• (727) 272 74 11
 • info@litart.kz

  Книги

  Публикации Института литературы и искусства 

                                                                          им. Мухтара Ауэзова

   

  Мировой литературный процесс: контент, направления, тренды. Учебное пособие. – Алматы: Ғылым ордасы, 2017. – 202 с.

  В учебном пособии в контексте новой системы литературных ценностей разграничиваются понятия «мировая литература» и «global literature», анализируется парадигма художественности текста, раскрывается роль художественного перевода в современном мире. В мировом литературном процессе представлены постмодернизм, неореализм, неосентиментализм, натурализм, соцреализм как дискурсы современной литературы. Новый тип писательско-читательского взаимодействия и интенсивного читательского соучастия в литературе (живое слово, интернет-коммуникация и сетевой резонанс) способствует активному бытованию сетевой, массовой, «толстожурнальной литературы» и т.д.

  Учебное пособие адресовано филологам-литературоведам, студентам и магистрантам, PhD докторантам, специалистам гуманитарных наук и широкому кругу читателей.

   

   

  Абай Кунанбаев в мировом литературоведении. Коллективная монография. Алматы: Fылым ордасы, 2017. 205 с.

  В коллективной монографии рассматривается отражение творчества великого казахского поэта, мыслителя Абая Кунанбаева в мировом литературоведении. Произведен анализ рецепции творчества Абая Кунанбаева в дальнем зарубежье, художественный перевод его поэзии на языки народов мира. Уделено особое внимание оценке российскими литераторами наследия Абая Кунанбаева, исследованиям в тюркоязычных странах ближнего зарубежья.

  Книга адресована студентам, магистрантам, преподавателям гуманитарных факультетов вузов Казахстана и широкому кругу читателей.

   

          

       «Искусство казахов в аспекте общетюркских культурных традиций». Ұжымдық монография. –Алматы: ЖШС «Print Express баспасы және полиграфиясы», 2017. – 418 б. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Жұмасейітова Г.Т.

   

          Бұл ұжымдық монографияда қазақтардың бейнелеу, музыка және театр өнерінде көркем бейнелер мен символдардың даралығы мен әмбебаптық дәстүр жалғастығы, көркемөнердегі жалпытүркілік ортақ әлемінің көркем келбеті, бірлігі мен өзіндік ерекшеліктері айқындалды. 

   

   

   

   

     

      «Қазақ сахнасының шеберлері: Шығармашылық портреттер». - Алматы: ЖШС «Print Express баспасы және полиграфиясы», 2017. – 324 б. илл. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Мұқан А.О.

   

        Бұл кітапта қазақ мәдениетінің маңызды саласы театр және кино өнеріндегі танымал тұлғаларының өнері жан-жақты зерделеніп, олардың отандық мәдениеттегі алатын орны, өзіндік суреткерлік ерекшелігі ашып көрсетіледі. Көрерменнің көңілін жаулаған талантты актерлер мен режиссерлердің шығармашылығын дәріптеп ұрпақ жадында сақтауға ықпал ету бұл кітаптың басты мақсаты.

   

   

   

   

  «ХХІ ғасырдағы қазақ театры: дәстр және инновация». Ұжымдық монография. – Алматы; Принт-экспрес. 2017 ж. 340 бет. қосымша, кестелер, илл. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Мұқан А.О.

   

          ХХІ ғасырдағы Қазақстан театрларындағы жүзеге асып жатқан инновациялық жобалар, сахна өнерінің бүгінгі келбетін ашатын стилистикалық даму бағыт-бағдары мен ерекшеліктері, жетістіктерін әлемдік өркениетке жанасатын көркемдік келбеті қарастырылады. Тәуелсіз Қазақстанның театр сахналарында соны әлемдік озық тәжірибені енгізген сахналық қойылымдары, көрерменнің көңілінен шыққан драма, қуыршақ, опера және балет өнеріндегі инновациялық ізденістер сарапталады.

   

   

   

   

       «Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны». (Алматы: ЖШС «Print Express баспасы және полиграфиясы»,Ұжымдық моногрфия. – Алматы, 2017. –194 б. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Еркебай А.С.

   

        «Мүмкіндігі шектеулі жандар шығармашылығындағы өнердің ролі мен орны» ұжымдық монографиясы Қазақстан өнеріндегі мүмкіндігі шектеулі азаматтардың шығармашылығына арналған. Бұл тақырып бұрын мүлдем қарастырылмаған тың зерттеу нысаны ретінде құнды. Мүмкіндігі шектеулі болса да қоғамда тең құқылы әрекет етуге, шығармашылықпен айналысуға толыққанды мүмкіндікке ие жандардың жетістіктері, өзіндік өзекті проблемаларына да назар аудартады.

   

   

   

   

      «Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі Фестивалдің халықаралық байланыс ретіндегі рөлі». – Ұжымдық монография. – Алматы, баспасы “Print-Express”, 2017. – 350 б. Жауапты редакторы өнертану кандидаты Еркебай А.С.

   

      «Қазақстанның заманауи театр үдерісіндегі Фестивалдің халықаралық байланыс ретіндегі рөлі» ұжымдық монографиясы қазақ театрын шетелдерге танытатын, сахна өнерінің дамуына ерекше үлес қосатын халықаралық, республикалық деңгейдегі театр фестивальдерінің тарихы мен қалыптасуын, басты тенденциялары мен ізденіс жолдарын, бағыт-бағдары мен театр өнерін дамытуға тигізетін әсерін айқындауға арналған.

   

   

   

   

  Кузембай С.А. Казахская музыка: национальная идея «Мәңгілік Ел» (избранные труды С.А.Кузембай к 80-летию). – Алматы: «Ғылым ордасы», 2017. – 480

  Монография посвящена исследованию историко-теоретических проблем претворения в казахском музыкально-поэтическом творчестве национальной идеи «Мәңгілік Ел». В результате изучения фактологических, исторических и музыкальных материалов подтверждается национальная почвенность этой судьбоносной идеи, основы которой заложены были в каменных изваяниях великого кагана Культегина (VII в.). Данная тематика, впервые изучаемая в казахском музыковедении, несомненно, откроет новые страницы в истории духовной культуры «Мәңгілік Ел» – Вечного народа.

  Данная книга дана на двух (казахском и русском) языках. Монография предназначена студентам, магистрантам, докторантам музыкально-художественных высших учебных заведений, культурологам, учащимся специализированных колледжей и школ, а также всем тем, кто интересуется судьбой национальной духовности и вопросами современного музыкального искусства.

   

  Қалижанов У. Замана сөзі: зерттеулер, мақалалар мен эсселер. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2016. – 244 бет.

  Бұл кітапқа филология ғылымдарынын докторы, ҚР ҰҒА-ның мүше-корреспонденті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері Уәлихан Қалижанұлы Қалижановтың тарих, әдебиет жайындағы зерттеулері, ел тұтастығын қорғаған батырлар мен би- шешендер, ұлт мәдениетінің кемелденуіне үлес қосқан қайраткер тұлғалар туралы тың көзқарастағы әдеби, ғылыми-танымдық бағыттағы мақалалары еніп отыр. Сонымен қатар, кітапқа орысша жазылған мақалалар, зерттеулер мен эсселер де енгізілді.

   

   

   

   

  Казахско-американскиелитературные связи: современное состояние и перспективы.Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016.272 с.

  Исследование современного литературного процесса включает раскрытие казахско-американского литературного сотрудничества в контексте сопоставлений, сравнений, контактных и типологических взаимосвязей, Разделы коллекгивной монографии носят обобщенно-теоретический и историографический характер или обращены к конкретному материалу и посвящены рассмотрению художественных произведений казахстанских и американских авторов, новых художественных переводов. Проблема генезиса и традиций в литературе путешествий, имагологический дискурс художественного текста, эволюция жанровых форм от путевого очерка до современного политического текста, гипертекст и геопоэтика, взаимодействие культур в художественном переводеконцептуальные идеи книги, адресованной специалистам-гуманитариям, преподавателям вузов и широкому кругу читателей.

   

   

  Мировой литературный процесс XXI века. – Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016. – 312 с.

  Исследование современного мирового литературного процесса включает раскрытие его тематического многообразия, основных направлений развития национальных литератур, ведущих дискурсов поэзии и прозы, новых форм художественного выражения личности автора и мира. Авторами разделов монографии – отечественными и зарубежными литературоведами мировой литературный процесс анализируется как многоуровневая, многофункциональная литературная система, с возрастающим влиянием медийной литературы. Постреализм, неомифологизм, сохранение национальной идентичности, экзистенциально осмысленная несвобода бытия, мотивы отчуждения и одиночества раскрываются на основе анализа художественных произведений, ставших заметным явлением в словесности.

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам гуманитарных наук и широкому кругу читателей.

   

   

  Творчество Абая Кунанбаева в зарубежной рецепции / сост. А.К. Машакова, С.С. Корабай, А.Т. Калиаскарова. – Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016. – 464 с.

  В сборник включены статьи авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья, посвященные творчеству великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева за период с 1941 по 2016 годы. Представленный рецептивный материал наглядно демонстрирует мировую популярность творчества Абая, а вместе с тем и всей казахской литературы. Ряд статей впервые переведен на русский язык. Сборник продолжает серию «Международные связи казахской литературы».

  Книга предназначена ученым-абаеведам, специалистам-гуманитариям, преподавателям, докторантам PhD, магистрантам, студентам и широкому кругу читателей.

   

   

  Тәуелсіздік дәуірі ұлттық құндылықтар дәуірі.Респуб. ғыл.-тәж. конф. мат. жинағы. / Құраст. А.Ахметова. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2016. – 144 б.

  Жинаққа Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған ұлттық әдебиет пен өнердің ширек ғасырдағы өсу жолы мен жетістіктерін саралаған «Тәуелсіздік дәуірі – ұлттық құндылықтар дәуірі» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары топтастырылды. Бүгінгі көркем әдебиет пен өнердің даму үрдістері мен перспективаларын нақты зерделеуге бағытталған ғылыми жиынның тұжырымдары негізінде көркем мәдениеттің көкейкесті мәселелері анықталып, жалпы ахуалына баға беріледі.

  Конференция материалдарының жинағы жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, оқытушылар мен әдебиеттанушы ғалымдарға және жалпы оқырманға арналған.

   

   XIV ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ: ХІҮ халықар. ғыл.-практ. конф. материалдары. – Алматы: Әдебиет Әлемі, 2016. – 228 бет.

  Жинаққа 2016 жылдың 29 қыркүйегінде өткен дәстүрлі «Әуезов оқулары» атты ХІҮ халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары топтастырылды. Жинақ материалдарында қазіргі әуезовтанудың өзекті мәселелері және жалпы әдебиеттану, фольклортану, өнертану ғылымдарының сан алуан теориялық мәселелері зерделенеді.

   

   

   

   

   

  «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, халық әдебиеті мен өнеріндегі орны, құжаттық дерекнамасы» атты Халық. ғыл.-теор. конф. мат. / Құраст.: П.Әуесбаев; Н.Мүрсәлімова. – Алматы: Әдебиет әлемі, 2016. – 256 б.

  Жинаққа 2016 жылдың 23 маусымында өткен «1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, халық әдебиетіндегі орны, құжаттық дерекнамасы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары топтастырылды.

   

   

   

   

   

  Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Қазақ фольклорының тарихилығы. 1-том. Монография. – Алматы: ТОО «НВ Принт», 2016. 1-том. – 340 бет.

   Ұлттық тарихымыздың түрлі себептермен хатқа түспеген қатпарлары толық аршылып, айқындалмаған жағдайда, фольклорлық мұралардың құжаттық мәні еселей өседі. Ол нақты оқиғалардың жекелеген эпизодтарын ғана емес, қазақ халқының, оны құрайтын ру-тайпалардын басынан өткен ірі-ірі тарихи кезеңдерді, ұлт болып қалыптасу, даму үрдістерін, генетикалық тегін, шежірелік жылнамасын т.б. айқындап беретін дереккөзі болып табылады. Сондықтан халық әдебиетінің деректілік сипатына аса зор мән беріп, Қазақстанның жаңа тарихын жазуда жан-жақты пайдалану – фольклортанушы, әдебиеттанушы, тарихшы-этнограф, деректанушы ғалымдардың алдындағы күрделі мәселелердің бірі. Қалың оқырманға ұсынылып отырған ұжымдық монография 1993 жылы басылым көрген «Қазақ фольклорының тарихилығы» жинағынан кейінгі екінші толымды еңбек. Зерттеуде қаһармандық, тарихи жырлардағы, аңыздардағы тарих көріністері сараланып, ғылыми талданып, тұжырымды ой-пікірлер жасалады.

   

  Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Ауыз әдебиетінің тарихилығы. 2-том. Монография. – Алматы: 2016. – 268 бет.

  Қазақ халқы, оны құраушы ру-тайпалардың дені көшпенді өмір-салтын ұстанып қелгендіктен, оның бүкіл руханияты ұрпақтан-ұрпаққа сөз өнері, ауыз әдебиеті арқылы жетті. Оны жеткізуші би-шешендер, ақын-жыраулар, әнші-жыршылар, сал-серілер т.б. қазақ қоғамында айырықша рөл атқарды. Жадта сақталып, ауыздан-ауызға таралған бұл әдебиет XX ғасырдың бел ортасына дейін жетті. Ал өміршең айтыс жанры XXI ғасырда да қайта жаңғырып, халықтың зор сұранысына ие екендігі баршаға мәлім. Ұсынылып отырған еңбек 2016 жылы басылым көрген «Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Қазақ фольклорының тарихилығы» атты ұжымдық монографияның жалғасы ретінде дайындалды. Зерттеуде авторлық ауыз әдебиетін жеткізуші тұлғалардың шығармашылығы тарихи мәліметтер, сенімді дерекнамалық негізде талданып, ғылыми зерделеніп, ой елегінен өткізілді.

   

   

  Мир Олжаса Сулейменова / Сост.: А.К. Машакова, А.Т. Калиаскарова. – Караганда, 2015. – 188 с.

  Сборник статей, рецензий, откликов и Предисловий к изданным в странах дальнего зарубежья книгам О. Сулейменова и интервью с поэтом продолжает серию «Международные связи казахской литературы». Сборник «Мир Олжаса Сулейменова» посвящается 80-летию со дня рождения известного общественного и государственного деятеля, поэта, публициста, ученого-лингвиста и раскрывает картину восприятия его творчества в Германии, Польше, Монголии, США, Франции и в Республике Корея.

    

   

   

   

   

  ҚАЛИЖАНОВ У. Ұлт рухы. Зерттеулер  мен мақалалар.Қарағанды: 2015. – 360 бет.

  Бұл кітапқа ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы Уәлихан Қалижановтың соңғы жылдары жазған ғылыми мақалалары, зерттеулері мен әдеби портреттер енгізіліп отыр.

  Оқырман Шоқан Уәлиханов, Жүсіпбек Аймауытов, Мәлік Ғабдуллин, Зейнолла Қабдолов, Айқын Нұрқатов, Олжас Сүлейменов, Тұманбай Молдағалиев, Мұрат Әуезов, Сейіт Қасқабасов, Әбдіжәміл Нұрпейісов, Қадір Жүсіпұлы (омбылық қазақ ақыны), Хусто Хорке Падрон (испан ақыны) т.б. шығармашылығына арналған қызықты деректер таба алады.

  Кітап әдебиет тарихын зерттеушілер мен жоғары оқу орындарының филолог мамандарына, магистранттар мен PhD докторанттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

   Мұқан А.О.Театр туралы толғамдар. Зерттеулер және мақалалар. Алматы, 2015. 358 бет.

  Бұл кітапқа автордың әр жылдардағы зерттеулері мен мақалалары, қазақ театрының бүгінгі тыныс-тіршілігін, шығармашылық келбетін сипаттап жазған, театртанушылық көзқарастарынан тұратын материалдары топтастырылған. Ғалымның соңғы кездері зерттеу нысаны болған қазақ театры, оның әр алуан түрлері мен қырлары, жетістіктері мен әттеген-айлары жаңа заман талабы мен тәуелсіз елдік тұрғыдан сараланады.

  Кітап театртанушы, өнертанушы ғалымдар мен ізденушілерге, докторанттар мен магистранттарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен қазақ сахна өнерінің бүгінгі келбетіне қызығушылық танытатын барша өнерсүйер қауымға арналған.

   

   

  Мусагулова Г.Ж. Художественно-стилевые тенденции в музыке современного Казахстана: Сборник очерков. Научное издание. – Алматы, 2015. – 324 с.

  В книге кандидата искусствоведения, доцента Мусагуловой Г.Ж. исследуются актуальные проблемы музыковедческой науки на современном этапе. Представленное издание является результатом исследования ученого-музыковеда в различных областях, включающих как традиционное, так и профессиональное музыкальное искусство.

  Материалы книги могут быть использованы в научной, педагогической и исполнительской практике, а также в качестве учебного пособия для студентов консерваторий, музыкальных факультетов педагогических вузов и музыкальных колледжей.

   

   

  Ізгілік жаршысы (Белгілі ұйғыр ақыны Жамшит Розахуновтың 65 жасқа толған мерейтойына арналған конференция материалдары) / Құраст.: А.Қалиасқарова. – Алматы: М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, 2015. – 185 б.

  Жинаққа белгілі ұйғыр ақыны Жамшит Розахуновтың 65 жасқа толуына арнап 2015 жылы Алматыда өткен Республикалық конференцияның материалдары енгізілді. Кітап қалың оқырман қауымға, әдебиеттанушы ғалымдарға, жоғарғы оқу орындарының студенттері мен магистранттарына, докторанттарына арналған.  

   

   

   

   

  Тәуелсіз Қазақстандағы ұйғыр әдебиеті. Ғылыми-практикалық конференция материалдары (20 ақпан, 2014 жыл). – Алматы: М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, 2015. – 200 б.

  Жинақта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының «Қазіргі кезендегі Қазақстан халықтары әдебиеті» жобасы аясында ұйғыр ақын-жазушыларының мерейтойларына арналған (Зия Самадиге – 100 жыл, Рабик Исмаиловқа – 80 жыл, Маһмут Абдрахмановқа – 80 жыл, Әхмәтжан Һашириге – 75 жыл) «Тәуелсіз Қазакстандағы ұйғыр әдебиеті» атты ғылыми-практикалык конференция материалдары қамтылды.

  2015 жылы атап өтілетін Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына 20 жыл толуына арналған бұл жинақ авторлары Қазақстандағы қазіргі ұйғыр әдебиетінің даму ерекшеліктері, қазақ-ұйғыр әдеби байланыстары, ұйғыр поэзиясы, прозасы және драматургиясының өзекті мәселелері туралы жан-жақты сөз қозғайды.

   

  Калижанов У.К. В потоке времени. Статьи, исследования, эссе. – Алматы, 2014. – 388 с.   

  Пытливое перо исследователя и страстность публициста характерны для творчества писателя и ученого Уалихана Калижанова. Настоящий сборник его трудов состоит из трех частей, включающих отклики и осмысление обращений Лидера нации Нурсултана Назарбаева по первоочерным задачам строительства и укрепления независимости страны и ее вхождения в число развитых государств мира.

  Вторую часть книги составляют исследования глубоких истоков и сегодняшнего состояния современной казахстанской литературы, ее многообразия и творческого развития, а также раскрытие путей практической реализации богатейшего культурного наследия народа. И завершают сборник осмысления автором творчества и роли в науке и литературе известных ученых литературоведов и ведущих писателей Казахстана. Большой интерес среди них представляют исследования феномена знаковой фигуры советской культуры Джамбула Джабаева и не освещавшегося ранее ленинградского периода студенческой жизни Мухтара Ауэзова.

   

   

  Әзібаева Б.У. Қазақ эпосының сюжеттері-Сюжеты казахского эпоса: Монография. – Алматы: Service Press, 2014. – 576 б. – Қазақша, орысша.

  Монографияда қазақ эпосының сюжеттік-мотивтік қорының маңызды өлшемдерінің тұтас панорамалық көрінісі ұсынылып отыр. Қарастырылған сюжеттер мен мотивтер ұлтымыздың эпикалық дәстүрі аясында жасалған. Олардың бәрі әлемдік эпосқа тән. Мұндай ғылыми зерттеу алғаш рет жүзеге асырылды. Монографиялық еңбек мамандарға және фольклор мен фольклортану мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырмандарға арналады.

  В монографии представлена панорамная картина константных параметров сюжетно-мотивного фонда казахского эпоса. Рассмотренные сюжеты и мотивы разрабатываются самобытно, в рамках казахской эпической традиции. Но все они принадлежат мировому эпосу. Такая работа проделана впервые. Предназначена специалистам и всем, кто интересуется вопросами фольклора и фольклористики.  

        

   

   Современная литература народа Казахстана. Коллективная монография / Под ред. С.В. Ананьевой. – Алматы: Evo Press, 2014. – 488 с.

  Современная литература народа Казахстана представляет собой эстети­ко-культурный и художественный феномен, развивающийся в уникальной социоисторической, цивилизационной ситуации. Важнейшей особенно­стью и характерной составляющей разножанрового и тематически богато­го современного литературного процесса республики является обогащение национальных культур и литератур традициями казахской литературы. Русская, уйгурская, корейская, немецкая, белорусская, татарская, курдская, уз­бекская литературы рассматриваются в аспекте влияния на формирование, содержательность и вектор идентичности, укрепление межнационального согласия, толерантности народа Казахстана. Сложившееся в республике поликультурное пространство с единой духовной основой способствует их по­ступательному и динамичному развитию. Исследование современного литературного процесса направлено на пропаганду казахстанской модели межэтнической толерантности, межкультурного и межрелигиозного сотрудничества, общественного согласия и общечеловеческих ценностей.

   

   

   

  Литература народа Казахстана. Коллективная монография. Издание второе,  дополненное. – Алматы: КАЗакпарат, 2014. – 380 с.

  В монографии «Литература народа Казахстана» впервые в сравнительно-сопоставительном плане исследуются наиболее важные литературные процессы, основные этапы развития литератур данного региона. Литература народа Казахстана – явление уникальное и многогранное, своеобразный творческий феномен, включающий казахскую, русскую, уйгурскую, курдскую, немецкую, татарскую, корейскую, узбекскую литературы. Авторы разделов, специалисты в области изучения национальных литератур, обобщают ведущие тенденции и закономерности литературного развития, его качественно новые идейно-­художественные этапы и проблематику (тема политических репрессий, большой и малой родины, судьба художника на стыке эпох и т.д.). В определенной мере соблюдена хронологическая последовательность в изложении материала, освещены вопросы стадиальности литературного процесса, имагологический дискурс и исторический контекст, выявлено значение творческой личности художника в процессе взаимоузнавания культур и литератур.

  Книга предназначена студентам, магистрантам, докторантам, преподавателям филологических и гуманитарных факультетов вузов, научным сотрудникам, представителям этно-культурных объединений АНК, любителям и ценителям литературы.

   

   

  Қазақстан халқының сахна өнері. Сценическое искусство народа Казахстана. – Алматы: Evo Press, 2014. – 520 б. + 32 суретпен.

  Бұл ұжымдық монография көптеген этностардың отаны – тәуелсіз Қазақстанды мекен еткен диаспоралардың кәсіби театрларының тарихы мен даму үрдісін, өзіндік бағыт-бағдарын айқындауға арналған. Біртұтас қазақ сахна өнерінің құрамдас бөлігі болған орыс, ұйғыр, кәріс, неміс, өзбек кәсіби театрларының кешегісі мен бүгінгі келбеті, бағыт-бағдары мен өзіндік ерекшеліктері, еліміздің мәдени өміріндегі кезеңдік жетістіктері әлемдік өркениетке қосылар үлесі кәсіби театртанушылық тұрғыда қарастырылып, шығармашылық белестеріне сараптамалар жасалды. Қазақстан театр өнерінің дамуына озіндік ұлттық бояу, қайталанбас үн, соны сахналық формасымен жаңалық әкелген қойылымдардағы режиссерлерлік ой-тұжырым, актерлік ойын трактовкасы айқындалып, заман талабына сай жаңашыл принциптері сараланды.

  Кітап Қазақстан сахна өнеріндегі заманауи үдеріске қызығушылық танытатын театр мамандарымен бірге жас зерттеушілерге, қалың оқырман қауымға арналған.

   

   

   

   

  Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана. – Алматы: Evo Press, 2014. – 506 с., вкл. 32 с.

  Коллективная монография «Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана»  первое комплексное исследование художественных практик мастеров различных национальных диаспор Казахстана. Авторы статей прослеживают значимые достижения изобразительного искусства этносов Казахстана на различных этапах ХХ-начала XXI века в обширном социокультурном контексте. Творчество мастеров разных наци­ональностей изучается с позиции материальной и духовной культуры дан­ного народа, основных вех его истории.

  Данная книга предназначена для искусствоведов, культурологов, историков, студентов и магистрантов, а так же широкого круга почитателей ху­дожественной культуры многонационального Казахстана.

   

   

   

   

  Музыкальное искусство народа Казахстана. Научная монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 488 с., вкл. 32 с.

  Данная книга содержит научные очерки, посвященные различным аспектам в музыкальном искусстве многонациональных диаспор, проживающих на территории Независимого Казахстана. В монографии подробно изучается творчество композиторов и ярчайших представителей исследу­емых народов, рассматривается деятельность национальных музыкальных театров, вокально-инструментальных и эстрадных ансамблей. В представ­ленное издание вошли содержательные очерки сотрудников отдела музыко­ведения ИЛИ им. М.О. Ауэзова КН МОН РК.

  Книга предназначается для специалистов в области музыкознания, культуры, студентов музыкальных училищ и ВУЗов, а также для тех, кто интересуется, современным состоянием многонациональной музыкальной культуры Казахстана.

   


   

  Қазақстандағы қазіргі заман фольклоры. – Алматы: Evo Press, 2014. – 422 б.

  Ұжымдық еңбекте авторлардың 2012-2013 жылдары Қазақстанның әр аймақтарына жасалған ғылыми экспедиция материалдарының негізінде қазақ халқының, сонымен қатар елімізде тұрып жатқан түрлі диаспоралар фольклорының қазіргі жай-күйі, сақталуы мен өзара ықпалдастығы ғылыми тұрғыда сипатталып, сараланды.

  Монография фольклортанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға және де фольклорға қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналады.


   

   

  Қазіргі әдебиеттегі жалпыадамдық құндылықтар. – Алматы: Evo Press, 2014. – 708 б.

  Ұсынылып отырған ұжымдық монография тәуелсіздік дәуірдегі қазақ және Қазақстанды мекен еткен этностар әдебиетіндегі ұлттық және жалпыадамдық парадигманы зерттеуге арналған. Зерттеушілер жалпыадамдық құндылықтарды көрсету үшін алдымен қаламгерлер қаламына тән ұлттық ерекшеліктерге баса назар аударған. Әдебиеттегі мәңгілік категориялар поэзиялық, прозалық, драматургиялық, көркем публицистикалық шығармалар негізінде зерттеу нысанына алынған.

  Кітап әдебиеттанушы ғалымдар мен қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімдеріне, аспиранттар мен магистранттарға, филология факультетінің студенттеріне, сондай-ақ әдебиетсүйер көпшілік қауымға арналған.

   

    

  «Астана: от геополитического статуса к куль­турному разнообразию». Очерки. – Алматы, 2014. – 428 с.

  Научное издание «Астана: от геополитического статуса к куль­турному разнообразию» посвящено исследованию художественной жизни Астаны посредством анализа развития изобразительного, сценического и музыкального искусства. В книге освещены наибо­лее значимые памятники, события и имена, сыгравшие важное зна­чение в культурной жизни молодой столицы. Научное издание пред­назначено искусствоведам, культурологам, студентам творческих вузов, а так же широкому кругу читателей, интересующихся Казах­станом и его национальным искусством.

   

   

   

   

  Көне түркі әдебиетінің типологиясы. – Алматы: Evo Press, 2014. – 416 б.

  Монография түркітанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттарға, түркі әдебиетіне қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналған. Ұжымдық еңбекте түркі халықтарының көне, орта ғасыр және ұлттық қалыптасу дәуірлерінде туған әдеби мұраларының жанрлық, тақырыптық, образдық жүйесіндегі типологиялық ерекшеліктері анықталады. Қазақ әдебиетіндегі «түркі ренессансы», «қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті» сынды кезеңдік ұғымдардың мәні тарихи-салыстырмалы, әдеби-ғылыми тұрғыдан дәйектеледі.

   

   

   

   

  Шет елдердегі қазақ әдебиеті: ұжымдық монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 592 б.

  Еңбекте шет елдердегі қазақ әдебиетінің бай тарихы егжей-тегжейлі зерттеледі, диаспоралық қазақ әдебиеті туындылары біртұтас ұлттық әдебиет қазынасы ретінде қарастырылып, Қытай мен Моңғолиядағы көрнекті қазақ ақындары мен жазушылары шығармаларының көркемді стилдік, жанрлық ерекшеліктері, шығармашылық дәстүр мен сабақтасты мәселелері жан-жақты пайымдалады.

   

   

   

   

   

   

  М.О.Әуезов шығармашылығының тәуелсіздік кезеңінде зерттелуі. – Алматы: Evo Press, 2014. – 544 б.

  Еліміз егемендік алғалы бері тарихымыздың, әдебиетіміздің белгісіз болып келген ақтаңдақтары ашылып, ұлтымыздың ұлы тұлғасы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен шығармашылығын тануда жаңа мүмкіндіктер ашылды. Тәуелсіздік кезеңінде суреткердің 50 томдық толық академиялық жинағы (1997-2011), М. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық шежіресі, Мұхтар Әуезов энциклопедиясы сияқты іргелі зерттеулер мен көптеген ғылыми еңбектер жарияланды. Жиырма бес жыл шамасында әуезовтану саласы жаңа деңгейге көтерілді.

  Кітап осы жылдардағы әуезовтанудың даму сипатын танытып, М. Әуезов шығармашылығы туралы жазылған ғылыми монографиялар, ұжымдық жинақтар, шығармашылық өмірбаян, жазушының адами тұлғасына қатысты жарияланымдар жүйелі түрде қарастырылып, әдеби, ғылыми баға беріледі. Ұжымдық еңбек әдебиет зерттеушілеріне, жоғары оқу орындарының студенттеріне, М. Әуезов шығармашылығын тереңдей білгісі келген оқырман қауымға арналған.

   

   

  М.О.Әуезовтің шығармашылық өмірбаяны: ұжымдық монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 524 б.

  Бұл кітапқа қазақ әдебиетінің классигі, ұлы жазушы М.Әуезовтің шығармашылық өмірі мен қоғамдық қызметін жүйелі түрде қарастырып, кеңінен сөз еткен бірқатар жаңа зерттеулер енді. Өткен ғасырдың түрлі оқиғалары мен қоғамдық жағдайларын бастан өткерген жазушы өмірінің қилы кезеңдері ғылыми сараптан өткізіліп, құжат, архив деректері арқылы әр қырынан жан-жақты көрсетіледі. Қаламгер шығармашылығы түрлі кезендегі еңбектерінің жазылу тарихы арқылы толық көрініс тапқан деуге болады.

  Кітап әдебиет зерттеушілеріне, студенттерге, оқытушы-ұстаздарға және көпшілік оқырман қауымға арналған.

   


   

   

  Шетелдегі қазақ фольклоры: монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 452 б.

  Ұжымдық еңбекте авторлардың 2012-2013 жылдары Ресей, Монғо­лия, Өзбекстан, Қытайға жасаған ғылыми экспедиция материалдарының негізінде шетелдегі қазақ фольклорының сақталуы, қазіргі жай-күйі ғылы­ми тұрғыда сипатталып, сараланды.

  Монография фольклортанушыларға, жоғары оқу орындарының ұстаздары мен студенттеріне, магистранттарға, PhD докторанттарға, фольклорға қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналады.


   

   

   

    Фольклорлық мұралар: жиналу, жариялану тарихы. Монография. – Алматы: Evo Press, 2014. – 468 б.

  Ұжымдық еңбекте «Ғылым ордасы» РМК Ғылыми кітапханасы мен М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының қорларындағы қолжазбаларда, сирек басылымдарда жинақталған ертегілердің, аңыздардың, хикаяттардың, ауызекі әңгімелердің, жұмбақтардың, балалар фольклорының, көне эпостардың, «Қырымның қырық батыры» жырлар циклының жиналу және жариялану тарихы қарастырылды.

  Жинақ фольклортанушы, мәтінтанушы, деректанушы, мәдениеттанушы ғалымдарға, жоғары оқу орны филология факультеттерінің студенттеріне, магистрлер мен PhD доктаранттарына, жалпы оқырман қауымға арналған.

   

   

  Хамраев Т.А. Уйгурская поэзия независимого Казахстана. Социо-культурный дискурс: Монография. – Алматы, 2014. – 256 с.

  В монографии «Уйгурская поэзия независимого Казахстана» рассмотрены вопросы социокультурного дискурса, исторически подвергаемого диффузии в эволюционном развитии национальной словесности в связи с переходом на новый уровень общественно-политических взаимоотношений в стране. Определены основные этапы ее формирования, качественно-количественные ее характеристики, ведущие направления и методы познания окружающей действительности. Социо-культурный дискурс также объясняет причины конъюгативного пополнения художественных смыслов в условиях быстроменяющегося времени и дискретности рецепции мира.

  Книга адресована литературоведам-филологам, специалистам гуманитарного направления науки и широкому кругу читателей.

   

  Машакова А.К. Казахская литература в современной зарубежной рецепции: Монография. – Алматы, 2014. – 236 с.

  В монографии рассматривается процесс рецепции творчества казахских писателей и поэтов в дальнем зарубежье в период независимости Казахстана. В книге представлено восприятие современными зарубежными литературоведами и критиками творчества Махамбета Утемисова, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Мухтара Ауэзова, Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекилбаева, Олжаса Сулейменова и Мухтара Шаханова. Произведен анализ рецепции казахской литературы периода независимости с целого ряда иностранных языков (французского, немецкого, венгерского, китайского, монгольского, турецкого, фарси и урду языков).

  Книга адресована студентам, магистрантам, преподавателям гуманитарных факультетов вузов Казахстана и широкому кругу читателей.

   

   

   Ананьева С.В. Морис Симашко. Опыт филологического прочтения. – Караганда: ИП «Ли Ю.Ю.» ЖК, 2013. – 220 с.

  Интеллектуально-насыщенная, философски-исповедальная проза неповторимого мастера художественного слова, писателя, переводчика, публициста, известного общественного деятеля М. Симашко анализируется в монографии как яркая составная часть магистрального историко-литературного процесса XX века. Идеи культурной дистанции и культурного трансферта позволяли писателю свободно преодолевать границы между языками, культурными системами, традициями, мировыми цивилизациями. Творчество писателя рассматривается в контексте полилога столетий, эпох, цивилизаций и культур, в ракурсе автобиографической памяти, концептов Родины, памяти и Великого Шелкового пути, пути через века и цивилизации.

  Книга адресована филологам-литературоведам, специалистам-гуманитариям и широкому кругу читателей.

   

   

  Пірәлі Г. «Мұхтар Әуезов Ленинградта». – Алматы: «Елтаным», 2015. – 152 бет. («Мухтар Ауэзов в Ленинграде». – Алматы: «Елтаным», 2015. – 152 с.)

  М.О.Ауэзов прожил в Ленинграде с 1923г. по 1928г. во время студенчества. Здесь началась его настоящая литературная слава, здесь он создал свои наиболее значительные произведения: «Қараш-Қараш оқиғасы», «Қилы заман», пьесы «Қарагөз», «Хан Кене», «Әдебиет тарихы».

  Петроград, который после 1-го года его учебы стал Ленинградом – это город, который М.Ауэзов очень любил. Здесь же он создал семью. Здесь же он сотворил свои знаменитые классические произведения. В этом городе он познакомился с выдающимися русскими учеными - академиками, профессорами, литературоведами, писателями, поэтами и т.д.

   

    Пірәлі Г. «Мұхтар Әуезовтің кітапханасы» («Библиотека Мухтара Ауэзова»). – Қарағанды: «Литера» ЖШС баспасы, 2015. – 575 б.

  Книги действительно были всегдашними друзьями Мухтара Омархановича Ауэзова, друзьями всей его жизни, почти с колыбели и до самой могилы. Страсть к чтению,и к книге начала развиваться у Ауэзова с шестого года его жизни; начав с рукописной книги Абая, дед Ауэз заставлял внука выучить все стихотворения Абая Кунанбая.

  «Библиотека Мухтара Омархановича Ауэзова» в казахском литературоведении, даже библиографии и книговедении впервые исследуется, систематизируется, и публикуются. Книга состоит из передисловия, списка книг, которые читал и в которых делал пометки великий писатель М.О.Ауэзов, а также из фотоснимков его библиотеки.

  Пірәлі Г. Автограф. – Алматы: «Елтаным», 2015. – 182 б. («Автограф». – Алматы: «Елтаным», 2015. – 182 с.)

  В книге представлены фотографии обложки и титульного листа книги, дается полное библиографическое описание книги, приводятся тексты автографов, в конце книги предлагаются краткие сведения об авторах представленных книг.

  Автографы М.О.Ауэзова в истории казахского литературоведения исследуются впервые, а также систематизируются и публикуются. В книге представлены и автографы самого писателя своим родным, близким, друзьям, современникам, писателям и т.д.

   

   

   

  ПІРӘЛІ Г. «Қазіргі Мұхтартану». 1-кітап. – Алматы: «Елтаным», 2014. – 320 б.

  Мұхтар Әуезовтің әдеби, ғылыми, тарихи мұралары әр кезеңнің көркемдік талаптарына сай танылып, талданып, зерделенуі заңды. Осы мақсатты ұстанған «Қазіргі Мұхтартану » атты монография екі кітаптан тұрады.

  І-кітапта жазушының қаламгерлік қарымы, суреткерлік шеберлігі, шығармашылық өмірбаяны бүгінгі тәуелсіз ой-сана тұрғысынан талданады. Қаламгердің бұрындары әдеби айналымға түспеген зерттеулері, көркем шығармалары мен публицистикалық мақалалары, эпистолярлық мұралары, жолжазбаларындағы ұлттық идея, діл мен тіл, әдебиет пен мәдениет, өнер мен өркениет   мәселелері қоғамның рухани-эстетикалық дамуымен тығыз бірлікте қарастырылады. Мұнда тәуелсіздік тұсындағы мұхтартанудың даму сипаттары мен өзекті мәселелеріндегі жаңаша көзқарастарды жүйелеу, сараптау басты назарға алынған.

   

    ПІРӘЛІ Г. «Қазіргі Мұхтартану». ІІ-кітап. – Алматы: «Елтаным», 2014. – 224 б.

  «Қазіргі Мұхтартану» атты монографиялық еңбектің екінші кітабында әдебиетіміз бен өнеріміздің, жалпы ұлттық руханиятымыздың жаңару процестері ұлы суреткеріміз Мұхтар Әуезовтің шығармалары негізінде зерттеліп, қазақ әдебиеттану ғылымының бүгінгі тынысы, оның ішінде мұхтартану мәселесінің өзекті мәселелері зерделенеді.

  М.Әуезовтің шығармашылығын әр қырынан талдаған мұхтартанушы ғалымдардың (А.Нұрқатов, З.Қабдолов, Б.Құндақбаев, Р.Нұрғали, К.Сыздық, М.Мырзахметұлы, Б.Майтанов, С.Қирабаев, Т.Жұртбай, т.б.) зерттеулеріндегі жазушының шығармашылық-тұлғалық болмысын біртұтас тануға мүмкіндік беретін ғылыми танымдар мен көркемдік-эстетикалық ізденістер жаңаша көзқараспен талданады.

    

   

  Search