• (727) 272 74 11
 • info@litart.kz

  Книги

   

   

   

   

   

  100 ШЕДЕВРОВ  ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА.

  Живопись. Скульптура. Графика.

  Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009.  264 с.

   

   

   

   

   

   

   

  В книгу вошли высочайшие образцы живописи, скульптуры и графики, наглядно выявляющие основные вехи развития художественной школы Казахстана ХХ века.

  Каждое произведение сопровождается искусствоведческой аннотацией, в которой наряду с исследованием формального языка раскрываются богатые исторические и духовные контексты, приближая зрителя к глубокому и прочувствованному пониманию художественного памятника. 

  Данное издание будет интересно широкому кругу читателей, интересующихся художественным наследием Казахстана.

   

   

   

   

   

  МАСТЕРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

  ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

  4-выпуск  

                           Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. 

                                             200 с., c иллюстр.

   

   

   

   

   

   

  Сборник научных статей является четвертым выпуском традиционной серии академических изданий «Мастера изобразительного искусства Казахстана», посвященных творчеству мастеров различных поколений и стилистических направлений. Анализ произведений ведущих живописцев, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства Казахстана сопряжен с исследованием широкого спектра историко-художественных проблем, связанных с развитием казахского изобразительного искусства с середины ХХ века по настоящее время.

   

   

   

   

   

  Тойшанұлы А.

    

  ТҮРІК – МОҢҒОЛ МИФОЛОГИЯСЫ

   

   

   

  Алматы: "Баспалар Үйі", 2009.-192 б.

   

   

   

   

   

   

  Еңбекте қазак пен моңғол материалы негізге алына отырып, түрік-моңғол халық- тарының мифологияеыозаразріәлемдікүлгілерменкешендісалыстырылғансоныңнәтижесіндекошпелілердіңежелгідүниетанымыныңбастаукөздерінебарлаужасалыпнақтыракайтқандаэтиологиялыккосмогониялықмифтердегіүндестіктерменерекшеліктертарихи-стадиялықкезеңдершынайыайкындалғанМифтердің жанрішілік түрлері, шығу тегі, кейіпкерлердің калыптасу эволюңиясы фольклорлық заңдылықтар мен құбылыстар аясында жүйелі тексерілген. Еуразия кеңістігінде ежелден қанаттас, санаттас өмір сүрген - алтай, телеуіт, тува, хакас, шор, саха, бурят, кырғыз, татар, өзбек, түрікмен, түрік сияқты бауырлас халықтардың мүралары дәйекті байыпталып, олардың мифологиясы элемдік діндерге дейін ортак болған деген түйін жасалған. Сонымен бірге қазақтың дәстүрлі баспанасы - киелі киіз үй рухани мүра түрғысынан зерттеліп, оның мифологиялыктолымды бейнесі жаңғыртылған.

  Ғылыми еңбек фольклортанушыларға, этнографтар мен мэдениеттанушыларға, магистранттар мен студенттерге, халық қазынасымен сусындайтын қалың елге арналған.

   


  «ҚАМБАРБАТЫР»

  ЖЫРЫ

  ЖӘНЕ ОНЫҢ ТЕКСТОЛОГИЯСЫ
   Алматы - 2009. 131 б.  Бұл монографияда “Қамбар батыр” жыры өз бойында көне сюжеттерді сақтай отырып, ел қауіпсіздігі маңызды болған тарихи кезеңде қайта жырланған эпикалық туынды екендігі дәлелденеді. Жырдағы кейіпкерлер жүйесі әрбір нұсқа мен оның варианттары негізінде салыстырыла қарастырылады. Жырдың түрлі кезеңдердегі басылымдары мен қолжазба күйінде жеткен нұсқалары, аудармалары текстологиялық тұрғыдан талданады.

  Кітап фольклортанушы мамандарға, студенттер мен аспиранттарға және жалпы оқырман қауымға арналған.  

   

   

   

   

   

  ФОЛЬКЛОР  МӘТІНТАНУЫ: 

  өткені мен бүгіні

   

   

  Алматы: «КИЕ», 2009.  288 бет.

   

  Монографиялық еңбекте фольклор мәтінтануының теориялық мәселелері алғаш рет зерттеу нысанына алынып, бүгінгі ғылымның талаптарына сай қарастырылды. Ұжымдық еңбекте фольклор мәтінтануының ғылыми-теориялық проблематикасы нақтыланып, өткені мен бүгіні, жетістіктері мен кемшіліктері тексеріліп қортындыланды. Сондай-ақ фольклор жарияланымдарының тарихы үш кезеңге бөлініп, сипатталды және жекеленген фольклор басылымдарына мәтінтанулық талдаулар жүргізілді.

  Басылым филологтарға, кітап дайындаушы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттеріне, жалпы оқырман қауымға арналған.

   


   

   

   

  ӘлмұхановаР.

  ҚАЗАҚФОЛЬКЛОРЫНДАҒЫ АНТИКАЛЫҚСАРЫНДАР  

   

   

  Алматы: «Арыс» баспасы, 2009. - 320 бет.

   

   

   

   

  Монография қазақ фольклорында архаикалық аталып келген тарихи жыл санауға дейінгі орын алған антикалық сарындарды тарихи-типологиялық, тарихи-мәдени байланыстар тұрғысынан зерттеуге арналған. Қарастырылған фольклорлық сюжеттер мен сарындар, образдар, жанрлар антикалық грек мифімен типологиялық талдауға алынған. Қазақ және антикалық грекфольклорындағы сарындар мен образдардың ортақтығын аныктай отырып,қазақ фольклорынын архаикалық сипатты сактағаны дәлелденген.

  Кітап қазақ тарихы мен мәдениеті, фольклорын зерттеуші мамандарға. сондай-ақ жоғары оқу орындарының студенттеріне ғылыми еңбек ретінде қажет әрі халық мұрасын бағалай білетін көпшілік қауымныңда кызығушылығын тудырады.

   

   

   

   

  ҚасқабасовС.А

  ЕЛЗЕРДЕ: 

  Әр жылғы зерттеулер

   

   

  Алматы: «Жібек жолы» 2008.  504 б.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кітаптабелгіліфолькортанушы-ғалымҚРМемлекеттіксыйлығыныңлауреатыҚРҰҒАакадемигіфилологияғылымдарыныңдокторыпрофессорСейітАсқарұлыҚасқабасовтыңқазақфольклорыменәдебиетмәселелерітуралыәржылдарыжазылғанеңтаңдаулызерттеулерітоптастырылғанОларфольклордызерттеуменшұғылданатынмамандартарапынанүлкенсұраныскаиеболғандықтанжәнеказіргітаңдақолғаоңайтүсеқоймайтындықтанбіркітаптүріндежарияланыпотыр.

  Зерттеулерменмақалаларжарыкқашыкқанмезгілінеқарайорналастырылғанжәнеоқуғаыңғайлыболуүшінқазақтіліменорыстіліндежазылғандарыжеке-жекеберілген.

  Кітапүлттықфольклорымыздыжинапзерделепжүргеноқымыстыларғасондай-ақхалқымыздыңруханимәдениетінсүйетіноныңтарихынбілгісікелетінқауымғаарналады.

   

   

   

   

   

   

  Әлібекұлы А. 

   

   

  МӘМЛҮКТЕР БИЛІГІ КЕЗІНДЕГІ

  ТҮРКІ-ҚЫПШАҚ ӘДЕБИЕТІ

   

   

  Алматы: «Арда» 2008. 176 бет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бұл еңбекте Мысыр жерінде жазылған түркі-қыпшақ әдебиеті жан-жақты қарастырылады. Түркі халықтарының әдебиетінде ерекше орны бар «Оғызнама», «Құтадғу білік» дастандарының және Сыр бойынан басталған сопылық сарынның мәмлүктер кезіндегі қыпшақ әдебиетіне әсері зертеледі. Мысырдағы түркі әдебиетіне араб-парсы поэзиясынан енген арузөлшеміндегі мәснауи, ғазал, қасыда сынды жанрларының көрінісі сипатталып, дәстүрлі түркі өлшемінің ерекшеліктері мен ұқсастықтары талданады.

  Монографияда автор мәмлүктер билігі кезінде қыпшақ тілінде жыр жазған ақындар жайында тың деректер келтіріп, олардың шығармаларының жалпы түркі жұртымен қоса қазақ әдебиетіне де ортақ екендігін дәлелдеген.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдарға, студенттерге және жалпы оқырман қауымға арналған.    

   

   

      

   

  Елеукенова Г.Ш.

   

   

   

  КАЗАХСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РАССКАЗ:

  Филологический анализ текста.

   

   

  Алматы, 2008. - 432 с.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Настоящее исследование посвящено поэтике казахского рассказа. В нем предложены методы анализа текстов малой художественной прозы, которые могут быть использованы при рассмотрении произведений других жанров. Особое внимание уделяется повествовательной структуре жанра, его пространственно-временной и лексико-семантической организации, также стилевому много образию национального рассказа на широком историческом фоне (со второй половины XIX в. до начала XXI в.). В этом аспекте рассматриваются как художественные тексты малой прозы, так и тексты стихотвориых и фольклорных произведений, при объединяющей роли образной природы искусства слова. Результаты исследования могут быть полезны при изучении курсов «Теоретический анализ художественного текста», «История казахской литературы», «Стилистика».

  Для студентов и преподавателей филологических факультетов ВУЗов.

   

   

   

  Search