• (727) 272 74 11
 • info@litart.kz

  Книги

   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ АҚЫНЫ ИБРАҺИМ       ҚҰНАНБАЙ ҰҒЫЛЫНЫҢ ӨЛЕҢІ

   

   

  Бастырған: Кәкітай, Туғраұл Құнанбай ұғландары.

  2-басылым

   

   

   

   

   

   

  Абайдың 1909 жылы Санкт-Петербургтағы Бораганский баспаханасынан жарыққа шыққан өлеңдер жинағы факсимилиесі мен қазіргі транскрипциясы бойынша әзірленіп, оқырмандарға ұсынылып отыр. Жинақ ­ – осы еңбектің екінші басылымы.

  Кітап әдебиеттанушы, тілтанушы ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

   

   

   

  АБАЙ МҰРАСЫ – ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАЗЫНАСЫ: 

  Республикалық ғылыми-теориялық      конференцияның материалдары. 

   

  Алматы, 2009.

   

   

   

   

   

  Жинаққа Абайдың «Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбай ұғылының өлеңі» атты тұңғыш кітабының (Санкт-Петербург, 1909) алғаш рет жарық көргеніне 100 жыл толуына байланысты 2009 жылдың 2 маусымында М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ұйымдастырған «Абай мұрасы – қазақтың ұлттық қазынасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары енгізілді. 

   

   

   

   

  АБАЙ ДӘСТҮРІ 

  ЖӘНЕ 

  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

  Ұжымдық монография

   

   

  Алматы:  2009.

   

   

   

   

  Жинақта 1990-2005 жылдардағы қазақ әдебиетінің көркемдік даму заңдылықтары, Абай дәстүрі және тәуелсіздік кезең әдебиетінің әдеби-тарихи үдерістегі орны, көркем шығармалардағы ұлттық идеяның көрінісі Абайдың елдік дүниетанымының көркемдік-эстетикалық  ұстанымдары тұрғысынан қарастырылды. 

  Монографияда халықтың өткен тарихына және қазіргі өміріне арналған шығармаларды іріктеп алғанда ұлы ұстаздың елдік, бірлік, еркін азаттық ұстанымдарымен үндестік белгілері, олардың қазіргі егемендік жағдайындағы көрініс өрістері еске алынды. 

  Басылым қоғамтанушы және әдебиеттанушы зерттеушілерге, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен жалпы оқырман қауымға арналған. 

   

   

   

   

   

   

   

  М.О. ӘУЕЗОВ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ

  Алматы, «Арда», 2009 - 488 бет.

   

   

   

   

   

   

  Монографияда ұлы жазушының көркем сөздегі өміршең дәстүрі қазіргі қазақ әдебиетімен жан-жақты байланыстырыла отырып, әр қырынан нақты талданады. Талдаулар негізінен ғылыми тұрғыдан сараланып, көбінесе салыстырмалы-типологиялык әдісте жүзеге асқан.

  Кітапта М.Әуезовтің көпшілікке белгілі көркем шығармаларының жазылу тарихы, эпикалық баяндау үрдістеріндегі табиғат пен тұлға мәселесі, әдеби байланыстар, ұлт тәуелсіздігі мен текстологиялық ұстанымдары және қазіргі қазақ прозасындағы дәстүр жалғастығы (фольклорлық мотивтердің қолданылу ерекшеліктері, стиль поэтикасы мен мекеншақ, драматургиядағы әдеби ықпалдастық) жаңа қырынан талданған

  Кітап әдебиет зерттеушілеріне, жоғары оқу орындарында оқитын студенттер мен аспиранттарға, жалпы әдебиет сүйер ғылыми көпшілікке арналған.

   

   

     Майтанов Б.Қ.

   

  МҰХТАР ӘУЕЗОВ 

  ЖӘНЕ 

  ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИ ҮРДІСТЕР:

  зерттеулер, эсселер 

   Алматы: "Жібек жолы". баспа үйі,  2009. -544 бет.   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кітапта ұлттық діл мен рух, оның тәуелсіздік туралы идеямен тығыз байланысы, көркем әдебиеттегі ұлттық ерекшеліктің пішіндік құрылым тұрғысынан көрініс табуы негізінен Мұхтар Әуезов шығармашылығымен сабақтас қарастырылады. Ұлттық идея мен әдеби дәстүр М. Әуезовке дейінгі, сол замандағы және XX ғасыр мен қазіргі кезеңдегі проза, поэзия, әдеби сын салаларындағы көркемдік-эстетикалық ізденістер ауқымында сараланады. Проза мен поэзиядағы психологизм, модернизм жэне постмодернизм, уақыт пен кеңістік, семиотикалық өрнек-өлшем, көркем тілдің бейнелілік табиғаты тәрізді поэтика мен стилистика мәселелері тың мысалдармен, жаңашыл көзқараспен зерделенеді.

  Кітап зерттеушілер мен мамандарға, студенттер мен магистранттарға, көпшілік қауымға арналады.

   

   

   

   

   

   

                   С.В. Ананьева 

   

  КАЗАХСТАНСКАЯ         ПУШКИНИАНА 

   

   

  Алматы: ИД «Жибек жолы», 2009. – 210 с.

   

   

   

   

   

   

  Монография С.В. Ананьевой «Казахстанская Пушкиниана» посвящена 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина. В книге обобщен вклад казахстанских пушкинистов в мировую Пушкиниану, речь идёт о значительных исследованиях жизни и творчества поэта (Н. Раевский, Г. Бельгер, С. Абдрахманов, Н. Щербанов, Е. Гусляров, О. Видова и др.), переводах поэзии Пушкина на казахский язык (И. Джансугуров и др.) и произведениях Казахстанской Пушкинианы (Дм. Снегин, К. Кешин, К. Гайворонский, Г. Доронин, М. Кузин и др.). Вторая часть книги включает статьи о Международных научных конференциях, посвященных творчеству А.С.Пушкина и казахстанско-российскому культурному сотрудничеству за последние десять лет. 

  Казахстанская Пушкиниана давно и прочно заняла свое место в истории мировой, что обусловлено ее высоким уровнем и яркими именами создателей художественных произведений и исследований о великом русском поэте. Автор предпринимает попытку обобщения вклада казахстанских пушкинистов Н. Раевского, Г. Бельгера, С. Абдрахманова, О. Видовой, К. Гайворонского, К. Кешина, Н. Щербанова, Е. Гуслярова и других в мировую Пушкиниану. Год Пушкина в Казахстане, 200-летие и 210-летие со дня рождения поэта вновь вызвали интерес к его творчеству и жизненному пути, к тайне гибели и истории дуэли. Большая часть книги в виде статей была опубликована в научных изданиях Казахстана (Алматы, Астана, Павлодар, Усть-Каменогорск), России (Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Омск), Румынии (Яссы). 

  Вторая часть книги знакомит с Международными научными конференциями, посвященными творчеству А.С.Пушкина и казахстанско-российскому культурному сотрудничеству, которые были проведены в ведущих вузах Казахстана и в Институте литературы и искусства имени М.О.Ауэзова МОН РК за последние десять лет. 

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам-гуманитариям и широкому кругу читателей.

   

   

   

   

  Пушкин мұрасының Қазақстан әдебиеттануы ғылымында зерттелуі Библиографиялық көрсеткіш.

  Исследование наследия Пушкина в  литературоведении Казахстана Библиографический указатель ұраст. А.Т. Калиаскарова. 

   

  Алматы. Тау-Самал,2009. - 224 б.

   

   

   

  Бұл библиографиялык көрсеткіште Қазакстан әдебиеттануы ғылымындағы Пушкин мұрасын зерттеуге арналған мақалалар мен ғыльми еңбектер жинақталып кұрастырылған. Библиографиялық көрсеткіш орыстың ұлы акыны А.С. Пушкин туралы мәлімет іздеуші оқырман қауым мен әдебиетшілерге, іденушілерге, студенттер мен оқытушыларға арналады.

  В библиографическом указателе собраны научные статьи, также труды по исследованию наследия А.С. Пушкина в литературоведении Казахстана. Указатель предиазначен соискателям, студентам и преподавателям, литературоведам, также широкому кругу читателей.

   

   

   

   

   

   

  ҚАЗАҚ РОМАНЫ: 

  өткені мен бүгіні

   

   

   

   

  Алматы: «Алматы баспа үйі», 2009. – 644 бет.

   

   

   

   

   

   

  Қазақ романының тарихы мен дәстүрін зерттеуге арналған бұл еңбекте ХХ ғасырдың оныншы жылдарынан шыға бастаған романның алғашқы үлгілерінен бастап, бүгінге дейінгі өткен жолы, қалыптасуы мен дамуы, көркемдік жүйесі сөз болады. Тарихи, әлеуметтік философиялық, психологиялық, мемуарлық, сатиралық, фантастикалық, роман-эссе түрлері қазіргі қазақ жазушыларының романдары негізінде талданады. 

  Қазақ романының мазмұн мен түр жағынан баюын көрсететін кітап әдебиеттанушы және қоғамтанушы ғалымдарға, ізденушілер мен жоғарғы оқу орындарының студенттеріне арналған.

   

   

   

   

   

  КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА

   

  Лучшие творения казахской ли­тературы 

   

   

  Алматы: Лингвострановедческий инновационный центр «КИЕ», 2009. - 392 стр.

   

   

   

   

   

   

   

  В книге представлены известные казахские произведения, различные по тематике и жанрам, за исключением лирики, басен, толгау и баллад. Описан сюжет произведений, дана его общая характеристика. В отдель­ных статьях системно излагаются основные моменты концептуальной сущности и событийного содержания наиболее известных творений ка­захской литературы, преимущественная часть которых не переведена на казахский язык. Книга предназначена для студентов-бакалавров, маги­странтов, преподавателей, специалистов-переводчиков, литературоведов, а также широкому кругу читателей.

  Search