып үйренетін жоғары оқу орындарының магистранттары мен студенттеріне және жалпы жұртшылыққа арналған.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ежелгі әдебиетті 
  зерттеу мәселелері

  Алматы 2011 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл еңбекте сақтар мен ғұндар дәуіріндегі әдебиет бастаулары, Х-ХІІ ғ.ғ. өмір сүрген түркі даналары әл-Фараби, Қ.А. Иасауи шығармашылығы, XIII г. Құман (қыпшақ) тіліндегі жазба мұра - «Кодекс куманикус» сөздігі, Алтын Орда дәуірі әдебиетінің көрнекті өкілдері М.Хорезми, Құтб, С.Сараи сияқты ақындардың дастандары талданып, олардың ежелгі әдебиет тарихындағы орны ашып көрсетіледі. Қазақ әдебиеті тарихының бұрын аз зерттелген дәуірі жаңа көзқарас тұрғысында пайымдалады. Жинаққа косымша ретінде ежелгі әдебиетке байланысты пайдаланылған еңбектердің библиографиялық көрсеткіші берілді.

   


   

   

   

   

   

   

   

  НОВЕЙШАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

   

  Алматы: «Жибек жолы» 2011. - 584 с.

   

   

   

   

  В коллективной монографии «Новейшая зарубежная литература» представлен разножанровый и тематически богатый литературный процесс последних десятилетий. В книге рассмотрены основные тенденции развития литератур Востока и Запада рубежа ХХ-ХХI столетий, подведены предварительные литературные итоги. Раскрыто своеобразие литератур дальнего (румынской, немецкой, французской, испанской, английской, болгарской, корейской, словацкой, американской, египетской) и ближнего (русской, украинской, молдавской, кыргызской, азербайджанской) зарубежья. Авторами монографии являются казахстанские и зарубежные ученые.
  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам гуманитарных наук и широкому кругу читателей.

   

   

   

   

   

  ҚАСҚАБАСОВ С.А.

   

                             ЖАМБЫЛ

   

   

   

  Алматы:  2011. – 82 бет.

   

   

   

   

   

   

     Бұл кітапшаға академик С.А.Қасқабасовтың даңғыл жырау, талмас айтыскер, майталман ақын Жамбыл Жабаев жайындағы әр кезеңдерде жазылған мақалалары мен сұхбаттары топтастырылды. Мұнда ғасырлар дәнекері ғана емес, ұрпақтан-ұрпаққа жетер өшпес өнер қалдырған тұлғаның адамдық, ақындық тағдыры жайлы терең де сындарлы пікірлер түйінделген
   
   
   

                                                          


  Қасқабасов С.А.  

   

  АБАЙ  Алматы: «Алматы баспа үйі»,  2010. – 112 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Бұл кітапшаға академик С.А.Қасқабасовтың ұлы Абайдың ақындық, азаматтық тұлғасы  жайлы әр жылдары жазылған ғылыми мақалалары жинақталған. Онда ғалымның Абай поэзиясының рененсанстық сипаты, әдебиеттегі ұлы ойшыл қалыптастырған сыншылдық, шыншылдық, имандылық мәселелері жайлы тың тұжырымдары тиянақталған.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

  Қасқабасов С.А.  

  АЛТЫН ЖЫЛҒА:

  зерттеулер мен мақалалары.

   
   

  Алматы: «Жібек жолы» БҮ, 2010. – 576 бет.

   

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   

  Есімі елге белгілі көрнекті ғалым, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың бұл жинағында жаңа дәуірдің жаңа ғасырының онжылдығында жарияланған зерттеулері, мақалалары мен баяндамалары енген. Автор ғасырлар бойы халық арман еткен тәуелсіздік мұраттары туралы сыр шертіп, оның әдебиет пен өнер тарихын зерттеуге үлкен бетбұрыс жасаған игі ықпалына назар аударады, жаһандану заманындағы әдебиеттану мен өнертанудың көкейкесті мәселелеріне терең пайымдаулар жасап, «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша фольклор, әдебиет және өнер салаларында жүзеге асып жатқан ұлттық стратегиялық маңызы жоғары жобалар туралы кеңінен әңгімелейді. 

  Кітап ұлттық әдебиет мен өнер тарихына құмартқан зейінді қауымға арналған. 

   

   

   

   

   

  С. А. Каскабасов

   

  ЗОЛОТАЯ ЖИЛА

  Очерки о фольклоре 

  и духовной культуре Казахстана

   

   

   

   

  Москва:  2010 — с. 688.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Фольклор — это не только духовное наследие и показатель культуры народа, но и неиссякаемый источник и органическая часть художественной культуры нашей эпохи. Именно истокам современ­ной профессиональной литературы и искусства посвящены иссле­дования, представленные в настоящем издании. Автор этих работ — известный в Казахстане и за его пределами ученый-фольклорист и литературовед академик Национальной Академии наук Республики Казахстан, член Международного Общества по изучению народной прозы (Финляндия). Его книги и статьи всегда вызывают у читателей живой интерес и получают высокую оценку со стороны научной общественности. За содержательные исследования ему присуж­дены Государственная премия Республики Казахстан, премия им. Ч. Валиханова Национальной Академии наук, премия им. Жамбыла Международного фонда Жамбыла, премия им. Махамбета.

  Книга адресуемся филологам и искусствоведам, историкам и философам, а также тем, кто занимается сравнительным изучением фольклора, мифологии и литературы. Она будет интересна и для этнологов, и для культурологов, и для работников музеев, и для исследователей социологии культуры.

   

   

   

   

   

   

  Оқымысты:

  академик С.А. Қасқабасов туралы мақалалар, пікірлер және лебіздер.

   

   

   

  Алматы: ҚазАқпарат, 2010. – 357 б.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кітапқа көрнекті фольклортанушы-ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың замандас, әріптес достары мен белгілі әдебиеттанушылардың, шәкірттерінің ғалымның өмірі мен ғылыми шығармашылығына қатысты ой-пікірлері, ғылыми мақалары мен жылы лебіздері топтастырылған. 

          Кітап ғылыми қауымға, жоғары оқу орындары филология факультетінің оқытушылары мен студенттеріне арналған.

       Оқымыстыстатьи, высказывания об академике С.А. Каскабасове. 

  Настоящий сборник посвящен научнойи общественной деятельности видного ученого-фольклориста, общественного деятеля, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора Сеита Аскаровича Каскабасова. В нем представлены статьи и высказывания его современников, друзей-коллег, известных деятелей науки, а также учеников о трудах ученого. 

  Книга предназначена для научных работников, преподавателей и студентов филологических факультетов вузов республики. 

   

   

   

   

   

   

   

  Seit Kaskabasov

   

   

  THE CRADLE OF CREATIVITY

   

          Translated from Russian  to English by Chris Lovelace

   

   

   

  Astana: Audarma, 2010. - 464 p.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  The unquenchable strength and unbridled imagination of the Kazakh people found their reflection in folkloric art. In this book, masterpieces of Kazakh folklore are analyzed; socio-historical foundations and aesthetic essentials are explored in epic memorials, historic songs, and legendary tales and fables; and international connections of Kazakh folklore and interaction between various aspects of folk art are demonstrated.

  This work is directed toward specialists and those who work in the field of culture and art.

   

   

   

   

   

   

   

  ЗАМАН ЖӘНЕ РУХАНИЯТ

  ҚР ҰҒА АКАДЕМИГІ С.А.ҚАСҚАБАСОВТЫҢ 

  70 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ

  ВРЕМЕНА И ДУХОВНОСТЬ

  СБОРНИК В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ АКАДЕМИКА НАН РК 

  С. А. КАСКАБАСОВА 

   

  Алматы: Арда, 2010.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Көрнекті фольклортанушы-ғалым, қоғам қайраткері, ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор Сейіт Асқарұлы Қасқабасовтың 70 жылдық мерейтойына арналған жинаққа алыс-жақын шетелдердегі фольклортанушы, әдебиеттанушы және өнертанушы ғалымдардың гуманитарлық ғылымдар салаларының өзекті мәселелерін қозғаған ғылыми мақалалары енген. Жинақ тәуелсіздік жылдарындағы гуманитарлық ғылымдардағы тың ойлармен, жаңа ой-тұжырымдармен құнды.

  Кітап фольклортанушы, әдебиеттанушы, өнертанушы ғалымдарға, гуманитарлық ғылымдардың мамандарына және көпшілік қауымға арналған.

    В сборник, посвященный 70-летию видного ученого-фольклориста, общественного деятеля, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора Сеита Аскаровича Каскабасова, включены научные статьи ученых фольклористов, литературоведов и искусствоведов ближнего и дальнего зарубежья по актуальным проблемам различных сфер гуманитарных наук. Сборник представляет большой интерес новыми мыслями и суждениями в области гуманитарных наук периода независимости.  

   Книга предназначена для фольклористов, литературоведов, искусствоведов,  специалистов гуманитарных наук и широкого круга читателей.
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

  Қасқабасов С.А.

  ПРЕЗИДЕНТ ЖӘНЕ МӘДЕНИ МҰРА

   

   

  Алматы: «Алматы баспа үйі» ЖШС,  2010. – 128 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл кітапшаға тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің рухани өміріндегі елеулі оқиға – «Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасы бойынша жүзеге асырылып жатқан ауқымды істердің мән-жайы мен нәтижелерін баяндайтын академик С.А.Қасқабасовтың ғылыми – танымдық мақалалары мен сұхбаттары топтастырылды. Халықтың ғасырлар бойғы рухани қазынасын қайта тану, ел ішінде тарату мен жаһандану үрдісінің келеңсіздіктеріне қарсы ұлттық рухтың тірегі ретінде пайдалануды көздейтін ой-пікірлер топтамасы ұлт мәдениетінің тарихын танығысы келетін көпшілік оқырманға арналған.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  С.А. Қасқабасов 


  ОЙ-САНА

  Сұхбаттар

   
   

   

  Алматы, Тіл оқу-әдістемелік орталығының баспаханасы, 2010.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Академик С.А. Қасқабасовтың бұл жинағына тәуелсіздік кезеңіндегі қоғам, ғылым, тіл, өнер, әдебиет, ұлт мәселелері жайындағы азаматтық, қайраткерлік, ой-көзқарастарын кең ауқымда ашып көрсететін сұхбаттары топтастырылды. Бұл сұхбаттарда қазақ халқының тамыры мен тегі, көшпелі қазақ мәдениетінің өзіндік сипаты, ана тілінің болашағы мен ауыл, қала тіршілігіндегі қазақ тағдыры жайлы тың ойлары тұжырымдалады. Әсіресе, ғалымның қазақ халқының ұлттық руханият өзегін сақтай отырып, жаһандану тегеурініне төтеп берерлік инновациялық технологиялар тілін меңгерген, барлық бәсекеге шыдас берерлік ұлт болуды көксеген пікірлерімен  кеңінен қанығуға болады.  

  Жинақ әдебиет пен мәдениет зерттеушілеріне, жоғары оқу орындарының студеттеріне, жалпы сөз өнерін қадір тұтатын барша оқырман қауымға арналған. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ КӨРКЕМ МӘДЕНИЕТ

   

   

   

  1 кітап. Алматы: «Signet Ргіnt» 2010, 332 бет      

  «Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет» атты ұжымдык монографиянын 1-кітабы қазақ фольклоры мен әдебиетінде жырланған Тәуелсіздік идеясы мӘселелерін карастырады. Мұнда сактар мен ғұндар заманынан Алтын Орда кезеніне дейінгі, Казак хандығы кұрылғаннан бастап Казакстан тәуелсіздігін алған аралықтағы ұлттыксөз онерінде көрініс тапқан елдік пен тәуелсіздік, бірлік пен мемлекетгі сактау идеялары зертгеледі. Тәуелсіздік жолындағы ұлт-азаттық көтерілістер туындаткан Әдеби шығармалар, ондағы қазакелінін мұрат-мақсаттары ашып көрсетіледі. Елін, жерін сақтау үшін күрескен тұлғалардын ерліктері дәріптеліп, кейінгі ұрпаққа үлгі боларлық істері жан-жақты талданады. 

  Кітап әдебиет зертгеушілеріне, жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, әдебиет тарихын сүйер жалпы оқырманға арналған. 

        2 кітап. Алматы: «Signet Ргіnt» 2010, 275 бет  

   «Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет» атгы ұжымдык монографияның 

  2-кітабында XX ғасыр казақ әдебиетіндегі тәуелсіздік идеясы мәселелері арнайы карастырылады. Алаш зиялыларының Қазак мемлекетін орнату идеялары, ұлт зиялыларының дербес мемлекетті аңсаған шығармалары талданып, ұлы жазушы М.Әуезов шығармаларындағы елдік мұрат-мақсаттар сараланады. 

  Кітап Әдебиет зерттеушілеріне, жоғарғы оку орындарының студенттеріне, Әдебиет тарихын сүйер жалпы окырманға арналған. 

     3 кітап. Алматы: «Signet Ргіnt» 2010, 271 бет  

    Окырман назарына ұсынылып отырған бұл кітап қазақ өнері мен мәдениетіндегі тәуелсіздік идеясы мәселелеріне арналған. Өнердің басты салалары бейнелеу, музыка, театр өнеріндегі елеулі туындыларда халыктың, мемлекеттің өзіндік кайталанбас жолын табуға, азаттығын баянды етуге ұмтылған ізденістері мен идеялык көзкарастарын республиканың белгілі өнертанушы ғалымдары жан-жакты зерделеп ой елегінен өткізуде. Қазакстан тәуелсіздігінің жиырма жылдық мерей-тойы қарсаңында колға алынған бұл өзекті тақырып пен көтерілген мәселе келешекте жалғасын табады деп жоспарлануда. 

  Кітап өнертану, мәдениеттану саласынын мамандарына, казак өнерінің тарихы мен теориялык мәселелерін окып үйренетін жоғары оқу орындарының магистранттары мен студенттеріне және жалпы жұртшылыққа арналған. 

    4-кітап  Алматы: « Signet Ргіnt », 2011. - 268 бет.

  «Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет» атты ұжымдық монографня ның төртінші кітабы қазақтың фольклоры мен ежелгі дәуір әдебиетінде, жыраулар поэзиясында, сондай-ақ XX ғасыр әдебиетінің кей кезеңдерінде сөз өнерінде көркем тұжырымдалған тәуелсіздік идеясы мәселелерін қарастырады. Кітапта елдік пен тәуелсіздік, бірлік пен мемлекетті сақтау идеялары тұрғысында шежіре, тарихи жыр сынды фольклорлық үлгілердегі әйгілі қазақ батырларының бейнесі, тәуелсіз қазақ хандығы құрылған тұстағы белгілі тұлғалар мен олардың әдеби мұралары, хандық дәуірде ғұмыр кешіп, ел мен жер жайлы толғанған жыраулар шығармашылығы, өткен ғасырдың 20- және 70-90-жылдарындағы қазақ әдебиетінің танымал тұлғалары мен олардың көркем мұрасы жан-жақты сараланады. 

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен оқытушыларға, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, докторанттарға және әдебиет тарихына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналган. 

   5 кітап. Алматы: « Signet Ргіnt », 2011. - 388 бет. 

  «Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет» атты ұжымдық монографияның 5-кітабы қазіргі әдебиеттің әдеби-теориялық мәселелері мен Тәуелсіздік идеясының көркем мәтіндегі ұстанымдарын қарастырады. Сонымен бірге кітапта ұлттық әдебиеттану ғылымының барлық салаларында зерттеулер жазған М.О.Әуезов мұралары әдебиеттанушы мамандар тарапынан жан-жақты зерттеледі. Тәуелсіздік жолындағы ұлт-азаттық көтерілістер туындатқан әдеби шығармалар, ондағы қазақ елінің мұрат-мақсаттары ашып көрсетіліп, әдеби тұжырымдардың басты белгілері жан-жақты талданады. 

  Кітап әдебиет зерттеушілеріне, жоғары оқу орындарының студенттеріне, әдебиет тарихын сүйер жалпы оқырманға арналған. 

  6-кітап. Алматы: «Signet Ргіnt», 2011. - 348 бет.

  Бұл ұжымдық монографияның 6-кітабы қазақ өнері мен мәдениетіндегі тәуелсіздік идеясы мәселелерін қамтиды. Мұнда бейнелеу, музыка, театр өнеріндегі шығармаларда көрініс тапқан халқымыздың өзіндік жолын табуға, азаттығын баянды етуге ұмтылған ізденістері мен идеялық козқарастары өнертанушы ғалымдар тарапынан жан-жақты қарастырылады. 

  Кітап өнертану, мәдениеттану саласының мамандарына, қазақ енерінің тарихы мен теориялық мәселелерін оқып үйренетін жоғары оқу орындарының студенттері мен ізденушілеріне және жалпы өнер тарихын сүйер жұртшылыққа арналады.

         7-кітап. Алматы: «Signet Ргіnt», 2011. - 325 бет.

  «Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет» атты ұжымдық монографияның жетінші кітабы ауыз әдебиеті үлгілерінен бастап, ежелгі дәуір мен жыраулар поэзиясындағы, ХІХ-ХХІ ғасыр әдебиетіндегі тәуелсіздік идеясының көркем бейнеленуін жан-жақтыы қарастырады. Қазақ халқының басынан кешкен түрлі әлеуметтік-тарихи оқиғалардың әр дәуір әдебиетіндегі шынайы бейнеленуіне назар аудару барысында халық өлеңдеріндегі тәуелсіздік идеясы, жыраулар поэзиясындағы ерлік пен елдік мәселелері, кеңестік дәуір мен егемендік алғаннан кейінгі әдебиеттегі тәуелсіздік рухы халықтың арман-мақсатымен бірлікте қаралғандығы ғылыми сараланады.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен оқытушыларға, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, докторанттарға және әдебиет тарихына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

  8-кітап. Алматы: «Signet Ргіnt», 2011. - 338 бет.

  «Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет» атты ұжымдық монографияның сегізінші кітабына енген ғылыми жұмыстар отандық әдебиеттану ғылымының көкейкесті мәселелеріне арналған. Жекелеген тараулар тарихи тұлғалар туралы фольклорлық мұралар мен қазіргі әдеби-көркем үдерісті тәуелсіздік идеясы аясында зерделейді. Сонымен бірге осы жинаққа абайтану мен әуезовтануға, ұлтаралық әдеби байланыстар мен қазақ әдебиетінің шетелде зерттелуіне қатысты ғылыми еңбектер енгізілді.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен оқытушыларға, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, докторанттарға және әдебиет тарихына қызығушылық танытқан көпшілік қауымға арналған.

  9-кітап. -Алматы: «Signet Ргіnt»,  2011,391 бет

  Ұсынылған ұжымдық монографияда, рухани кұндылыктарды ұлттық жандану мүмкіндігі ретінде карастырған авторлар мақалаларында оның өзіндік ерекшелігі мен болашақка деген ұмтылысын анықтауға тырысады. Зерттеушілер негізгі тақырыпты бейнелеу, музыка және театр өнері түрлері тарихының даму контексінде қарастырады.

  «Өнертану» секторы қызметкерлермен әзірленген зерттеулер, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жиырма жылдығына арналған басылымдар топтамасымен байланыстырылған. Кітап өнертану саласының мамандарына, жоғарғы оку орындарының студенттеріне, жалпы Қазақстанның өнер тарихын сүйер жұртшылыкқа арналады.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Жумасеитова Г.

   

   

   

  ХОРЕОГРАФИЯ  КАЗАХСТАНА. 

  ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

   

   Алматы: «Жибек жолы», 2010. - 220 с.+ 32 с.

  (цв. вклейка).

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  В монографии прослеживаются тенденции развития национальной хореографии в период независимости посредством анализа творческого пути трех профессиональных балетных трупп: Государственного акаде­мического театра оперы и балета им. Абая, Национального театра опе­ры и балета им. К. Байсеитовой и Государственного академического теа­тра танца под руководством Б. Аюханова. В орбиту исследования вошли и молодые коллективы, работающие в области contemporarydanceтеатр современного танца Гульнары Адамовой «Самрук» и «GabbassovSistersCompаnу». Книга включает обзор балетных фестивалей и конкурсов это­го периода и современное состояние подготовки кадров в области хорео­графии.

  Книга предназначена для искусствоведов, студентов творческих вузов и широкого круга читателей.

   

   

   

   

   

   

   

   

  СОЦИАЛЬНЫЕ УТОПИИ 
  И МИФЫ В ИСКУССТВЕ      КАЗАХСТАНА ХХ ВЕКА

  Международная научно-теоретическая конференция. 

   

   

  Алматы, Издательство «Таңбалы», 2010. – с.184.

   

   

   

   

   

  В сборник вошли доклады научно-теоретической конференции, приуроченной к 115-летию театрального художника Всеволода Владимировича Теляковского. В материалах сборника представлено научное осмысление наследия мастеров советской эпохи, оказавшихся в Казахстане волею судьбы и режима. Творчество представителей разных национальностей и художественных направлений составило особый неповторимый пласт в развитии казахстанской культуры, до сих пор являющийся исследовательской лакуной в истории искусства Казахстана. Пристальное внимание уделено также деятельности национальных художников, выявлению многочисленных точек соприкосновения формальных поисков старых и современных мастеров изобразительного искусства и театра Казахстана. 

   

   

   

   

   

   

                          С.В. Ананьева

   

        

   РУССКАЯ ПРОЗА       КАЗАХСТАНА

   

   

   

  Издательство: Жибек Жолы  2010  356 с

  .

   

   

   

   

   

   

   

  В монографии С.В. Ананьевой «Русская проза Казахстана. Картина её развития дана в аспекте диалога национальных литератур республики и единого культурного пространства эпохи рубежа веков. Авторское видение современного литературного процесса включает евразийские мотивы, концепт Родины и исторической памяти, тему политических репрессий, разножанровую Казахстанскую Пушкиниану, философское осмысление эпохи в соотнесённости с судьбой отдельной личности. Комплексный подход к изучению литературного материала позволяет проследить изменения жанровой системы в русской прозе Казахстана, выявить некоторые основные тенденции её развития, новизну тем и проблем литературы постперестроечной эпохи, показать отличия русской литературы Казахстана периода рубежа веков и первого десятилетия ХХI  века.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ АБАЙТАНУ

   

  Алматы: «Ргіnt Express» 2010, 272 бет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Жинаққа қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туғанына 165 жыл толуына байланысты 2010 жылдың 22 маусымында М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Тәуелсіздік және абайтану» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Күзембай С.Ә., Мұсағұлова Г.Ж., Касымова З.М.

   

  ҚАЗАҚ ОПЕРАЛАРЫ

   

   

  Алматы: «Жібек жолы», 2010. - 296 б.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл кітап окырман кауымды музыкалық театрлардың кұрылған кезінен бастап бүгінге дейін қалыптаскан, Казақстан композиторларының 50-ге жуық операларының мазмұнымен таныстырады.

  Кітапты өнертану ғылымдарының докторы, профессор С.Ә. Күзембай, өнертану ғылымдарының кандитаты Г.Ж. Мұсағұлова мен З.М. Қасымова сынды музыкатанушылар бірлесіп дайындады. Қазакстандық музыка білімі тарихында бұл жұмыстың бағыт-бағдарына сәйкес жазылған еңбектер жок, опера шығармалары алғаш рет көп аспектілі тұрғыда зерттелген. Кітапта отандық классик композиторлардың және заманауи авторлардың Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері жазған барлық опералары туралы мәліметтер камтылған. Сонымен қатар жазылған, бірақ әртүрлі себептерге байланысты сахнаға қойылмаған немесе театр репертуарларында қолдау таппаған туындылар да ішінара карастырылып отыр. Басылым материалдары композиторлардың өмірбаяндарымен толықтырылған, шығармалардын қысқаша шығу тарихы, сюжеті берілген, оларға музыкалық-теориялык талдау жасалған. Жинаққа профессор С.Ә. Күзембайдың операның манызды сюжеттік-тақырыптық үрдістері жайлы шолудың негізінде жазылған кіріспе макаласы енгізілген.

  Басылым музыкатанушы және мәдениеттанушы мамандарға, музыкалық және педагогикалык жоғарғы және арнаулы орта оқу орындарының студенттері мен аспиранттарына, сонымен қатар Қазақстанның ұлттық мәдениеті жанашырларына және барша қауымға арналады.

   

   

   

   

   

   

   

  АЛМАТЫТЕАТРЛАРЫ

   

   

   

  Алматы: «Алматыжарнама», 2010. - 272 б.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       Алматы қаласы Республикамыздың ірі мегаполисі болумен бірге әр алуан бағыт-бағдар ұстанған театрлардың орталығы. Бұл кітап Алматы қаласындағы театрлардың шығармашылық келбеті мен бүгінгі тыныс-тіршілігінен хабардар ететін анықтамалық кітап. Үш тілде фотосуреттермен иллюстрацияланған, театрлардың толық мекен-жайы берілген кітап өнерсүйер жұртшылық пен оңтүстік астана - Алматы қаласының қонақтарына арналған.

   

   

   

   

   

   

   

   

  БАҒЫБЕК ҚҰНДАҚБАЙҰЛЫ

   

   

   

  Алматы: ЖШС "Жедел басу баспаханасы", 2010, 206 6.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл кітапта Қазакстан Республикасының еңбек сіңірген кайраткері, өнертану докторы, профессор Б.Құндақбайұлы туралы әріптестері мен достарының, шәкірттері мен туған-туыстарының естеліктері топтастырылған.

  Қазақ театртану ғылымының шамшырағы, осы саланың гүлденуіне бар ғұмырын сарп еткен білікті ғалым Б.Құндақбайұлының ғылым мен педагогика тізгінін қатар ұстап еселі еңбек еткені әсерлі әңгімеленген.

   

   

   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ САХНАСЫНЫҢ ШЕБЕРЛЕРІ

   

   

  Алматы, «Таңбалы» баспасьқ 2010. - 504 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   «Қазақ сахнасының шеберлері» атты бұл кітапта XX ғасырдыңба­сында пайда болған театр өнерінің қалыптасуыжәнедамуымен дүниеге келген қазақ кәсіби актерлік өнері, оның «жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққан» шеберлерінің шығармашылығы жайлы сыр шертеді. Қазақстанныңтеатртану саласындағы ғалымдар ұлттық сахна өнерінің хас шеберлерініңөзіндік шығармашылық келбетін, танымал тұлғалардың кәсіби тұрғыда өсіп-өркендеу, калыптасу жолдарын зерттейді. Кітапта қазақ актерлік өнері мен ұлттық орындаушылық мектептің кәсіби даму жолдары, ерекшеліктері жекелеген өмірбаяндық мысалдар негізінді қарастырылады.

  Бұл еңбек өнертанушыларға, мәдениеттанушыларға, музыкатанушыларға, өнертану оку орындарының студенттері мен ұлтгық сахна мәдениетінің тарихына қызығатын жалпы жұртшылыққа арналған.

   

   

   

   

   

   

   

   

  МАЙДАН ЖЫРЛАРЫ: 

  Өлеңдер жинағы.

   

   

   

   

   

  Алматы. 2010. 280 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1942-1945 жж. Ұлы Отан соғысы қызған шақта қазақ тілінде «Отан үшін», «Алға жауға қарсы», «Жауды жоюға», «Жауға қарсы аттан», ««Қызыл Армия», «Сталин туы», «Суворовшы», «Майдан ақиқаты», «Отанды қорғауда», «Майдан правдасы», «Отан үшін ұрысқа», «Қызыл әскер ақиқаты», «Отан намысы үшін», «Совет жауынгері», «Сталиндік жауынгер», «Дабыл», «Жеңіс туы» сияқты майдан газеттері жарыққа шықты. Ұлы Жеңістің 65 жылдығына орай М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты қызметкерлері аталған газеттердегі поэзиялық шығармалар жинастырып, көпшілік оқырманға ұсынып отыр. 

  Жинақты орта және жоғары оқу орындарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша, дәрістер, арнаулы курстар мен семинарлар жүргізуге, зерттеу жұмыстарын жазғанда пайдалануға болады. 

   

   

   

   

   

   

   

  МАЙДАНГЕР ҚАЛАМГЕРЛЕР: 

  Анықтамалық.

   

   

   

  Алматы. 2010. – 110 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Анықтамалыққа 1941-1945 жылдары соғысқа қатысқан ақын-жазушылардың өмірі мен шығармашылығы жайлы мәліметтер еніп отыр. 

  Майдангер қаламгерлердің өмірі мен шығармашылы туралы анықтамалықты орта және жоғары оқу орындарында қаһарлы жылдар әдебиеті бойынша дәрістер оқығанда, арнаулы курстар мен семинарлар жүргізгенде қолдануға болады. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  КАЗАХСКИЙ ЭПОС

         Алматы, 2010. – 450 стр

   

   

   

   

   

   

   

   

  В книгу вошли аннотированные изложения содержания шестидесяти трех казахских эпосов. В том числе образцы эпоса архаического, классического героического, романического, исторического, а также дастанного. В подготовленных материалах авторы старались по возможности отразить все содержание, основные эпизоды и элементы фабулы, сюжетообразующие действия и поступки центральных персонажей.

  Такой проект осуществляется впервые. Русскоязычные читатели впервые получат возможность прикоснуться к поэтическому миру всей совокупности казахского эпоса.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Орда Г.

   

  МҮСІЛІМ БАЗАРБАЕВ ЗЕРТТЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

   

   

   

  Алматы: «Арда», 2010. – 368 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ұсынылып отырған кітап қазақ әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелеріне арналған. Зерттеуде жиырмасыншы ғасырдың екінші жартысында әдебиеттану ғылымына қомақты үлес қосқан М.Базарбаевтың зерттеу еңбектері сол тұстағы әдеби процеспен бірлікте қарастырылған. Кітап төрт тараудан тұрады. Алғашқы тарауда қазақ әдебиеті тарихының зерттелу мәселелері көп томдық «Қазақ әдебиетінің тарихы» атты ұжымдық еңбектер аясында зерделенсе, екінші тарауда ұлттық әдебиеттану ғылымындағы дәстүр мен жаңашылдық мәселесі ғалым еңбектерімен ұштастырыла зерттелген. Үшінші тарауда тәуелсіздік тұсындағы әдебиеттің ақтаңдақ беттері сөз болса, төртінші тарау мектеп оқулықтарында берілген кеңестік дәуір мен тәуелсіздік тұсында М.Базарбаев жазған зерттеулерін салыстыруға арналған.

  Жинақ әдебиеттанушы ғалымдар мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне, аспиранттар мен магистранттарға, филология факультетінің студенттері мен жоғары сынып оқушыларына, сондай-ақ әдебиет сүйер көпшілік қауымға арналған.

   В монографии рассматривается литературоведение 50-90-ых годов прошлого столетия в тесной связи с научно-исследовательской  деятельностью М.Базарбаева.

  Научная новизна труда обусловлена как выработкой, так и  разработкой основных  ее тем, включающих  в себя комплексное изучение литературного  процесса 1950-1990 гг., отмеченных  особой ясностью, а также недостаточностью исследований, посвященных  научному наследию  литературоведа М.Базарбаева.  

  Деятельность Муслима Базарбаева оказала значительное влияние на ход развития казахской государственности. Об этом свидетельствуют материалы, взятые из его личного архива и введенные в научный оборот автором книги. Анализируется нелегкий путь создания «Истории казахской литературы» в трех томах (6 книг) в советский период и «Истории казахской литературы» (2 книга) в период независимости (1997-1998 годы) при активном участии М.Базарбаева как автора разделов и редактора изданий. 

   

   

   

   

  Ақыш Н.

  ҚАЗАҚ МЕМУАРЛЫҚ  РОМАНЫ 

  Алматы: «Арда», 2010. – 416 бет.

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

  В монографии освещены следущие проблемы: художественная специфика мемуарных романов, являющихся плодом гласности и демократии, вклад мемуарного жанра в прогресивное развитие казахской литературы.

  В первом разделе монографии «Особенности изучения жанровой природы мемуарных романов»комплексно рассмотрены идейно-художественные особенности казахских мемуарных романов. С этой целью раскрыт художественно-эстетический уровень казахских мемуарных романов, дана характеристика стиля.

  Во втором разделе «Историческая правда и художественное решение в мемуарных романах»всесторонне анализируется уровень изображения духа времени, степень художественного освоения реальных фактов, жизненных материалов.

  Монография служит литературоведческим источником при изучении мемуарного жанра в казахской литературе. Она предназначена исследователям национальной литературы, студентам, школьникам и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами литературы.

   

   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ КӨРКЕМ СӨЗІНІҢ ШЕБЕРЛЕРІ

  анықтамалық

   

   

   

  Қарағанды: «Экожан», 2010. – 512 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл кітапта қазақ әдебиетінің белгілі өкілдерінің өмірі мен шығармашылығы жөніндегі мәліметтер қамтылды. Еңбектің негізгі ерекшелігі – классик жырау Бұқар жырау Қалқаманұлынан бастап қазіргі тәуелсіздік дәуіріне дейінгі аралықтағы  көрнекті ақын-жазушылардың шағын шығармашылық өмірбаянын ғылыми түсінікті тілмен, нақты деректер арқылы тартымды баяндап шығуда.  

  Қазақтың көркем әдебиетін жаңа қырынан байытып, оның өсіп-өркендеуіне мол үлес қосқан сөз зергерлерінің өмірі мен шығармашылығы туралы жазылған еңбек орта және жоғары оқу орындарында қазақ әдебиеті пәні бойынша дәрістер, арнаулы курстар мен семинарлар жүргізгенде қажетті қызмет атқарады.


   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ АҚЫНЫ ИБРАҺИМ       ҚҰНАНБАЙ ҰҒЫЛЫНЫҢ ӨЛЕҢІ

   

   

  Бастырған: Кәкітай, Туғраұл Құнанбай ұғландары.

  2-басылым

   

   

   

   

   

   

  Абайдың 1909 жылы Санкт-Петербургтағы Бораганский баспаханасынан жарыққа шыққан өлеңдер жинағы факсимилиесі мен қазіргі транскрипциясы бойынша әзірленіп, оқырмандарға ұсынылып отыр. Жинақ ­ – осы еңбектің екінші басылымы.

  Кітап әдебиеттанушы, тілтанушы ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

   

   

   

  АБАЙ МҰРАСЫ – ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАЗЫНАСЫ: 

  Республикалық ғылыми-теориялық      конференцияның материалдары. 

   

  Алматы, 2009.

   

   

   

   

   

  Жинаққа Абайдың «Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғылының өлеңі» атты тұңғыш кітабының (Санкт-Петербург, 1909) алғаш рет жарық көргеніне 100 жыл толуына байланысты 2009 жылдың 2 маусымында М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Абай мұрасы – қазақтың ұлттық қазынасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді. 

   

   

   

   

  АБАЙ ДӘСТҮРІ 

  ЖӘНЕ 

  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

  Ұжымдық монография

   

   

  Алматы:  2009.

   

   

   

   

  Жинақта 1990-2005 жылдардағы қазақ әдебиетінің көркемдік даму заңдылықтары, Абай дәстүрі және тәуелсіздік кезең әдебиетінің әдеби-тарихи үдерістегі орны, көркем шығармалардағы ұлттық идеяның көрінісі Абайдың елдік дүниетанымының көркемдік-эстетикалық  ұстанымдары тұрғысынан қарастырылды. 

  Монографияда халықтың өткен тарихына және қазіргі өміріне арналған шығармаларды іріктеп алғанда ұлы ұстаздың елдік, бірлік, еркін азаттық ұстанымдарымен үндестік белгілері, олардың қазіргі егемендік жағдайындағы көрініс өрістері еске алынды. 

  Басылым қоғамтанушы және әдебиеттанушы зерттеушілерге, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен жалпы оқырман қауымға арналған. 

   

   

   

   

   

   

   

  М.О. ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

  Алматы, «Арда», 2009 - 488 бет.

   

   

   

   

   

   

  Монографияда ұлы жазушының көркем сөздегі өміршең дәстүрі қазіргі қазақ әдебиетімен жан-жақты байланыстырыла отырып, әр қырынан нақты талданады. Талдаулар негізінен ғылыми тұрғыдан сараланып, көбінесе салыстырмалы-типологиялык әдісте жүзеге асқан.

  Кітапта М.Әуезовтің көпшілікке белгілі көркем шығармаларының жазылу тарихы, эпикалық баяндау үрдістеріндегі табиғат пен тұлға мәселесі, әдеби байланыстар, ұлт тәуелсіздігі мен текстологиялық ұстанымдары және қазіргі қазақ прозасындағы дәстүр жалғастығы (фольклорлық мотивтердің қолданылу ерекшеліктері, стиль поэтикасы мен мекеншақ, драматургиядағы әдеби ықпалдастық) жаңа қырынан талданған

  Кітап әдебиет зерттеушілеріне, жоғары оқу орындарында оқитын студенттер мен аспиранттарға, жалпы әдебиет сүйер ғылыми көпшілікке арналған.

   

   

     Майтанов Б.Қ.

   

  МҰХТАР ӘУЕЗОВ 

  ЖӘНЕ 

  ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИ ҮРДІСТЕР:

  зерттеулер, эсселер 

   Алматы: "Жібек жолы". баспа үйі,  2009. -544 бет.   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кітапта ұлттық діл мен рух, оның тәуелсіздік туралы идеямен тығыз байланысы, көркем әдебиеттегі ұлттық ерекшеліктің пішіндік құрылым тұрғысынан көрініс табуы негізінен Мұхтар Әуезов шығармашылығымен сабақтас қарастырылады. Ұлттық идея мен әдеби дәстүр М. Әуезовке дейінгі, сол замандағы және XX ғасыр мен қазіргі кезеңдегі проза, поэзия, әдеби сын салаларындағы көркемдік-эстетикалық ізденістер ауқымында сараланады. Проза мен поэзиядағы психологизм, модернизм жэне постмодернизм, уақыт пен кеңістік, семиотикалық өрнек-өлшем, көркем тілдің бейнелілік табиғаты тәрізді поэтика мен стилистика мәселелері тың мысалдармен, жаңашыл көзқараспен зерделенеді.

  Кітап зерттеушілер мен мамандарға, студенттер мен магистранттарға, көпшілік қауымға арналады.

   

   

   

   

   

   

                   С.В. Ананьева 

   

  КАЗАХСТАНСКАЯ         ПУШКИНИАНА 

   

   

  Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. – 210 с.

   

   

   

   

   

   

  Монография С.В. Ананьевой «Казахстанская Пушкиниана» посвящена 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина. В книге обобщен вклад казахстанских пушкинистов в мировую Пушкиниану, речь идёт о значительных исследованиях жизни и творчества поэта (Н. Раевский, Г. Бельгер, С. Абдрахманов, Н. Щербанов, Е. Гусляров, О. Видова и др.), переводах поэзии Пушкина на казахский язык (И. Джансугуров и др.) и произведениях Казахстанской Пушкинианы (Дм. Снегин, К. Кешин, К. Гайворонский, Г. Доронин, М. Кузин и др.). Вторая часть книги включает статьи о Международных научных конференциях, посвященных творчеству А.С.Пушкина и казахстанско-российскому культурному сотрудничеству за последние десять лет. 

  Казахстанская Пушкиниана давно и прочно заняла свое место в истории мировой, что обусловлено ее высоким уровнем и яркими именами создателей художественных произведений и исследований о великом русском поэте. Автор предпринимает попытку обобщения вклада казахстанских пушкинистов Н. Раевского, Г. Бельгера, С. Абдрахманова, О. Видовой, К. Гайворонского, К. Кешина, Н. Щербанова, Е. Гуслярова и других в мировую Пушкиниану. Год Пушкина в Казахстане, 200-летие и 210-летие со дня рождения поэта вновь вызвали интерес к его творчеству и жизненному пути, к тайне гибели и истории дуэли. Большая часть книги в виде статей была опубликована в научных изданиях Казахстана (Алматы, Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск), России (Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Омск), Румынии (Яссы). 

  Вторая часть книги знакомит с Международными научными конференциями, посвященными творчеству А.С.Пушкина и казахстанско-российскому культурному сотрудничеству, которые были проведены в ведущих вузах Казахстана и в Институте литературы и искусства имени М.О.Ауэзова МОН РК за последние десять лет. 

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам-гуманитариям и широкому кругу читателей.

   

   

   

   

  Пушкин мұрасының Қазақстан әдебиеттануы ғылымында зерттелуі Библиографиялық көрсеткіш.

  Исследование наследия Пушкина в  литературоведении Казахстана Библиографический указатель ұраст. А.Т. Калиаскарова. 

   

  Алматы. Тау-Самал,2009. - 224 б.

   

   

   

  Бұл библиографиялык көрсеткіште Қазакстан әдебиеттануы ғылымындағы Пушкин мұрасын зерттеуге арналған мақалалар мен ғыльми еңбектер жинақталып кұрастырылған. Библиографиялық көрсеткіш орыстың ұлы акыны А.С. Пушкин туралы мәлімет іздеуші оқырман қауым мен әдебиетшілерге, іденушілерге, студенттер мен оқытушыларға арналады.

  В библиографическом указателе собраны научные статьи, также труды по исследованию наследия А.С. Пушкина в литературоведении Казахстана. Указатель предиазначен соискателям, студентам и преподавателям, литературоведам, также широкому кругу читателей.

   

   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ РОМАНЫ: 

  өткені мен бүгіні

   

   

   

   

  Алматы: «Алматы баспа үйі», 2009. – 644 бет.

   

   

   

   

   

   

  Қазақ романының тарихы мен дәстүрін зерттеуге арналған бұл еңбекте ХХ ғасырдың оныншы жылдарынан шыға бастаған романның алғашқы үлгілерінен бастап, бүгінге дейінгі өткен жолы, қалыптасуы мен дамуы, көркемдік жүйесі сөз болады. Тарихи, әлеуметтік философиялық, психологиялық, мемуарлық, сатиралық, фантастикалық, роман-эссе түрлері қазіргі қазақ жазушыларының романдары негізінде талданады. 

  Қазақ романының мазмұн мен түр жағынан баюын көрсететін кітап әдебиеттанушы және қоғамтанушы ғалымдарға, ізденушілер мен жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған.

   

   

   

   

   

  КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА

   

  Лучшие творения казахской ли­тературы 

   

   

  Алматы: Лингвострановедческий инновационный центр «КИЕ», 2009. - 392 стр.

   

   

   

   

   

   

   

  В книге представлены известные казахские произведения, различные по тематике и жанрам, за исключением лирики, басен, толгау и баллад. Описан сюжет произведений, дана его общая характеристика. В отдель­ных статьях системно излагаются основные моменты концептуальной сущности и событийного содержания наиболее известных творений ка­захской литературы, преимущественная часть которых не переведена на казахский язык. Книга предназначена для студентов-бакалавров, маги­странтов, преподавателей, специалистов-переводчиков, литературоведов, а также широкому кругу читателей.


   

   

   

   

   

  100 ШЕДЕВРОВ  ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА.

  Живопись. Скульптура. Графика.

  Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009.  264 с.

   

   

   

   

   

   

   

  В книгу вошли высочайшие образцы живописи, скульптуры и графики, наглядно выявляющие основные вехи развития художественной школы Казахстана ХХ века.

  Каждое произведение сопровождается искусствоведческой аннотацией, в которой наряду с исследованием формального языка раскрываются богатые исторические и духовные контексты, приближая зрителя к глубокому и прочувствованному пониманию художественного памятника. 

  Данное издание будет интересно широкому кругу читателей, интересующихся художественным наследием Казахстана.

   

   

   

   

   

  МАСТЕРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

  ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

  4-выпуск  

                           Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. 

                                             200 с., c иллюстр.

   

   

   

   

   

   

  Сборник научных статей является четвертым выпуском традиционной серии академических изданий «Мастера изобразительного искусства Казахстана», посвященных творчеству мастеров различных поколений и стилистических направлений. Анализ произведений ведущих живописцев, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана сопряжен с исследованием широкого спектра историко-художественных проблем, связанных с развитием казахского изобразительного искусства с середины ХХ века по настоящее время.

   

   

   

   

   

  Тойшанұлы А.

    

  ТҮРІК – МОҢҒОЛ МИФОЛОГИЯСЫ

   

   

   

  Алматы: "Баспалар Үйі", 2009.-192 б.

   

   

   

   

   

   

  Еңбекте қазак пен моңғол материалы негізге алына отырып, түрік-моңғол халық- тарының мифологияеыозаразріәлемдікүлгілерменкешендісалыстырылғансоныңнәтижесіндекошпелілердіңежелгідүниетанымыныңбастаукөздерінебарлаужасалыпнақтыракайтқандаэтиологиялыккосмогониялықмифтердегіүндестіктерменерекшеліктертарихи-стадиялықкезеңдершынайыайкындалғанМифтердің жанрішілік түрлері, шығу тегі, кейіпкерлердің калыптасу эволюңиясы фольклорлық заңдылықтар мен құбылыстар аясында жүйелі тексерілген. Еуразия кеңістігінде ежелден қанаттас, санаттас өмір сүрген - алтай, телеуіт, тува, хакас, шор, саха, бурят, кырғыз, татар, өзбек, түрікмен, түрік сияқты бауырлас халықтардың мүралары дәйекті байыпталып, олардың мифологиясы элемдік діндерге дейін ортак болған деген түйін жасалған. Сонымен бірге қазақтың дәстүрлі баспанасы - киелі киіз үй рухани мүра түрғысынан зерттеліп, оның мифологиялыктолымды бейнесі жаңғыртылған.

  Ғылыми еңбек фольклортанушыларға, этнографтар мен мэдениеттанушыларға, магистранттар мен студенттерге, халық қазынасымен сусындайтын қалың елге арналған.

   


  «ҚАМБАРБАТЫР»

  ЖЫРЫ

  ЖӘНЕ ОНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ
   Алматы - 2009. 131 б.  Бұл монографияда “Қамбар батыр” жыры өз бойында көне сюжеттерді сақтай отырып, ел қауіпсіздігі маңызды болған тарихи кезеңде қайта жырланған эпикалық туынды екендігі дәлелденеді. Жырдағы кейіпкерлер жүйесі әрбір нұсқа мен оның варианттары негізінде салыстырыла қарастырылады. Жырдың түрлі кезеңдердегі басылымдары мен қолжазба күйінде жеткен нұсқалары, аудармалары текстологиялық тұрғыдан талданады.

  Кітап фольклортанушы мамандарға, студенттер мен аспиранттарға және жалпы оқырман қауымға арналған.  

   

   

   

   

   

  ФОЛЬКЛОР  МӘТІНТАНУЫ: 

  өткені мен бүгіні

   

   

  Алматы: «КИЕ», 2009.  288 бет.

   

  Монографиялық еңбекте фольклор мәтінтануының теориялық мәселелері алғаш рет зерттеу нысанына алынып, бүгінгі ғылымның талаптарына сай қарастырылды. Ұжымдық еңбекте фольклор мәтінтануының ғылыми-теориялық проблематикасы нақтыланып, өткені мен бүгіні, жетістіктері мен кемшіліктері тексеріліп қортындыланды. Сондай-ақ фольклор жарияланымдарының тарихы үш кезеңге бөлініп, сипатталды және жекеленген фольклор басылымдарына мәтінтанулық талдаулар жүргізілді.

  Басылым филологтарға, кітап дайындаушы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы оқырман қауымға арналған.

   


   

   

   

  ӘлмұхановаР.

  ҚАЗАҚФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ АНТИКАЛЫҚСАРЫНДАР  

   

   

  Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. - 320 бет.

   

   

   

   

  Монография қазақ фольклорында архаикалық аталып келген тарихи жыл санауға дейінгі орын алған антикалық сарындарды тарихи-типологиялық, тарихи-мәдени байланыстар тұрғысынан зерттеуге арналған. Қарастырылған фольклорлық сюжеттер мен сарындар, образдар, жанрлар антикалық грек мифімен типологиялық талдауға алынған. Қазақ және антикалық грекфольклорындағы сарындар мен образдардың ортақтығын аныктай отырып,қазақ фольклорынын архаикалық сипатты сактағаны дәлелденген.

  Кітап қазақ тарихы мен мәдениеті, фольклорын зерттеуші мамандарға. сондай-ақ жоғары оқу орындарының студенттеріне ғылыми еңбек ретінде қажет әрі халық мұрасын бағалай білетін көпшілік қауымныңда кызығушылығын тудырады.

   

   

   

   

  ҚасқабасовС.А

  ЕЛЗЕРДЕ: 

  Әр жылғы зерттеулер

   

   

  Алматы: «Жібек жолы» 2008.  504 б.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кітаптабелгіліфолькортанушы-ғалымҚРМемлекеттіксыйлығыныңлауреатыҚРҰҒАакадемигіфилологияғылымдарыныңдокторыпрофессорСейітАсқарұлыҚасқабасовтыңқазақфольклорыменәдебиетмәселелерітуралыәржылдарыжазылғанеңтаңдаулызерттеулерітоптастырылғанОларфольклордызерттеуменшұғылданатынмамандартарапынанүлкенсұраныскаиеболғандықтанжәнеказіргітаңдақолғаоңайтүсеқоймайтындықтанбіркітаптүріндежарияланыпотыр.

  Зерттеулерменмақалаларжарыкқашыкқанмезгілінеқарайорналастырылғанжәнеоқуғаыңғайлыболуүшінқазақтіліменорыстіліндежазылғандарыжеке-жекеберілген.

  Кітапүлттықфольклорымыздыжинапзерделепжүргеноқымыстыларғасондай-ақхалқымыздыңруханимәдениетінсүйетіноныңтарихынбілгісікелетінқауымғаарналады.

   

   

   

   

   

   

  Әлібекұлы А. 

   

   

  МӘМЛҮКТЕР БИЛІГІ КЕЗІНДЕГІ

  ТҮРКІ-ҚЫПШАҚ ӘДЕБИЕТІ

   

   

  Алматы: «Арда» 2008. 176 бет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл еңбекте Мысыр жерінде жазылған түркі-қыпшақ әдебиеті жан-жақты қарастырылады. Түркі халықтарының әдебиетінде ерекше орны бар «Оғызнама», «Құтадғу білік» дастандарының және Сыр бойынан басталған сопылық сарынның мәмлүктер кезіндегі қыпшақ әдебиетіне әсері зертеледі. Мысырдағы түркі әдебиетіне араб-парсы поэзиясынан енген арузөлшеміндегі мәснауи, ғазал, қасыда сынды жанрларының көрінісі сипатталып, дәстүрлі түркі өлшемінің ерекшеліктері мен ұқсастықтары талданады.

  Монографияда автор мәмлүктер билігі кезінде қыпшақ тілінде жыр жазған ақындар жайында тың деректер келтіріп, олардың шығармаларының жалпы түркі жұртымен қоса қазақ әдебиетіне де ортақ екендігін дәлелдеген.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдарға, студенттерге және жалпы оқырман қауымға арналған.    

   

   

      

   

  Елеукенова Г.Ш.

   

   

   

  КАЗАХСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РАССКАЗ:

  Филологический анализ текста.

   

   

  Алматы, 2008. - 432 с.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Настоящее исследование посвящено поэтике казахского рассказа. В нем предложены методы анализа текстов малой художественной прозы, которые могут быть использованы при рассмотрении произведений других жанров. Особое внимание уделяется повествовательной структуре жанра, его пространственно-временной и лексико-семантической организации, также стилевому много образию национального рассказа на широком историческом фоне (со второй половины XIX в. до начала XXI в.). В этом аспекте рассматриваются как художественные тексты малой прозы, так и тексты стихотвориых и фольклорных произведений, при объединяющей роли образной природы искусства слова. Результаты исследования могут быть полезны при изучении курсов «Теоретический анализ художественного текста», «История казахской литературы», «Стилистика».

  Для студентов и преподавателей филологических факультетов ВУЗов.

   

   

   


   

   

   

   

   

  МИРОВОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МИРОВОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. Учебное пособие: 

  Алматы: "ҚазАкпарат". 2007. Т. 1 —  272 с.

  Данная книга - является первым изданием в отечественном литера­туроведении, дающим теоретическое и прикладное представление о ве­дущих проблемах науки о литературе. Хрестоматия состоит из ключевых фрагментов исследований известных представителей мировой литерату­роведческой мысли. Основные проблемы системного изучения литерату­ры охватывают важнейшие вопросы теоретического литературоведения генезис и эволюцию как самой литературы, так и важнейших ее кате­горий: автора и героя, художественного образа и слова, сюжета и ком­позиции, жанра и стиля и др. Тексты расположены в хронологической последовательности, с охватом всех стадий развития искусства слова и на широком сопоставительно-сравнительном материале литературоведчес­кого, философского и обшеэстетически культурологического плана.

  Хрестоматия адресована филологам, историкам, культурологам, пре­подавателям, студентам и широкому кругу читателей.

  МИРОВОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ: Учебное пособие. 

   Алматы: КазАкпарат. 2008. Т. 2. — 316 с.

  I5ВN 978-601-03-0024-8

  Предлагаемый труд является первым изданием в казахстанском ли­тературоведении, дающим целостное представление об основных про­блемах теории и истории литературы. Это хрестоматия, состоящая из ключевых фрагментов исследований известных представителей мировой литературоведческой мысли как Запада, так и Востока. В аспекте систем­ного изучения здесь охвачены важнейшие вопросы теоретического лите­ратуроведения - генезис и эволюция литературы в целом и важнейших ее категорий: автора и героя, художественного образа, сюжета и композиции, жанра и стиля и др. Тексты расположены в тематической последователь­ности. с учетом основных стадий развития искусства слова и широкого сопоставительного контекста - литературоведческого, философского, культурологического и др.

  Хрестоматия адресована филологам, культурологам, преподавателям и студентам, а также всем читателям, интересующимся проблемами лите­ратуры и литературоведческого анализа, культуры и искусства.

  МИРОВОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ: 

   Алматы: КазАкпарат. 2009. Т. 3 — 271 стр.

  І5ВК 9965-654-97-2

  Заключительный том хрестоматии «Мировое литературоведение» из серии «Культурное наследие» включает в себя труды по теории литературы и культуры выдающихся исследователей-гуманитариев второй половины XX века - периода деконструктивизма, отступления от позитивистских задач в науке и напряженного обсуждения общих эпистемологических проблем искусства с герменевтических позиций.

  В книге представлен ряд литературоведческих концепций, тесно связанных с различными философскими дискурсами эпохи постструкгурализма: семиотики, феноменологии, герменевтики, нарратологни, феминистской критики, психо­анализа, рецептивной эстетики и др., объединяемых в понятие так называемой «филологической философии» - доминирующей эпистемы рубежа ХХ-ХХІ вв, ставшей ответом на глобализм постиндустриального общества, культурный космополитизм, новые постмодернистские художественные практики, радикальные исторические перемены в XX веке и новую политическую идентичность

  Расположение материала в данном томе отображает процесс «сращения» филологии и современных философских дискурсов на самых разных уровнях и этапах: от художественного образа, литературного жанра и художественного ме­тода, до концептуального фонда современной теории литературы и синтетичности представленных научных методологий в целом.

  Хрестоматия адресована филологам, культурологам, студентам и преподава­телям гуманитарных специальностей, а также всем читателям, интересующимся проблемами литературы, современного литературоведения, культуры, искусства и философии.

   

   

   

   

   

   

  МИРОВАЯ  ФОЛЬКЛОРИСТИКА

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мировая фольклористика. Т. 1.

  Алматы: Издательский дом «Таймас» 2007. - 312 с. - (Мировая фольклористика)

  В первый том сборника "Мировая фольклористика" включены работы наиболее известных ученых Америки, Европы и Азии, которые по разрабатываемым проблемам интересны для фольклористов республики.

  Предназначена для тех, кто изучает фольклор и этнографию, а также духовную культуру в широком плане.

   Мировая фольклористика.  Т. 2.

  Алматы: Издательский дом «Таймас» 2008. - 376 с. 

  Во второй том сборника "Мировая фольклористика" включены работы наиболее известных ученых Франции, Голландии, Канады, Финляндии, Румынии, Венгрии и Монголии, которые по разрабатываемым проблемам интересны для фольклористов республики.

  Предназначена для тех, кто изучает фольклор и этнографию, а также духовную культуру в широком плане.

   Мировая фольклористика Т. 3

   Алматы: Издательский дом «Таймас», 2008. - 388 с. 

  В третий том сборника "Мировая фольклористка" включены работы выдающихся ученых Америки, Европы и Азии, получившие всеобщее признание во всемирной фольклористике, литературоведении и этнологии.

  Книга предназначена для тех, кто изучает фольклор и этнографию, а также историю развития духовной культуры в широком типологическом плане.

   

   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ ӨНЕРІНІҢ ТАРИХЫ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Қазақ өнерінің тарихы. — 3 томдық. (Ежелгі дәуір, I том)  

  Алматы, "Өнер", 2007. 352 б.

  "Қазақ өнерінің тарихы" атты еңбектің бірінші томында ежелгі замандағы бейнелеу, театр, музыка өнерлері сипаттальп, сол дәуірдегі Қазақстан мәдениетінің дамуы зерттеледі.

  Қазақстанның аса бай көркем мұрасын жан-жақты талдап, талқылап көрсеткен бүл зерттеу жұмысы өнертанушыларға, мәдениет- танушыларға, көркемөнер оку орындарының окушылары мен қызығушылық танытқан жалпы жүртшылықкз арналған.

   Қазақ өнерінің тарихы. — 3 томдық. (Орта ғасырлар дәуірі. II том)

  Алматы, "Өнер", 2007. 392 б.

  Бұл томда бейнелеу, театр, музыка өнерлерінің орта ғасырлардағы қалыптасуы мен болмысы туралы баяндалады. Қазақстанның өнертану саласындағы белгілі ғалымдары кескіндеме, мүсін өнері, графика, халықтың қолданбалы өнері мен сәулет өнерінің аталған дәуірдегі түрлері мен даму жолдарын зерттеген. Бұл басылымда музыка өнерінің халыкгың рухани өміріндегі орны анықғалған. Бақсы өнері, тарихи әндер, көне археологиялық ескерткіштерде бейнеленген музыкалық аспаптар, сондай- ақ ескі халық күйлері, Шығыс ойшылдарының философиялық-эстетикалық көзқарастары, тағы баска мәселелер тарихи-теориялық тұрғыдан қарастырылған. Сонымен қатар, халық өнеріндегі театрлық элементтер де талданған.

  Бұл еңбек өнертанушыларға, мәдениеттанушыларга, музыкатанушыларға, көркемөнер оку орындарьшың окушьшары мен ұлт мәдениетінің тарихына қызығатьш жалпы оқырманға арналган.

  Қазақ өнерінің тарихы. 3 томдық (XX ғасырдың екінші жартысы, III том). 

   Алматы: "Өнер", 2009. — 480 бет.

  "Казақ өнерінің тарихы" атғы үшінші томның екінші кітабында XX ғасырдың екінші жартысындағы халқымыздың көп салалы кәсіби: бейнелеу, музыка, театр, би, кино өнерлерінің дамуы сөз болады. Казақстанның өнертану саласындағы белгілі ғалымдар ұлттық өнердің өзіндік ерекшелігі мен кәсіби тұрғыда өркендеу жолдарын зерттеген. Бұл басылымда Қазақстанның музыка өнері негізінде әншілік, күйшілік өнер, симфониялык музыканың дамуы, кәсіби кескіндеменің, графика мен сәулет өнерінің, ұлттык театр, кино, би өнерлерінің кәсіби даму жолдары карастырылып, рухани- эстетикалық көзқарастары теориялык тұрғыдан сараланған.

  Бұл еңбек өнертанушыларға, мәдениеттанушыларға, музыкатанушыларға, өнер оку орындарының студенттері мен ұлттық мәдениетінің тарихына қызығатын жалпы жұртшылықка арналған.

   

   

   

   

   

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

   

   

  Алматы: ИД «Жибек жолы».  2008.  464 с

   

   

   

   

   

   

   

  Книга «Международные связи казахской литературы в период независимости»раскрывают международный характер взаимосвязей казахской литературы со странами дальнего и ближнего зарубежья. Разделы коллективной монографии  «Международные связи казахской литературы в период независимости» носят обобщенно-теоретический и историографический характер или обращены к конкретному материалу и посвящены рассмотрению произведений в сопоставительном плане. Разделы доктора филологических наук, профессора Ш.Р. Елеукенова посвящены восприятию творчества М. Ауэзова и А. Нурпеисова в литературоведении и критике России и стран СНГ. Раздел доктора филологических наук, профессора Б.Б. Мамраева и кандидата филологических наук, доцента С.В. Ананьевой обобщает казахско-российские литературные связи. Кандидат филологических наук А.К. Машакова пишет о роли ЮНЕСКО в популяризации казахской литературы, о классиках казахской литературы в исследованиях литературоведов зарубежного Востока и отзывах зарубежных критиков о творчестве А. Нурпеисова. Кандидат филологических наук А.Е. Ментебаева представила главу о сравнительном литературоведении в Казахстане. Кандидат филологических наук, доцент А.К. Тусупова – о художественных переводах Б. Канапьянова, Б. Кенжеева и А. Кодара. Главы С.В. Ананьевой  строились в следующей композиции: отражение казахстанской тематики в изданиях Украины и Беларуси; отражение славянских тематик в казахской литературе; научные контакты между нашими странами.  В статьях коллективной монографии прослежено реальное взаимодействие казахской, русской, украинской и белорусской литератур, их конкретные связи последнего десятилетия ХХ века и начала ХХI века.

   

   

   

   

   

   

  ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

   

   

   

  Алматы, 2008. -214 с.

   

   

   

   

   

   

  В коллективной монографии «Литературно-художественный диалог», подготовленной ведущими научными сотрудниками Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова Комитета науки МОН РК и Института мировой литературы им. А.М.Горького PAH, исследуются наиболее важные процессы и литературные течения Казахстана и России. Авторы предпринимают попытку в новых исторических условиях оценить перспективное и прогрессивное в казахско-европейских и казахско-русских литературных отношениях, рассматривая проблемы перевода произведений Шиллера, А.С.Пушкина и У.Фолкнера на казахский язык и восприятие художественного наследия Абая и М.Ауэзова за рубежом. Современный литературный процесс Казахстана и России проанализирован как часть мирового литературного процесса в контексте диалога культур.

  Книга предназначена для филологов-литературоведов, специалистов гуманитарных наук и широкого круга читателей.

   

   

   

   

    Орда Г.

  КӨРКЕМ ОЙДЫҢ КҰДІРЕТІ

  Зерттеулер мен мақалалар.

   

   

   Алматы: «Кие», 2007. – 304 бет.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кітап қазіргі қазақ әдебиетінің әр түрлі мәселелеріне арналған. Кітап төрт бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімде қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдері Ғали Орманов, Дихан Әбілев, Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев  сынды ақын-жазушылардың және бүгінгі қазақ әдебиеттану ғылымының ардагерлері Серік Қирабаев, Мүсілім Базарбаев, Әбділхамит Нарымбетовтердің шығармашылық портреттері жасалған. Екінші бөлімге қазақ әңгімесі туралы ғылыми мақалалары енгізілген. Үшінші бөлімде соңғы жылдары жарық көрген кітаптар туралы рецензиялар топтастырылған. Төртінші бөлімде бүгінгі ұрпаққа үлгі болар аға буын өкілдері туралы лебіздер берілген.

  Жинақ қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне, филология факультетінің студенттеріне, жоғары класс оқушыларына, сондай-ақ әдебиет сүйер көпшілік қауымға арналған.

   

   

   

   

  ОЧЕРКИ ПО МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  РУБЕЖА XX - XXI СТОЛЕТИЙ

   

   

  Алматы, 2006, 376 с.

   

   

   

   

   

   

    В коллективной монографии "Очерки по мировой литературе рубежа XX - XXI столетий" предпринята попытка определить состояние и основные тенденции развития мирового литературного процесса. В ней представлено жанровое и тематическое многообразие французской, английской, немецкой, итальянской, чешской, греческой, латиноамериканской, турецкой, арабской, индийской, японской и русской литератур и показаны их типологические особенности. В книге впервые печатаются материалы иностранных ученых (Чехия, Турция, Индия).

  Книга предназначена для филологов-литературоведов, специалистов гуманитарных наук и широкого круга читателей.

   

   

   

   

  Ананьева С.В.

  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ИМЕНИ М.О. АУЭЗОВА

   

   

  Алматы, 2006, 186с.

   

   

   

   

   

   

  Издание отражает разносторонние научные и творческие контакты ведущих сотрудников Института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова МОН РК с известными учеными- литературоведами, писателями, литературными критиками и деятелями искусства Франции, России, США, Италии, Турции, Испании, Германии, Венгрии, Кореи, Индии, Китая, Египта, Узбекистана, Украины, Башкортостана, Литвы, Кыргызстана в начале третьего тысячелетия. Книга состоит из двух разделов: «Встречи в Институте литературы и искусства им.М.О.Ауэзова» и «Совместные конференции и издания» и охватывает период с 2002 по 2006 г.г.

   

   

   

   

   

   

  ПУШКИН – АБАЙ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

  Халықаралық ғылыми конференцияның материалдары.

  ПУШКИН – АБАЙ И КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

  Материалы Международной научной конференции

   

  Алматы: Unique Service, 2006. - 592 бет.

   

   

   

   

  Қазакстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты мен Ресей ғылым академиясының А.М.Горький атындагы Әлем әдебиеті институты бірлесіп 2006 жылдың 27 қыркүйегінде өткен халықаралык ғылыми конференция материалдары енді. Мұнда Қазақстан мен Ресейдің, Өзбекстанның жетекші ғалымдарының Қазақстан мен Ресейдің ұлы акындары, әлемдік әдеби процестің ренессанстық тұлғалары Абай мен Пушкиннің шығармашылығы, көркем аударма, стиль мәселелері, әдеби байланыстар мен өнер тақырыбына арналған баяндамалары жарияланып отыр.

  В сборник вошли материалы Международной научной конференции, проведенной 27 сентября 2006 года Институтом литературы и искусства им. М.О.Ауэзова МОН РК совместно с Институтом мировой литературы им. А.М.Горького PAH. В нем публикуются доклады ведущих ученых Казахстана, России, Узбекистана, посвященные анализу творчества великих поэтов Казахстана и России, Ренессансных фигур мирового литературного процесса Абая и Пушкина, проблемам художественного перевода, вопросам стиля, взаимосвязям литератур и искусств.

  Адам жөне табиғат. Қазақ әдебиетінің антологиясы / Құрастырушылар: А.Т.Қалиасқарова, Е.Сұлтан. – Алматы: Service Press, 2017. – 360 б.

  «Адам және табиғат» деп аталатын қазақ әдебиетінің антологиясына XIX ғасыр мен XX ғасырдың бірінші жартысы аралығындағы қазақ ақындары мен жазушыларының туған жер мен табиғатты жырлайтын, экологиялық апатты ескертетін, адамның ішкі жан дүниесіне үңілетін, кейіпкерлердің ішкі тазаруын көрсететін шығармалары енді. Қазақ авторларының поэтикалық және прозалық мүралары үш тілде – қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде берілген.

  Человек и природа. Антология казахской литературы / Составители: А.Т.Калиаскарова, Е.Султан. – Алматы: Service Press, 2017. – 360 с.

  В Антологию казахской литературы «Человек и природа» включены произведения казахских писателей и иозтов XIX – первой иоловины XX веков, в которых они воспевают родную землю и природу, предостерегают от экологической катастрофы, обращаются к внутреннему миру человека, показывая внутреннее очищение героев. Поэтическое и нрозаическое наследие казахских авторов представлено на трех языках – казахском, русском, английском.

  Search